1. Wonen en werken aan de Heemraadssingel

 

Tot aan de Tweede Wereldoorlog verschijnen er adressengidsen waarin de inwoners van Rotterdam zijn opgenomen op volgorde van straat en huisnummer en met vermelding van hun beroep. Aan deze gidsen kan eenvoudig worden ontleend wie er aan de Heemraadssingel woonden en welke beroepen er werden uitgeoefend.

Veel voorkomende beroepen hier zijn: directeur van een N.V., fabrikant, koopman, cargadoor (scheepsbevrachter), im- en exporteur, procuratiehouder (gevolmachtigde van een handelshuis of bank), commissionnair en makelaar. Beduidend minder frequent komen voor: bankier, (tand)arts, notaris, advocaat, rechter, hoofdambtenaar, hoogleraar, schooldirecteur.

 

In het deel van de singel dat het eerst is voltooid (de oostzijde tussen Robert Fruinstraat en Rochussenstraat) en waar vrijwel uitsluitend boven- en benedenhuizen staan, zijn de beroepen minder prestigieus. Het meest frequente beroep is kantoorbediende. Ook woonden er de nodige kapiteins. Daarnaast allerlei middenstandsberoepen als kruidenier, schilder, timmerman (maar geen winkelbediende, schildersknecht, bootwerker, e.d.; deze beroepen worden aangetroffen in de zijstraten).

 

Op de singel woonden nogal wat directeuren van bedrijven waarvan de naam ook nu nog een bekende klank heeft, zoals:

·         Van de Meer & Schoep (brood, op nr. 79a), 

·         Coebergh (distillateur, op nr. 97), 

·         Hellebrekers (distillateur, op nr. 99),

·         De Rotterdamsche Lloyd (rederij, op nr 113),

·         Vroom en Dreesman (warenhuis, op nr. 115), 

·         Van Ommeren (havenbedrijf, op nr. 131),

·         Swarttouw (stuwadoor, op nr. 133),

·         Wilton (scheepsbouw en machinefabriek, op nrs. 131, 261, 277, 301, 182), 

·         RDM (scheepsbouw, op nrs. 195, 194, 206), 

·         Jungerhans (huishoudelijke artikelen, op nr. 295),

·         Nijgh & van Ditmar (uitgevers, op nr. 62a),

·         Jamin (snoep, op nr 244),

·         Siebel  (juwelier, op nr. 108a),

·         Van den Bergh’s Fabrieken (margarine, op nr.  108a),

·         Van Nelle (koffie en thee, op nr. 158),

·         Dura (aannemer, op nr. 182),

·         Stokvis en Zn. (scheepvaart, op nr. 194),

·         Holland America Lijn (rederij, op nr 206) en

·         Blaauwhoedenveem (opslag, op nr. 330).

 

Ook herbergde de Heemraadssingel verschillende consulaten en woonden er (vice)consuls, o.m. van Perzië (121), Italië (207a), België (255a) Peru (108b), Uruguay (164), Duitsland (242), de VS (282a) en Spanje (286b).

 

Daarnaast woonden er twee bekende bestuurders aan de Heemraadssingel: Droogleever Fortuyn, burgemeester van Rotterdam van 1928 tot 1938 (145, 261) en de voorzitter van de scheepvaartvereniging Paul Nijgh (307, 323).

Deze laatste schreef tegen wil en dank geschiedenis doordat hij op 9 november 1918 in zijn woning aan de Heemraadssingel 323 een gesprek had met de socialisten Heijkoop en Brautigam, resp. voorzitter en secretaris van de Centrale Bond van Transportarbeiders. De Eerste Wereldoorlog is dan net beëindigd en in het verslagen Duitsland is een revolutie uitgebroken. Velen verwachtten dat deze ook naar Nederland zou overslaan. Nijgh zei woelingen in de Rotterdamse haven te willen voorkomen en hij leek met het oog daarop bereidt te zijn tot concessies aan en samenwerking met de arbeidersorganisaties. Die dag laat Rotterdamse Burgemeester A.R. Zimmerman zich in vergelijkbare bewoordingen uit tegenover Heijkoop en Brautigam. De sociaal-democratische leider P.J. Troelstra komt hierdoor tot de overtuiging dat de heersende klasse bereid is zonder veel slag of stoot de macht over te dragen en roept op tot een revolutie. De inschatting dat Nederland rijp is voor de revolutie is onjuist en na een week onzekerheid is de revolutiedreiging weer van de baan.

 

Twee bewoners zullen bekendheid krijgen i.v.m. een spionagekwestie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om Richard Bolton Tinsley, die van 1910-1920 aan de Heemraadssingel 203 woont en Francois van ’t Sant, chef van de rivierpolitie, die van 1914-1917 aan de Heemraadssingel 302b woont. Zij werken respectievelijk voor de Engelse inlichtingedienst MI-6 en de Nederlandse inlichtingendienst GS III en ze wisselen informatie uit over troepensterkte en geheime operaties van Duitsland. Tinsley stelt Van ’t Sant grote bedragen beschikbaar voor tegen Duitsland gerichte contra-spionage. Van ‘t Sant zal later op verzoek van koningin Wilhelmina pogen om de schandalen en financiële gevolgen van de buitenechtelijke escapades van Prins Hendrik te beperken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij in Londen de vertouwenspersoon van Wilhelmina en vervult hij ondermeer de functie van hoofd van de Centrale Inlichtingendienst (CID).

 

Ten slotte woonden en werkten er aan de Heemraadssingel ook veel dienstbodes.  In 1930 werkten er in Nederland 250.000 mensen in de huishouding. Er waren toen 2 miljoen huishoudens. Niet alleen voor gegoede burgers, maar ook voor de middenstand was het in dienst hebben van huispersoneel de gewoonste zaak van de wereld. Huispersoneel was er in soorten en maten: het morgen- of dagmeisje dat nog thuis woonde, de inwonende dienstbode en de werkster voor het ruwe werk. Voorts werd er periodiek gebruik werd gemaakt van de diensten van een naaister en een tuinman terwijl er naar omstandigheden ook nog een kindermeisje of een chauffeur in dienst kon zijn. Voor een herenhuis aan de Heemraadssingel  kan een aantal van één of twee inwonende dienstbodes als normaal worden beschouwd. Aan de singel moeten rond 1930 derhalve honderden meidjes, dienstbodes en werksters werkzaam zijn geweest.  Pas na de Tweede Wereldoorlog nam dit aantal sterk af. In 1967 woonden in het nu door mij bewoonde pand nr. 313 overigens nog twee 62-jarige dienstbodes, aangenomen door de advocaat Naayen, die dit pand in 1917 kocht.

 

De bewoners van de boven- en benedenhuizen woonden meestal korter dan vijf jaar op een adres. De bewoners van herenhuizen (in de regel tevens de eigenaars van het pand) verhuisden minder frequent; zij bewoonden een pand vaak langer dan 10 jaar en regelmatig 25 jaar of langer. In de opeenvolgende adressengidsen wordt in zo’n geval soms iets van de maatschappelijke carrière van de hoofdbewoner zichtbaar, eindigend met zijn pensionering en niet zelden met het achterblijven van zijn weduwe.

 

Alle panden aan de Heemraadssingel zijn als woonhuis gebouwd, behoudens het Rotterdamsch Sanatorium (later de Nederlandsch Indische Gas Maatschappij) op nr. 226. In de loop der tijd hebben echter steeds meer panden een andere bestemming gekregen. In enkele gevallen werd er een maatschappelijke organisatie gevestigd: de Nieuwe Rotterdamsche Sociëteit (125), de Nederlandse Zendingsvereeniging (129), het consultatiebureau  “Dr. J. Rutgershuis”  (159), de Centrale bond van transportarbeiders (323), de Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereeniging  (329b) en Het Groene Kruis, ondermeer de “Wijkbakerdienst” (24b, 318a).

Vaker was er sprake van de vestiging van een onderneming. In eerste instantie ging het daarbij om ondernemers die hun bedrijf aan huis uitoefenen; later om ondernemingen waar hoogstens nog een kantoorbediende of congiërge inwoont. Toch blijft het aantal echte bedrijfspanden aan de Heemraadssingel voor de oorlog nog zeer beperkt.

Van meer betekenis is het feit dat in de loop van de tijd tientallen panden voor kortere of langere tijd zijn omgezet in een pension of rusthuis  (bijv. de nrs. 79, 87, 95, 99, 117, 123, 155, 191, 247, 329a, 24b 90, 92, 94a, 190, 270b, 272b, 280, 282a, 286b, 322b, 324a, 334a). Hierdoor nam de heterogeniteit van de singelbewoners verder toe. De meer gegoede burgers en de bewoners van pensions en boven- en benedenhuizen hadden weinig contact met elkaar; ook als men buren was, bleef de sociale omgang beperkte tot het uitwisselen van een hoofdknik bij wijze van groet, als men elkaar op straat tegen kwam. Iets over deze omgang kan worden geleerd uit de autobiografie van C.D.J. Jamin, die aan de Heemraadssingel 244 woonde.

 

De vestiging van instellingen, bedrijven en pensions aan de Heemraadssingel ging samen met het vertrek van meer gegoede bewoners naar elders. Dit vertrek vond zijn oorzaak in het verschijnsel dat Roterdam als vestigingsplaats voor beter gesitueerden niet in trek was. De Hofpleinlijn maakte het mogelijk om in Den Haag en omstreken te gaan wonen en in Rotterdam te blijven werken. De voortdurende stadsuitbreiding bracht bovendien met zich mee dat de Heemraadssingel al snel niet meer aan de rand van de stad lag en een drukker karakter kreeg. Daarnaast vormde de geleidelijke uittocht ook een zichzelf versterkend proces.

Voor de doorsnee Rotterdammer bleef de Heemraadssingel echter onverminderd een ‘karbonadebuurt’; wie aangaf aan deze singel te wonen, werd in eerste instantie zonder meer beschouwd als iemand van zekere stand.

 

 

2. Gegevens uit adressengidsen

 

Tot 1934 wordt er in Rotterdam jaarlijks een adressengids uitgegeven waarin de inwoners van de stad zijn opgenomen op volgorde van adres. Hierna verschijnt er nog een laatste adressengids in 1939. In onderstaande lijst zijn de bewoners opgenomen die genoemd worden in de gidsen van 1904, 1909, 1914, 1919, 1924, 1929, 1934/1935 en 1939. In de edities vanaf 1914 worden de huisnummers van boven- en benedenwoningen onderscheiden door toevoeging van de letters a en b. In de edities van  1904 en 1909 gebeurt dit nog niet of niet consequent.

De gidsen vermelden (m.u.v. de gids van 1939) naast de naam ook het beroep van de betrokkene en van weduwen wordt de burgerlijke staat genoemd. Wie geen beroep heeft wordt aangeduid met de term ‘particulier’. Inwonende dienstbodes worden (een incidentele uitzondering daargelaten) niet als bewoner in de adressengidsen vermeld. Een aantal meer bekende namen zijn in rood weergegeven.

 

Westzijde: [Kruising Beukelsdijk]

 

79    

1939 van Merkensteijn's Glasindustrie

1929 Cohen, L.S., effectenhandel – Metskes, H., pensionhouder – Pierot, J en Pierot M., makelaars in schepen

79a   

1939 A. J. de Groot  J. H. v, Merkensteijn

1934  Merkenstein, J.H. v.., glasfabrt -  Schoep, C.J., directeur N.V. v.d. Meer & Schoep

79b   

1939 B. Visser

1934 Schoep, C.J., directeur N.V. v.d. Meer & Schoep

 

81

1939 –

1934 Dungelman, P.J.A., koopman

1929 Canes, Mr. S.G., vice-president Arrondissements Rechtbank

1924 Graaf, C. van der, groente export

 

83    

1939 H. G. Kaufmann

1934 Kaufman, H.G., koopman

1929 –

1924 Peters, A.A.G., directeur Basalt Mij. (is verhuisd naar nr 215a)

 

85    

1939 H. Verkerk

1934 Knol, B., reclame-adviseur

1929 -

1924 -

 

87   

1939  P. 1. B. M. Bernaerts J. B. J. v. Heel J. P. v. der Helm A. L. Hermans H. W. M. Jansen W. A. Schmitz J. E. Valent

1934 Flesseman, J.

1929 Flesseman, J., koopman

1924 Groosjohan, Joh., fabrikant

 

89   

1939 L. M. A. Hoffman

1929 Heusdens, Jr., C.H.W., koopman – Kerpestein, C.L., verpleegster

1924 Heusdens, Jr., C.H.W., koopman

 

91    

1939 mr. J. K. Hummel

1934 Hummel, Mr. J.K.

1929 Traa, P.C. v., koopman

1924 Traa, P.C. v., koopman – Gelder, G.M. de

 

93    

1939 M. Zwart

1934 Zwart, M.H.

1929 Zwart, M.H., commissionnair

1924 Zwart, M., koopman

 

95    

1939 K. J. v. As Ma. B. A. Ballieux N. Bent Wa. ten Bokkel Huinink J. J. v. Dael C. A. Groeneveld Me.w M. I. Leening- Boorman

1934 As, K.J. v., pension

1929 Schelling, R., graanhandelaar

 

97    

1939 H. P. Coebergh

1934 Coehergh, Henri P., distillateur-, wijnhand.

1929 Coehergh, Henri P., distillateur-, wijnhand.

1924 Coehergh, Henri P., distillateur-, wijnhand.

 

99    

1939 Se. de Boer Ha. W. v. Eek Wed. D. C. v. 'tHof-Tquist Wed. G. Peeman-,v. Kralingen Ja. Riskman

1929 Asch, C., graanhandelaar

1924 Hellebrekers, H.W.D., distillateur & likeurstoker

 

101   

1939 F. J. F. Vismans

1934 Vismans, F.J.F., bankier

1929 Vismans, F.J.F., directeur Incasso-Bank

1924 Vismans, F.J.F., directeur Incasso-Bank

 

103   

1939 Wed. M. L. C. T. Veder-Schreiner W. Veder

1934 Veder, J. C.

1929 Veder, J.C., reeder en cargadoor [voorzitter Kamer van Koophandel Rotterdam]

1924 Veder, J.C., reeder en cargadoor

 

105   

1939 mr. D. M. Meertens

1934 Meertens. Mr. D. M., directeur Disconto Maatschappij

1929 Meertens. Mr. D. M., directeur bijkantoor Amsterdam Bank

1924 Ely, G.

 

107   

1939 A. de Leeuw

1934 Bergh, S. v. den, graanhand. 

1934 Bergh, Simon. v. den, graanhandelaar

1934 Bergh, S. v. den, industrieel en importeur

 

109  

1939  G. Keij

1934 Veen. M. S. v., fabrikikant - Veen, B. v., proc.houder

1929 Veen. M. S. v., fabrikikant - Veen, B. v., proc.houder

1924 Veen. M. S. v., fabrikikant

 

111   

1939 dr. B. J. C. te Hennepe Jzn.

1934 Wijsenbeek, S. S., notaris  

1929 Hunik, A., cargadoor

1924 Bergh, John v. den, directeur

 

113   

1939 S. S. Wijsenbeek

1934 Ruys Bz.,  reeder

1929 Ruys Bz. W.,  reeder

1924 Ruijs Bz, W.,  reeder

 

115   

1939 H, J. M. J. Vinke

1934 Vinke-Frynes, H. J., direct. N.V. Vroom &- Dreesmann

1929 Vinke, H.

1924 -

1919 Loo, M.M.C. v.der, notaris

 

117   

1939 S. v. Leeuwen T. Reiber Rusthuis "Westerlicht"

1934 Vieyra, J. - Vieyra M., zuidvruchtenhandel

1929 Vieyra, J.

1924 Tresfon, A., accountant  - Tresfon, C., automobielhandelaar

1919 Tresfon, A., accountant 

 

119   

1939 Partic. Kraaminrichting Carmenta, dir.ce A. M. Verhoeven Mw. Aa. M. Magielsen-Verhoeven  Ae. I. Veltman

1934 Nieden, K.    

1929 Nieden, K., directeur Bankvereeniging Kralingen    

 

121   

1939 G. A. Spliethoff

1934 Spliethoff, G. A., Koopman

1929 Spliethoff, G. A., reeder en consul v. Perzië

 

123   

1939 Christ. Rusthuis "Jeltina" Wed. B. Bol-Vellekoop J. C. H. v. Duijl  Mw. Ca. de Geus-Janssen Wed. A. v. Huut-Maasland J. Kempenaar

Wed. S. Pieterman-Oome

1934 Christ. Tehuis voor Dames - Koole, C., directrice Christ. Tehuis voor Dames

 

125   

1939 E. E. Laming

1934 Nieuwe Rott. Sociëteit 

 

127   

1939 J. G. v. der Burg

1934 Burg, J. G. v. der, fabrikant

1934 Burg, J. G. v. der, directeur eener N.V.

1924 Man, G. de, directeur Belgisch-Nederlandsche Handels Mij. - Belgisch-Nederlandsche Handels Mij.

 

129   

1939 F. E. Wodrada

1934 Wodrada, F-. F., direct.

1929 Nederlandse Zendingsvereeniging – Rijnders, B.J.C., director der Samenwerkende Zendingscorporaties

1924 Nederlandse Zendingsvereeniging – Lindenborn, Ds., director der Nederlandse Zedingsvereniging

 

131   

1939 J. Catz

1934 Catz, J., assuradeur (woonde hiervoor op nr 325 en nr 64)

1929 Monchy, W.H. de directeur N.V. Phs. V. Ommeren’s Scheepvaartbedrijf

1924 Wilton, W., fabrikant

 

133   

1939 G. H. de Beukelaar- Franken

1934 Beukelaar, H. F. de, direct. N.V. Cornelis Swarttouw’s Stuwadoors Maatschappij 

1929 Beukelaar, H.F. de, stuwadoor

1924 Beukelaar, H.F. de, directeur ener N.V. (woonde hiervoor op nr. 329a)

 

135  

1939  J. Wolters

1934 Schalkwijk. W. C.  

1929 Schumacher, C.A., koopman

1924 Oppenheimer, K., directeur eener reederij

 

137   

1939 P. Rueb

1934 Rueb, F., fabrikant 

1929 Rueb, F., industrieel 

1924 Rueb, F., azijnfabrikant 

 

139   

1939 H. v. Daelen

1934 Daelen, H. v., koopman

1929 Daelen-Arnheim, H. v., koopman

1924 Daelen, H. v., koopman

 

141   

1939 M. Mai

1934 Kanters, D. C., architect - Kanters & Zonene fa. T. L., architecten 

1929 Kanters, D. C., architect

1924 Kanters, D. C., architect

 

143   

1939 mr. L. K. E. v. Eijck

1934 Eyck. L. K. E. v., advocaat en proc.

1929 Daniels-Nachmann, Ch. – Daniels, E. – Daniels, I.

1924 Daniels-Nachmann, wed. Ch.

 

145   

1939 K. E. Ikenburg    J. Rippe

1934 Droogleever Fortuy,n. Mr. P., burgem. v. Rotterdam    (woonde hiervoor op nr 261)

1929 Handelsvereeniging “Norico”, im- en export van goederen (in liquidatie) – Sanders’ Handel Mij. N.V. Gustaaf, J., exporteur – Sanders, G.J., exporteur

1924, Ruoff, A., koopman

 

147   

1939 A. M. Jansen

1934 Goossens, A. L., koopman en commiss.

1929 Goossens, A.L., firmant fa. Goossens & v. Rossem

1924 Düwell, W.K.H.

 

149   

1939 C. Kaufmann

1934 Kaufmann, C., koopman

1924 Kaufmann, C., koopman

1924 Goossens, A.G.F.

1919 Goossens, A.G.F.

 

151   

1939 O. R. Erhardt

1934 Erhardt O. R., cargadoor

1929 Erhardt O. R., cargadoor

1924 Erhardt O. R.

 

153   

1939 W. Luijten

1934 Krüthoffer, H., expediteur

1929 Biesta, C.P., reeder

1929 Biesta, C.P., transporteur

 

155   

1939 W. Duns - A. de Jong (pensionhouder; woonde hiervoor op nr 302) - D.D. Westerdijk

1934 Vlug, Mr. H., advocaat - Vlug-Beffers, S. J. W. 

1929 Vlug, G., notaris

1924 Vlug, G., notaris

 

157   

1939 T. M. Verhoeff

1934 Verhoeff, Th.   Koopman

1929 Verhoeff, Th.   Koopman

1924 Rakemann, L., koopman

1919 Rakemann, L., koopman

 

159   

1939 dr. J. Rutgershuis J. L. Visser

1934 Rutgershuis, Dr. J., consultatiebuerau

1929 Ziegenweidt-Huysman, wed. Dr. C.F.Th von

1924 Ziegenweidt-Huysman, wed. Dr. C.F.Th von

 

161  

1939 H. Lucardie

1934 Lucardi, H., inspecteur Hudig & Veder

1929 Gompels, S., directeur ener N.V.

1924 Gompels, A., koopman

 

163

1939 -

1934 -

1929 Wigleven, J.H., zeepfabrikant – Wigleven, P.J., zeepfabrikant

1924 -

 

165    

1939 H. A. Oostra

1934 Oostra, H. A., koopman  

1929 Oostra, H. A., directeur. N.V. Papiergroothandel en Fabriek v.h. Gebr. Cats 

1924 Langendonck, A.P.B., koopman

 

167   

1939 Wed. Da. G. P. G. Ligtermoet-v. Lil

1934 Ligtermoet, A. P. B.  

1929 Ligtermoet, A. P. B. , koopman

1924 Ligtermoet, A. P. B. , koopman

1919 Ligtermoet, A. P. B. , koopman

 

169   

1939 Incassobank  H. P. Neumeijer P. Weinmers

1934 Incasso-Bank, N.V., bankiers, kassiers en  commissionnairs in effecten, bijkant.- Neumeijer, P. H., onderdirecteur bijkant. Incasso-Bank

1934 Incasso-Bank, N.V., bankiers, kassiers en  commissionnairs in effecten, bijkant.- Have, Mr. L.S. ten., directeur Incasso-Bank

1924 -

1919 Staaij, J.J.C. v. koopman

 

[Kruising Vierambachtstraat]

 

175    

1939 S. F. Bowser & Co. Ine.

1934 Bowser &- Co. Inc., S. F., benzine-olie- pompen - Philipp, A. I., directeur

1929 Straten, M. v., particulier

1924 Straten, M. v., particulier

1914 Hoop Sz., S. de, fabrikant

 

177

1939 –

1934 Sneijders de Vogel, K. J. tandarts

1929 Sneijders de Vogel, K. J. tandarts

1924 Ligtermoet, G., koopman

1919 Ligtermoet, G., fabrikant & koopman

1914 Tresfon, A., accountant

 

179    

1939 I. Aptroot

1934 Hoek, D. P.  - Hoek, J.

1929 Baars, J.C. den, koopman – Hoek, D.P., particulier – Hoek, J.C., particulier – Hoek, J. particulier

1919 Maas Geesteranus, J.A., conrtroleur grondbelasting

1914 Maas Geesteranus, J.A., control. grondbel.

 

181    

1939 Joha. F. v. Baggum  J. H. M. v. den Eishout

1934 Brunsting, J., assuradeur

1929 Brunsting, J., directeur Nationale Levenverzekerings Bank

1924 Brunsting, J., assuradeur

1919 Rueb Cz., C., suikerhand.

1914 Staa, C. van, cargadoor

 

183   

1939 W. Westphal

183a

1934 Wolters, J., koopman in vleeschmeel, diermeel, vischmeel, enz.

1929 Groeneveld, J. directeur Bouw- en Exploitatie Maatschappij “Rotterdam”

1924 voogd, A., journalist

1919 Linden, A.J.v.der, ingenieur

1914 Linden, A.J.v.der, techn.bur.

183b

1934 Meijer, E. inspect v. politie 

1929 “Columbus”, N.V., boen-, schrob- en stofzuigmachines – Hartogs-v.den Bergh, wed D. – Hartogs, Ir.I., ingenieur

1924 Elektro-techn. Bureau Ir. I. Hatogs, verteg. F. Klöckner, Keulen - Hartogs, I., elektro-technisch ingenieur – Hartogs-v.den Bergh, wed. D. – Ingenieursbureau v. Electrotechniek Ir. I. Hatogs e.i., in elektrotechnische sterkstroomapparaten

1919 Hartogs, I., elektro-technisch ingenieur – Hartogs-v.den Bergh, wed. D.

1914 Eendenburg,C.F.v., particulier 

 

185    

1939 J. Polak

1934 Polak, J.  accountant

1929 Polak, J.  accountant

1924 Polak, J.  accountant

1919 Polak, J.  accountant

1914 Polak & Zonen, A.J., gross. in manufact., in liquidatie  Polak, J., particulier

 

187     

1939 C. J. E. Tordoir

1934 Tordoir, Ch. J. F-., direct.  

1929 Tordoir, Ch. J. F-., fabrieksdirect.  

1924 Tordoir, Ch. J. F-., fabrikant  

1919 Borg, S. v.den, fabrikant

1914 Borg, S. v.den, fabrikant

 

189a   

1939 A. Heijermans

1934 Heijermans, A., steenk.-imp. 

1929 Heijermans, A., imp.  V. Belgisch antraciet

1924 Wely, L.A.C. v., art, control. Geneeskundige der Rijksverz. Bank (woonde hiervoor op nr. 259)

1919 Hoynck v. Papendrecht, A., direct. Museum van Oudheden

1914 Hoynck v. Papendrecht, A., direct. Museum van Oudheden

189b   

1939 I. v. Westerborg

1934 Westerborg, F, koopman

1929 Vieya, jr., M., directeur N.V. Molijn & Co

1924 Vieya, jr., M., directeur ener N.V.

1919 Hoek, J. C. - Hoek, B. P. - Hoek, Jth., particuliere – Baars, J.C. den

1914 Hoek, J. C., koopman - Hoek, B. P., particuliere - Hoek, J., particuliere

 

191    

1939 Tehuis voor Ouden v. dagen en hulpbehoevenden “Dina” Wed. A. R. Aardenhout- Struijs Aa. G. Fleg  Je. P. v. Santen A. S. Ehbel J. J. Bossard  Wed. H. Heijliger-Caljouw J. C. Klijweg P Larrewijn K. v. der Linde Wed. 1. W. v. den Oosten- Frieke

1934 Akker-Frankfort, T.

1929 Akker-Frankfort, T.

1924 Akker, wed. I. L.,

1919 Akker, I. L., fabrikant v. pharmac.&chem producten          

1914 Akker, I. L., industrieel          

 

193   

1939 Wed. L. F. v. Affaire-Ooms J. Wilschut

1934 Ebeling-van Stolk, wed. L.

1929 Ebeling-van Stolk, wed. L.  - Stolk, B. van

1924 Ebeling-van Stolk, wed. L.  - Stolk, B. van

1919 Ebeling-van Stolk, wed. L.  - Stolk, B. van

1914 Ebeling-v. Stolk, wed. L. - Stolk, B. van, part.

 

195   

1939 L. H. M. Hustinx

1934 Hustinx, L. H. M.

1929 -

1924 Dijkgraaf, A. F. J., directeur d. Rotterd. Droogdok Maatsch.

1919 Dijkgraaf, A. F. J., directeur d. Rotterd. Droogdok Maatsch.

1914 Key, J., direct. N.V. Thomsen's Havenbedr.

 

197   

1939 J. P. A. Deelen Noord-Brab. Christ. Boerenbond  G. J. Vlaskanip

1934 -

1929 Andreae, Mr. D.H., directeur Wm. H. Müller

1924 Solleveld, A., cargadoor

1919 Solleveld, A., cargadoor

1914 Solleveld, A., cargadoor

 

199

1939 

1934 Key. G., directeur Thomsen’s Havenbedr.

1929 Key. G., directeur Thomsen’s Havenbedr

1924 Dekkers, Z. W. C., cargadoor

1919 Dekkers, Z. W. C., cargadoor

1914 Dekkers, Z. W. C., cargadoor

 

201   

1939 P. H. J. Jongeneel

1934 Jongeneel, Ph. H. 

1929 Leeuwen, H.B. v., directeur N.V. Nederlandse Darmindustrie “Neda” v.h. v.  Crefeld & Fabre

1924 -

1919 Hechtermaas, E.G.M.

1914 Soberski, L., koopm.

 

[Kruising Hooidrift]

 

203a  

1939 P. de Keijzer

1934 Buers, J. B. F., fabrikant en winkelier

1929 Geene, Th. A.M.

1924 Geene, Th. A.M.

1919 Tinsley, R. B.,cargadoor

1914 Tinsley, R. B., hfd.vert.w. Uranium Steamship Co.

 

203b  

1939 mr. J. W. Bos

1934 Biglia & Tomasini, fa., wijnh - Biglia, jhr. P. P. C., wijnhandelaar

1929 Hoogewerff, N., exporteur

1924 Hoogewerff, N., exporteur

1914 Hoogewerff, N., particulier

 

205a  

1939 Josa J. Boonstra  - Wed. S Feltzen-Prins  - Re. Frankfort

1934 Boonstra, J. J., heilgymnaste-masseuse - Feltzer-Prins, wed. S.

1929 Feltzer-Prins, wed. S.

1924 Feltzer-Prins, wed. S. – Prins, C.J.W., verpleegster

1919 Feltzer, W. G. A., adjunct directeur der posterijen – Prins, C.M. gedipl. verpleegster – Prins. C.J.W., gedipl. verpleegstr.

1914 Feltzer, W. G. A., hoofdcommies der posterijen

205b  

1939 dr. J. D. Jansen

1934 Jansen, Dr. J. D., directeur Keuiringsdienst van waren

1929 Catz, R.L., koopman

1924 Catz, R.L., koopman

1919 Hertzfeld, M.H. van, import v. gedroogde zuidvruchten, specerijen & aanverwante artikelen

1914 Hertzfeld, M. H. v., koopman

 

207a

1939 E. Marcus R. Straschnow

1934 Bertucciole, R., Italiaansch consul

1929 Markus, E., graanhandelaar

1924 Krantz, Mr. D.

1919 Patrich, K.

1914 Vervloet Jr., J.T., expediteur

207b  

1939 H. v. der Linde

1934 Croin, J. P., accountant - Fruin-van Bure, wed. J.

1929 Fruin-v. Bure, wed. J.

1924 Fruin, J., particulier

1919 Jong & Fruin, fa, de, wijnhandel. - Fruin, John, wijnhandelaar

1914 Jong&Fruin,de, in wijn&gedist. - Fruin, J., wijnhandelaar

 

209a  

1939 Wed. S. M. Meibergen-Beckman

1934 Meibergen, J. M., makelaar  

1929 Meibergen, J. M., makelaar  

1924 Meibergen, J. M., lid der fa. M. Themans & Co

1919 Themans, B., arts – Vitters, P.W. , handelsagent

1914 Hudig L.jz., J., procur.h.

209b  

1939 ds. H. Knoop

1934 Aronsohn, Ir. A., ingenieur 

1929 Arenz, K., directeur

1924 Heijermans, A., importeur van steenkolen

1919 Post, v. der Burg-Boels, O.

1914 Tainmes, J.G., ingenieur

 

211a  

1939 J. A. Verheij

1934 Meyers, Emma J.. kinderarts - Haverkorn van Rijsewijk, Mr. C

1929 Levinstein, M., procuratiehouder

1924 Marle, L. v.

1919 Gunneweg, H.A.M., boekhoud.

1914 Gunneweg, H.A.M., boekhoud

211b  

1939 A. H. Zuiderent

1934 Zuiderent, A. H., export

1929 Zuiderent, A. H., export

1924 Gunneweg, H.A.M., boekhouder

1919 Merkensteijns’s Glasindustrie v.h. Barents & Co., Van – Merkensteijn Jr., J.H.v., koopman

1914 Günther, Wm., procurat.h. - Akker, I. L., autogarage

 

213a  

1939 Wed. J. Simons-Oppenheimer

1934 Elshout, J. H. M. v. den, dir

1929 Bijl, J.D., vlashandel

1924 Andriesse, E.

1919 Andriesse, E., fabrikant&koopman

1914 Neeb, A. A., rijkslandb.leer.

213b  

1939 Ir. E. A. Kruijsse

1934 Kruysse, Ir. E. A., werktuigkundigingen., directeur Coopra 

1929 Esso, E.A. van, koopman

1924 Esso, E.A. van, koopman

1919 Esso, E.A. van, koopman

1914 Crusifix-de Klerk, C.B., parte.

 

215a  

1939 R. Koiter

1934 Peters, A. A. C.  

1929 Peters, A. A. G.   (woonde hiervoor op nr 83)

1924 Bode, W.H. de. Predikant-directeur van het Diakonessenhuis

1919 Cleeff, Frits van

1914 Ottevanger Coolsma, B. W.  koopm.

215b  

1939 D. T. Blanken

1934 Blanken, D.T., aannemer - Mij. tot aanneming v. Werken D. T. Blanken, N.V.

1929 Blanken, D. T., aannemer - Mij. tot aanneming v. Werken D. T. Blanken, N.V.

1924 Blanken, D. T., aannemer

1919 Blanken, D. T., aannemer

1914 Blanken, D. T., aannemer

1909 Blanken, D. T., aannemer

 

217a  

1939 G. F. Beker

1934 Beker, G. F., koopman

1929 Renken, J.W.M., hoofdofficier der Kon. Marine

1924 Gloe, O.D., koopman

1919 Gloe, O.D., koopman

1914 Laan Nz., j. v. der, schoolopz. i.h. arrond. Schiedam - Hendriks, P. H., onderdirect. gem.gasbedr.

217b 

1939 S. Bosman

1934 Bosman, Simon S.  

1929 Bosman, Simon S., particulier

1924 Bosman, Simon S., koopman

1919 Bosman, Simon S., koopman

1914 Bosman, S. S., koopman

 

219   

1939 G. Ligtermoet

1934 Ligtermoet, G., koopm. 

1929 Ligtermoet, G., koopman

1924 Schaay, Leopold, in effecten

1919 Schaay, Leopold, effect.hand.

1914 Schaay, Leopold, effect.hand.

 

221   

1939 ir. C. L. Nalenz, directeur van N.V, Handels- en Transportmaaatschappij Vulcaan en Havenbedrijf Vlaardingen Oost

1934 Nalenz, C. L., ingenieur, directeur van N.V, Handels- en Transportmaaatschappij Vulcaan en Havenbedrijf Vlaardingen Oost

1929 Nalenz, C. L., directeur van N.V, Handels- en Transportmaaatschappij Vulcaan en Havenbedrijf Vlaardingen Oost

1924 Nalenz, C. L., ingenieur, directeur van N.V, Handels- en Transportmaaatschappij Vulcaan en Havenbedrijf Vlaardingen Oost

1914 Meel, J. J. A. v., koopman

1914 Meel, J. J. A. v., industrieel

 

223   

1939 Mw. A. E. Quartero-v. der Starp  P. B. V. Quartero

1929 Hope, A.J. ten, directeur N.V. A.J. ten Hope’s Handel Mij.

1924 Meurs, A.P.W. v. notaris

1919 Boden, A., koopman

1914 Boden, A., koopman

 

231   

1939 Wed. Ba. L. E. Bächer-Stumpp  P. H. O. Bächer

1934 Bächer, E.  

1929 Bächer-Stumpp,  wed. E. - Bächer, P., koopman

1924 Bächer,  wed. E.

1934 Bächer, E., expediteur – Bächer, Paul, expediteur – Bächer-Stumpp, wed. E.

1914 Visser, Mr. L.E., vice-presid. arrond.rechtb.

 

233   

1939 prof. mr. M. H. Bregstein

1929 Hoeven G.Lz.-Smoot, J. v. der, koopman

1924 Hoeven G.Lz.-Smoot, J. v. der, koopman

1919 Hötte, W.A.L., paticulier

1914 Hötte, W.A.L., brouwmeester

 

235   

1939 B. J. Ridder

1929 Dresselhuijs, J. D., ingenieur

1924 Dresselhuys, J. D., particulier

1919 Dresselhuijs, J. D., ingenieur

1914 Dresselhuijs, J. D., hfd.ingen.Werf "Gusto"

 

237   

1939 D. v. Dantzig

1934 Dantzig, D. v., bankier  

1929 Dantzig, D. v., bankier  

1924 Klüssener-d'Hamecourt, E.A.E.M.

1919 Klüssener-d'Hamecourt, H. G. K., parte.

1914 Klüssener-d'Hamecourt, H. G. K., parte.

 

239a  

1939 K. M. Baertl

1929 Bos W.Az., A., glashandelaar

1924 Nieuwhof-v. der Velden, wed. D.M.C.

1914 Levy, G.

239b  

1939 O. Doeksen

1934 Verburg, H. J. 

1929 Geh, W.J., directeur ener N.V.

1924 Eikelenboom, M. ingen. W.I. (woonde hierna op nr 178)

1919 Graaf, P. v. der, chef  H.A.L. (is verhuisd naar nr. 251)

1914 Graaf, P. v. der, chef pass.-afd. H.A.L. - Graaf, P. J. v. der, parte.

 

241a   

1939 Ma. L. H. A. A. Koenig

1934 Becht, A.

1919 Meibergen, Ma., S.

1914 Nieuwhof, wed. R., parte.

241b

1939 Re. E. Meibergen

1934 Meibergen, Dr. C. R. - Meibergen, R. E.

1929 Meibergen, Dr. C. R.

1924 Meibergen, Dr. C. R., leerares - Meibergen, wed. S., particulier

1919 Meibergen, J.M. makelaar in oliën en vetten

1914 Dijkema, Ds. F., predik. Doopsgez. Gem.

 

245   

1939 W. Burgmans

1934 Burgmans,M.,accountant,  

1929 Burgmans,M.,accountant

1924 -

1919 Haan, J.M.W. den, directeur N.V. “Acetylena”

1914 Meibergen Ab.zn.,S., koopm. -  Meibergen, J. M., makelaar

 

247  

1939 L. J. v. den Bok L. F. Botter  Wed. J. de Chalrnot-v. Kassen  L. Cohen

1934 Steenveldt, G. M. v., pension

1929 Steenveldt, G. M. v., pension

1924 Krijger, D., administrateur – Krijger-de Mooij, A.H. directrice “Het Rusthuis”

1919 Klüssener&Co.,  H. G., scheepvaart, exped. enz. - Klüssener, H. G., koopman

1914 Klüssener, H. G., koopman

 

[Kruising C.P. Tielestraat]

 

249   

1939 E. A. v. Esso

1934 Esso, A. E. v., dir. N.V. A. E. v. Esso’s Fabrieken 

1929 Salm, F., directeur N.V. Salm’s Handelmij.

1924 Salm, F., koopman

1919 Koenigsfeld, J.H., particulier

1914 Koenigsfeld, J.H., expediteur

 

251   

1939 M. T. Straatman

1934 Graaf, P. v. der, secretaris-gener. H.A.L.

1929 Graaf, P. v. der, secretaris-gener. H.A.L.

1924 Graaf, P. v. der, secretaris-gener. H.A.L. (woonde hiervoor op nr. 239b)

1919 Dusselpdorp, G. van, reeder

1914 Marle-Goerke,wed. J.A.v., parte.      

 

253   

1939 W. v. Veen

1934 Veen, W. v.    

1929 Koch, wed. J. L. – Bergeren, J., leeraar teekenen M.O

1924 Koch, John L., particulier

1919 Koch, John L., particulier – Bergeren, W., architect & timmerman – Bergeren, J., leeraar tekenen M.O.

1914 Koch, J.L., particulier

1909 Koch, J.L., particulier

 

255a  

1939 A. W. Carati

1929 Milly, Jhr. Mr. P.A.C. de, onder-directeur Arnold Gilissens’s Bank

1924 Cune, W.M., makelaar in huizen

1919 Huylebroeck, F.X., consul-generaal van Begië op non-activiteit

1934 Engers. D., winkelier 

255b  

1939 G. B. v. Huet J. E. le Pluk

1934 Huet, G. B. v.

1929 Huet, G. B. v., sigarenhandelaar

1924 Huet, G. B. v:, sigarenhandelaar

1919 Romondt, Mr. A.A.F.W. v. rechter Arrondissements-Rechtb.

1914 Haaren, C. van, koopman

255

1909 Herwerden, C.H. van, controlerend geneeskundige der Rijksverzekeringsbank – Meijer Wzn., J., in machineriën

 

257a  

1939 J. F. Stutterheim

1934 Stutterheim, J. F.

1929 –

1924 Houtman, G. boekhouder

1919 Moritz, A.J.L., directeur N.V. Öbservator »

1914 Popp, M. A. E., particuliere         

257b 

1939 Ch. J. v. den Boom

1934 Hof, J. D. v., Ned. Hervormd predikant

1929 Stad, I., firm. Fa. I. Stad & Co

1924 Bos W.Az., A., glashandelaar

1919 Vuyk, W.R., scheepbouwkundige

1914 Verkaaik, B., koopman

257

1909 Roodhuijzen de Vries, J.G., makelaar – Braat, Jr., A.E., koopman

 

259   

1939 J. Knegt

1934 Knegt, J., notaris 

1929 Marcella, Ph.H.Z. , assuradeur

1924 Marcella, Ph., assuradeur

1919 Marcella, Ph., assuradeur

1909 Wely, L.A.C. van, controlerend geneeskundige der Rijksverzekeringsbank (verhuisde hierna naar nr. 189a)

 

261   

1939 mr. C. W. baron v. Dedem

1929 Drooglever Fortuyn, Mr. P., burgemeester van Rotterdam (verhuisde hierna naar nr 145)

1924 Wilton, J.H., directeur N.V. Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf (woonde hiervoor op nr 277)

 

[Kruising Nieuwe Binnenweg]

 

267

1939 –

1934 Vermin. N. A. Th., restaurateur

1929 Poel, H.A. v. der, koffiehuisexploitant – Vermin, N.A. TH., koffiehuis.h.

1924 Levi, J., koopman

1919 Meel, A. van, koopman

1914 Beest, G. van, meelfabrik.

1909 Beest, G. van, meelfabrik.

 

269   

1939 G. v. Beek

1934 Beek, G. v.

1929 Smulders, M.Th., particulier

1924 Smulders, M.Th., particulier

1919 Smulders, M.T., particulier

1914 Bax, J. D., particulier

1909 Heiman, G.J., aannemer

 

271  

1939 Wed. E. P. Heijrnan-Isaac

1934 Hijman, H. J., schoolopziener

1929 Hijman, H. J., schoolopziener

1924 Hijman, H. J., schoolopziener

1919 Hijman, H. J., schoolopziener

1914 Hijman, H. J., redact.-verslaggev. N.R.Ct

1909 Beijer, A.C., handelaar in bouwmaterialen

 

273a 

1939  G. Bicker Caarten - mr. P. M. J. Roggenkamp

1934 Bicker Caarten A.jz., G., assuradeur - Roggenkamp, Mr. P. M. J., notaris  - Binkhorst Maaldrink, J. C., direct. N.V. Leydsche-OranjeNassau Veem

1929 Sanders-de Jong, wed. J., particulier

1924 Sanders-de Jong, wed. J., particulier

1919 Sanders, J., particulier

1914 Beuningen, F.W.H.v., werktuigkundige

273b 

1939 E. H. Kusen

1934 Kusen. E. H., direct. Ned. Havenbedrijf

1929 Kusen. E. H., direct. Ned. Havenbedrijf

1924 Kusen, E. H.; procuratiehoud

1919 Kusen, E. H.; procuratiehoud.

1914 Kusen, E. H.; procuratiehoud.

 

275a  

1939 L. Velleman

1934 Beukelaar, M. F.de, stevedore

1929 -

1924 Polak, Dr. N.J., hoogleraar

1919 Risch, F.D.J., onderwijzer

1914 Veenstra, T. H., cand.-notar.

1909 Veenstra, T. H., cand.-notar

275b  

1939 W. H. Padmos

1934 Leverstein. W., proc.houder

1929 Kuyk, J. van, particulier – Kuyk, S. van, particulier

1924 Kuyk, P.J.H. v., bouwkundige

1919 Rohde, H., koopman – Busscher, A., hoofdcommies der posterijen

1914 Douwes, D., expediteur - Horst, C. J., wijnhandel.        

275c

1929 Zwagers, W., boekhandelaar

1924 Wiers, M. A., parten.

275

1909 Piek, wed. J.Th., particulier

    

277   

1939 D. de Vries

1934 Vries, D. de, directeur

1934 Vries, D. de, directeur eener N.V.

1934 Vries, D. de, directeur eener N.V.

1919 Wilton, J. H., ingenieur (verhuisde hierna naar nr 261)

1914 Wilton, J. H., ingenieur

1919 Wilton, J. H., machinefabrikant

1909 Wilton, J. H., machinefabrikant

1904 Wilton-Bladergroen, J. H., machinefabrikant

 

281a  

1939 Aa. A. E. Eggink ds. J. P. Eggink

1934 Kooii, Mr. J. van der, comm. in effecten

1929 Pouderoyen, G., procuratiehouder

1924 Pouderoyen, G., procuratiehouder

1919 Bergh, John.v.den, fabrikant

1914 Bergh, Joh.v.den, fabrikant

281b  

1939 K. M. B. Asch

1934 Asch, C., graanhandelaar

1929 Brüggeman, O., hoofd-ingenieur

1924 Hubert van Beusekom, W.J., inspecteur grondbelasting

1919 Hubert van Beusekom, W.J., inspecteur en waarnemend controleur grondbelasting

1914 Abendanon, G. A.

 

283   

1939 A. M.  C. Bloot  Wed. E. A. Klootwijk-de Vos

1934 Klootwijk-de Vos, C.

1934 Klootwijk-de Vos, E. A.

1919 Klootwijk, C., notaris

1919 Klootwijk, C., notaris

1914 Klootwijk, C., notaris

 

285   

1939 ir. D. T. Ruijs

1934 Ruys, Ir. D.T., ingenieur

1929 Ruys, Ir. D.T., reeder

1924 Hiel, J. C. W., koopman

1919 Hiel, Joh. C. W., koopman

1914 Hiel, J. C. W., koopman

 

287   

1939 W. H. v. 't Hoogerhuijs

1934 Hoogerhuys, W. H. van 't, directeur Kon. Ned. Stoomkoffiebranderijen v.h H. E. van IJsendijk Jr.

1929 Hoogerhuys, W. H. van 't, directeur Kon. Ned. Stoomkoffiebranderijen v.h H. E. van IJsendijk Jr.

1924 Hoogerhuys, W. H. van 't, directeur Kon. Ned. Stoomkoffiebranderijen v.h H. E. van IJsendijk Jr.

1919 Hoogerhuys, W. H. van 't, directeur Kon. Ned. Stoomkoffiebranderijen v.h H. E. van IJsendijk Jr.

1914 Veltenaar, B., scheepsaannem.

 

289   

1939 Wed. W. Browne-Löhnis

1934 Browne-Löhnis. wed.T.F

1929 Browne-Löhnis. wed.T.F. – Ophorst, J.A.

1924 Browne-Löhnis. wed.T.F. – Ett, C.J.J., ingenieur

1919 Browne-Löhnis. wed.T.F

1914 Browne, T. F., particulier

 

291   

1939 J. J. Beun  Techn. bur. E. Rombouts

1934 Ophorst, A.

1929 Beun, J.J., industrieel

1924 Nije, J.P.

1919 Linden, R.A. v.der, architect

 

293a  

1939 S. Birnie

1934 Birnie, S.

1929 Birnie, S., oud-direct. 1e Gemeentelijke H.B.S.

1924 Birnie, S., oud-direct. H.B.S

1919 Birnie, S., oud-direct. H.B.S.

1914 Birnie, S., direct. 1e H.B.S. met 5 j. cursus voor jongens

293b  

1939 Wed. E. H. Birnie-Folkersma

1934 Birnie-Folkersma, G. D.

1929 Birnie-Folkersma, G. D., paticulier

1924 Birnie-Folkersma, G. D., paticulier

1934 Birnie-Folkersma, G. D., paticulier

1914 Birnie, G. D., particulier

 

295    

1939 Wed. Aa. M Jüngerhans-Verbiest

1934 Jungerhans-Verbiest, wed. A.

1929 Jungerhans-Verbiest, wed. A.

1924 Jungerhans-Verbiest, wed. A.

1919 Jungerhans, A., particulier

1914 Jungerhans, A., koopman

 

297   

1939 H. A. A. de Vos

1934 Vos, W. de, kantoorb

1929 Joppe-de Hoog, A.M.

1924 Kadt, S. de, directeur

1914 Kadt, S. de, direct. Condensed Milk Co. of Holland Ltd.

 

299   

1939 dr. J. v. Asselt

1934 Asselt,  v., huidarts

1929 Monchy, S.J.R. de, koopman

1924 Ebeling-Launij, wed. F.A.-

1919 Ebeling-Launij, wed. F.A.- Ebeling, J.F.., particulier

1914 Ebeling,  C.

 

301   

1939 Rusthuis Our Home, directeur: A. J. C. Akeroyd; R. Kok Wed. J. J. Kooij-Wagenaar Wed. C. Langelaar-Vermeer 

1934 Wilton,  D., industrieel

1929 Wilton,  J.D., industrieel

1924 Wilton,  J.D., industrieel

1919 Wilton,  J.D., industrieel

1914 Wilton, D., fabrikant

 

303   

1939 L. J. v. den Toorn

1934 Toorn, L. J. v. den

1929 Toorn, L. J. v. den, directeur ener N.V.

1924 Toorn, L. J. v. den, koopman

1919 Hammerstein, A., particulier

1914 Transport-Kontor Waldhof, cargad.&exped. - Ehret, M., bureauchef

 

305   

1939 A. C. M. Coebergh

1934 Hötte-Bangert, wed. A.

1929 Hötte-Bangert, wed. W.A.L.

1924 Hötte-Bangert, W.A.L., particulier

1919 Ven Sauveur, J.M.Y.de,procuratiehouder

1914 Ven Sauveur, J.M.Y.de,procur.h.

 

307   

1939 H. M. P. C. Coebergh

1934 Wijk, Mr. N. P. C. v., dir. Rotterd. Hyp. Bank voor Nederland

1929 Wijk, Mr. N. P. C. v., dir. Rotterd. Hyp. Bank voor Nederland

1924 Wijk, Mr. N. P. C. v., dir. Rotterd. Hyp. Bank voor Nederland

1919 Wijk, Mr. N. P. C. v., dir. Rotterd. Hyp. Bank voor Nederland

1914 Nijgh, Paul, cargadoor (verhuisde hierna naar 323)

 

309    

1939 O. D. Gloe

1934 Gloe, O. D., koopman

1929 Gloe, O. D., koopman

1924 Heyerman, H.J., industrieel

1919 Heyerman, H.J., industrieel

1914 Jentink, D., oud-kapit. N.I.L.

 

311    

1939 J. G. Bijdendijk H. I. Kolkman

1934 Bijdendijk,J.G., makelaar

1929 Bijdendijk,J.G., makelaar

1924 Bijdendijk,J.G., makelaar

1919 Bijdendijk, J.G., makelaar

1914 Bijdendijk, J.G., makelaar

 

313    

1939 mr. S. Naaijen

1934 Naayen, Mr. S., advocaat en procureur

1929 Naayen, Mr. S., advocaat en procureur

1924 Naayen, Mr. S., advocaat en procureur

1919 Naayen, Mr. S., advocaat en procureur

 

315    

1939 Wed. A. Lucardie-Egmann

1934 Lucardi, P. J., directeur

1929 Lucardi, P. J., directeur Disconto Mij.

1924 Lucardi, P. J., directeur Disconto Mij.

1919 Bolle, P.D.M., uitgever-boekhandelaar

 

317

1939 Wed. J. Dorp-Latooij

1934 Dorp, wed. G. C. v.

1929 Dopr, G.C. v., directeur N.V. Maatschappij tot het uitvoeren van Bouwwerken en Werken in Gewapend Beton v.h. Wolterbeek & v. Dorp

1924 Dorp, G.C. v., architect

1919 Dam, W. v. makelaar in assurant.

 

319   

1939 IJ. J. Lubberink J. S. Ulrich A. v. Veen  C. C. v. der Valk  G. C. v. Wageningen

1934 Noort, C. v., arts

1929 Dam, W. v., makelaar in assurantiën

1924 Dam, W. v., makelaar in assurantiën

 

323    

1939 Centr. Bond v. Transp. arb.

1934 Centrale Bond van Transportarbeiders

1929 Centrale Bond van Transportarbeiders

1924 Düsseldorp, W.C. v., directeur eener N.V.

1919 Nijgh, Paul, reeder & cargadoor (woonde hiervoor op 307)

 

325a   

1939 J. W. Smith  R. J. Smith

1934 Smidt, R.J., fabrikant

1929 Schoondorp, J., kantoorbediende

1924 Paehlig, C.C., waarnemend inspecteru der Regitr & Domeinen in de 46e div. – Paehlig-Appelius v. Hoboken, wed. H.H.L., particulier

1919 Catz, James, makelaar in assurantiën (verhuisde hierna naar nr 64 en 131)

1914 Thomsen, C.Th.H., koopman

325b   

1939 W. Löb M. Loeb

1934 Loeb-Kats, W., koopman

1929 Bredius-v. Greffen, wed. J.K.J.

1924 Klip, W., metaalwarenfabrikant - Koopmans’s Dansacademie, Jac.

1919 Dekkers, Jr., Z.W., cargadoor

1914 Schelling, R., graanhand

 

327    

1939 Wallramit Handelmij

327a   

1939 prof. Z. W. Sneller

1934 Smith, R. J., fabrikant

1929 Sneller, Dr. Z.W., hoogleraar Ned. Handelshoogeschool

1924 Sneller, Dr. Z.W., hoogleraar Ned. Handelshoogeschool

1919 Lalleman, G.B., leeraar H.B.S.

1914 Lalleman, G.B., leeraar H.B.S

327b   

1939 J. I, L. Akker Fa. B. Brokx Ma. Hannik Ca. A. Joon  R. C. v. Rees Vellinga "ga     Aa. J. Koopman  dr. O. Radulescu Dobrogea J. W. Wijlacker

1934 Zimmermann, F. E., handelsagent

1929 Zimmermann, E., vertegenwoordiger

1924 Zimmermann, E.

1919 Lucardie, P.J., directeur Disconto Mij

1914 Breii, J. C. C. de, direct. Ned. Hout- & Heipalen Mij.

 

329a

1939 Aa. Koopman  dr. O. Radulescu Dobrogea  J. W. Wijlacker

1934 Koopman. A. J.

1929 Liebold, A.J., pension

1924 -

1919 Beukelaar, H. F. de, stuwad. (verhuisde hierna naar nr 133)

1914 Beukelaar, H. F. de, stuwad.

329b   

1939 Rotterd. Vrouwelijke Studenten Vereen.

1934 Rotterd. Vrouwelijke Studenten Vereen.

1929 Rotterd. Vrouwelijke Studenten Vereen.

1924 Rotterd. Vrouwelijke Studenten Vereen. – Zanten, M.H. v. kantoorbediende

1919 Berg, A.W. v. den, drogist

1914 Herwerden br. C.H.v., arts, controleerend geneesk. der Rijksverz.bk.

 

331    

1939 M. E. Reeser

1934 Reeser, Dr. H. E., onder-directeur Rjiks- Seruminrichting

1929 Polak, Prof. Dr. N.J., hoogleraar

1924 Kerdel, P.M., importeur v. steenkolen

1919 Kerdel & Co., P., brandstoffenhandel – Masion & Kerdel, fa., brandstoffenhandel – Kerdel, P.M., importeur v. steenkolen

1914 Schuiz, O. L., koopman

 

333    

1939 T. Westerhof

1934 Westerhof, Th., directeur Zeevaartschool

1929 Westerhof, Th., directeur Zeevaartschool

1924 Westerhof, Th., leeraar wis- en natuurkunde

1934 Westerhof, Th., leeraar Zeevaartschool

1914 Catz-de Jong, I.B., koopm.

 

335    

1939 Pa. W. de Heer

1934 Heer, Familie de 

1934 Heer, H.C. de 

1934 Heer, Familie de 

1919 Heer, Erven de

1914 Kohl, J. J. P., chef fa. R. S. Stokvis & Zn. Ltd.

 

337    

1939 Kleijntjens & Linthout Kolenmij "Anker" A. A. A. H. Mühleisen

1934 Kleijntjens & Lindhout’s  Kolen Mij. - A. A. A. H. Mühleisen, direct. - Wallramit Handelmij. N.V. treksteenen

1929 “Anker” Kolem-Mij. N.V. - Kleijntjens & Lindhout’s  Kolen Mij. - A. A. A. H. Mühleisen, directeur N.V. “Anker” Kolen-Mij. - Wallramit Handelmij. N.V.

1924 “Anker” Kolem-Mij. N.V. - Kleijntjens & Lindhout groothandel in steenkolen - A. A. A. H. Mühleisen, directeur N.V. “Anker” Kolen-Mij.

1919 Syndicaatvrije Kolenvereen. - Mühleisen, A., directeur Syndiecaatvrije Kolen- vereeniging

1914 Syndicaatvrije Kolenvereen. te Mannheim, filiaal - Mühleisen, A., verteg.w.Syndiecaatvrije Kolen-vereeniging

 

339a   

1939 G. A. Dersjant Sr.  G. A. Derslant Jr.

1934 Dersjant Jr., G. A. kantoorb. – Dersjant Sr., G. A. – Dersjant-de Graaf, N.

1929 Dersjant Jr., G. A. kantoorb. – Dersjant Sr., G. A. particulier – Dersjant, G., kantoorbediende - Dersjant-de Graaf, N.

1924 Koenderink, Joh. S., werktuigbouwkundige

1919 Haselbarg, J. A., boekhouder - Baak, F., particulier

1914 Haselbarg, J. A., boekhouder - Baak, F., particulier

339b  

1939 G. M. Dersjant

1934 Dersjant G.M., spraakleraar – Dersjant-Glaudemens, C. W., sopraanzangeres

1929 Welkering, A.L. cargadoor

1924 Blankhart, T., architect

1919 Stok, J. J. F., koopman

1914 Stok, J. J. F., koopman

 

341    

1939 T. B. Korpershoek

1934 Korpershoek, J. B. kantoorb.

1929 Coerkamp, J.E., gezagvoerder

1924 Coerkamp, J.E., gezagvoerder

1919 Korpershoek, H., reeder

1914 Korpershoek, H., procur.houd.

 

Oostzijde: [Kruising Beukelsdijk]

 

24a   

1939 Joh. A. Bergvelt Sr.

1934 Bergvelt, J. A., importeur Ind. Producten

1929 –

24b   

1939 W. R. Buijs H. A. Polim E. Cohen  S. H. Frankfort H. J. M. Hanlo mr. I. A. Houck

1934 Centraal Magazijn voor verplegingsartik. v. d. Zuid-Holl. Vereen. "Het Groene Kruis" - Lipjes-Schram de Jong, wed. A. C.

1929 Lipjes-Schram de Jong, wed. A. C.

 

26a   

1939 V. E. W. Borstlap Aa. E. Bosschaart H. J. A. Loedeman Wed. W. Popta-v. der

1934 Borstlap, V. H. W., kantoorbediende

1929 Kleinhaus, fa. J., in granen, zaden en peulvruchten enz. – Kleinhaus, S.J., koopman en commissionnair

26b   

1939 Wed. D. Vermeijden-v. der Spiegel

1934 Wit, de, makelaar in assurantiën

1929 Dulfer, E.E., particulier

 

28a   

1939 H. v. Hawelt

1934 Dijk, Mr.G.L.A.v., advocaat

1929 Dijk, Mr.G.L.A.v., advocaat

28b    

1939 J. J. v. Ginkel

1934 Dekking-v. Loon, wed. G.

1929 Dekking-v. Loon, wed. G. – Offerhaus, H.J.

 

30a   

1939 L.  J. F. Clement

1934 Clement, L. J. F., direct. N.V. Handelmij. Junker & Ruh

1929 Clement, L. J. F., direct. N.V. Handelmij. Junker & Ruh

30b   

1939 M.   Heidt

1934 Heidt, M.

1929 Steenackers & Co.’s Handelmij., N.V. im- en export oliën, vetten, granen, enz. – Steenackers, H., directeur Steenackers & Co.’s Handelmij.

 

32    

1939 T.  L. M. v. Lottum

1934 Baat, F. J. de, aannemer

1929 Baat, F. J. de, aannemer

 

34    

1939 S.   Groen  F. Lehmann  Wed. Aa. A. Noske-Verstelt

1934 Lehmann, F., koopman - Noske-Versfeld, A. A.

1929 Lehmann, F., graanhandelaar - Noske-Versfeld, wed. W.

 

36

1929 Beek, Dr. G. v., directeur H.B.S.

1924 Beek, Dr. G. v., directeur H.B.S.

 

38    

1939 Fritz Blankenstein-Bloch L. L. Caspers L. Cohen  J. C. G. Hoppener  G. M. v. Steenveldt

1934 Blankenstein, F., proc.houd.

1929 Blankenstein, F., fabrikant

1924 Iamm, W., koopman

 

40    

1939 O. Haakh

1934 Haakh, O., proc.houder

1934 Haakh, O.

1924 Schlütter, J.C., im- en export van gommen en drogerijen

 

42    

1939 mr. J. Overwater

1934 Overwater, -Mr. J., rechter arrond. Rechtbank

1929 Knijp, H.J., dir Galak Condensed Milk Co. (is hierna verhuisd naar nr 112)

1924 Jong, A. de, directeur N.V. Stevedore Expeditie Maatschappij “Quick”

 

44    

1939 J. A. v. Zuuren

1934 Zuuren, J. A. v., importeur

1929 Zuuren, J. A. v., procuratiehouder

1924 Holtgrefe-de Jong, wed. A

 

46    

1939 J. D. v. Bennekum

1934 Bennekum, J. D. v., expedit.

1929 Lensvelt, G., koopman

1924 Heijning, Mr. J.C., directeur Holland-Zuid Afrika Lijn

 

48    

1939 A. F. Ebeling

1934 IJzeren-deLange,wed.A.M.v.

1929 Haanebrink-Gijselman, F.C

1924 Haanebrink, F.C.

 

50    

1939 J. A. Staab

1934 Staab, J. O., reeder

1929 Staab, J. O., reeder

1924 Staab, J. O., reeder

 

52    

1939 C. J. de Ruiter

1934 Ribbius, Prof. Dr. H. R., hoogleeraar Ned. Handels-Hoogeschool

1929 Ribbius, Prof. Dr. H. R., hoogleeraar Ned. Handels-Hoogeschool

1924 Ribbius, Prof. Dr. H. R., hoogleeraar Ned. Handels-Hoogeschool

1919 Ribbius, Prof. Dr. H. R., professor  Handelsschool

 

54    

1939 M. C. Samson

1934 Samson, M. C., notaris

1929 Levi, J., koopman

1924 Maas Geesteranum, wed. C.

 

56a  

1939 M. de Wit

1934 Tex, S.den, kantoorbed

1929 Dungelmann, J., koopman

1924 -

56b   

1939 J. de  Groen

1934 Groen, J. de, fabrikant

1929 Groen Andriesse, J. de, fabrikant

1924 Groen Andriesse, J. de, fabrikant

 

58a   

1939 Je. L. F. B. Grigorieff  P. S. Grigorieff

1934 Grigorieff, P. S.

1929 Ingelse, L.W.

1924 Glück, S.A., houtagenturen

1919 “Hellas”, Taba-Commissiehandel – Grijseels, J., handel in tabak, sigaren & sigaretten

58b   

1939 M. v. Emden

1934 Emden, M. v., directeur

1929 Emden, M. v., koopman

1924 -

1919 Davidson, S., bankier & commiss. In effecten

 

60a   

1939 N.V. Handelmij "Metallurgica" L. Valk

1934 Valk, L., directeur

1929 –

1924 Kuntze, G.F.K., ingenieur

1919 Busser, Cor., directeur Coöp. Inkoop-Ver. V. Metaal-Indistriëelen

60b   

1939 M. Loekhorst

1934 Linden, W. H. v. der, directeur N.V. Holl. Asbest. Mij. v.h. v. der Linden & Veldhuis

1929 Linden, W. H. v. der, directeur N.V. Holl. Asbest. Mij. v.h. v. der Linden & Veldhuis

1924 Linden, W. H. v. der, directeur N.V. Holl. Asbest. Mij. v.h. v. der Linden & Veldhuis

1919 Spanner, G.A., particulier – Linden, W.H. v. der, directeur Holl. Asbest Maatschappij

 

62a   

1939 D. Zijlstra

1934 Zijlstra, D., directeur Niigh & v. Ditmar's Uitgevers Mij.

1929 Zijlstra, D., directeur Niigh & v. Ditmar's Uitgevers Mij

1924 Schippers, Mr. A.W., advocaat

62b   

1939 A. C. M. Hendriksx

1934 Baertl, C.  directeur

1934 Baertl, C.  procuratiehouder

1924 Helten, Dr. H.W.M. v., rechter Arrondisements Rechtbank

 

64    

1939 T. Bakker  J. D. ten Grotenhuis H. Kaufmann J. Schouten

1934 Willemsen, H. J. A. M., chirurg

1929 Catz, J., makelaar in assurantiën (verhuisde hierna naar nr 131)

1924 Catz, J., makelaar in assurantiën (woonde hiervoor op nr 325)

 

66    

1939 Rusthuis Avondrust, directeur A. W. Brakelé

1934 Meyer, dr. Ing. W. M.  ingenieur 

1929 Meyer, dr. Ing. W. M.  ingenieur en hoofdinspecteur Holland-Amerika Lijn

1924 Davids Dz., W., bankier

 

68    

1939 K. Arnoti

1934 Arnoti, K., directeur

1929 Arnoti, K., directeur

1924 Salm, W., directeur N.V. Salm’s Handelmij.

1919 Ronde, D.A., particulier

 

70    

1939 J. A. Stokdijk

1934 Stokdijk, J. A., koopman

1929 Stokdijk, J. A., koopman

1924 Stokdijk, J. A., export en import van land- en tuinbouwproducten

1919 Stokdijk, J. A., koopman

 

72    

1939 C. de Vries

1934 Vries. Chr. de, agent en commissonnair

1929 Vries. Chr. de

1924 Vries. Chr. de, graanhandelaar

1919 Vries. Chr. de, graanhandelaar

 

74    

1939 dr. D. Klinkert

1934 Klinkert, Dr. D., arts

1929 Klinkert, Dr. D., arts

1924 Lakowsky, A., graanhandelaar

1919 Lakowsky, A., graanhandelaar

 

76a  

1939 H. J. J. Esmeijer

1934 Esmeijer, J.Gzn., H. J. J., machinehandel.

1929 Esmeijer, J.Gzn., H. J. J., machinehandel

1924 Haslinghuis, J.H.

1919 -

76b   

1939 E. Hartog

1934 Cleeff Sz., J. koopman

1929 Cleeff Sz., J. v.,  koopman

1924 Goudriaan, C., cargadoor-assuradeur

1919 Hoop, H. de, fabrikant

 

78    

1939 Ba. L. Pols  G. de Wit

1934 Wit, G. de, makelaar in assurantiën

1929 Wit, G. de, makelaar in assurantiën

1924 Wit, G. de, makelaar in assurantiën

 

80    

1939 Wed. A. Blauw-v. Dantzig B. Blauw  Reclame atelier Bertha Blauw

1934 Blauw, D., effecten-hand.

1929 Blauw, D., directeur

1924 Blauw, D., accountant

 

82    

1939 M. J. P. Bosch  Ja. M. Douw  Wed. J. Kersting-v. der Doe  J. G. A. v. der Most

1934 Gabriëls. J., koopman

1929 –

1924 Hoog, H. de, scheepmakelaar

 

84         

1939 C. Jamin

1934 –

1929 Jamin, Pz., C., fabrikant

1924 Maassen-Janssen, fa. wed. G., steengroeven & kalkovens, reederij, import & export – Mathiji, P.A.H., directeur  fa. wed. Maassen-Janssen

 

86         

1939 C. L. Verpoorte

1934 Verpoorte, C. L., directeur Swarttouw’s Machinefabriek

1929 Verpoorte, C. L., directeur Swarttouw’s Machinefabriek

1924 Zettler-Daniel, wed. W.F.

 

88         

1939 E. C. Andriessen  J. E. K. W. Broekmann Wed. A. K. D. Jung-Broekmann Ea. Koert  A. T. J. Polak

1934 –

1929 Dordrechtse Chemise Productenhandel N.V. – Groen, Jr., P.G., koopman – Société Anon. “Creosote”, handel in teerproducten

1924 Lipjes, Joh., glashandelaar

 

90         

1939 Wed. M. Nobel-Bournai Wed. K. E. v. Oudgaarden Koning  W. Pakker  Ea. L. Ronge

1934 Koopman,. J., pensionh.ster 

1929 Zwijns Lz., Jan, koopman

 

92

1939 J. A. Aziria  Ra. H. E. Froelich L. Goldenblat  Aa. P. Hollaard Ja. H. Kloot J. Koopman  Me. J. Koopman  Wed. Ma. J. Muller-de Bruijn  H. E. Riegner A. Steijl

1934 Koopman,. J., pensionh.ster 

1929 Koopman,. J. (Huize “Zeelandia”), pension

1924 Koopman,. J., pensionhouder

 

94a       

1939 H. Dreijkus

1934 Straatman, M.Th., bedr.leider

1929 Straatman, M.Th., bedr.leider

1924 Koopman,. J., pensionhouder

94b       

1939 W. de Jong H. H. Meijer  J. J. Noteboom L. C.. J. Smits

1934 Langerwerf, B. A., makelaar in motoren

1929 Langerwerf, B. A., makelaar in motoren – Nefkens, A.A., in assurantiën

1924 –

 

96         

1939 D. E. Bosselaar A. M. Dekkers Wed. A. M. J. Heinen-Crijns dames Ja. H. M. en Ta. M. A. A. v. der Poel A. Wagenaar

1934 Boeck, C. J. de, boekhandelaar

1929 Labzowski, Mr. I., advocaat en procureur – Voort Maarschal;k, wed. C.F.A. v. der

1924 IJperen, A. van, handelsreiziger

 

[Kruising Graaf Florisstraat]

 

98         

1939 J. L. Lans

1934 Lans, Ir. J. L., boekdrukker 

1929 Punt, H.F., cargadoor

 

100       

1939 A. Hoogslag

1934 Hoogslag, A., direct. ener N.V. 

1929 Hoogslag, A., directeur N.V. stoomsleepdienst “Volharding”

1924 Crane, J.J. de, in assurantiën – Crane, W.C. de, in assurantiën

 

102       

1939 H. A. C. Schaaf

1934 –

1929 Planten, M.J., arts

1924 Zwijns, J., koopman

 

104       

1939 D. C. Heuff

1934 Maarsten, J., deurwaarder

1929 Schalken, A., directeur N.V. Veltmeyer & Schalken’s Steenkolen handelsmaatschappij

1924 Kortman, C.J.A.E., scheikundig ingenieur – Kortman-Korte, wed. C.J.M.M.

 

106a     

1939 W. F. de Haast

1934 Hoop, M. de, handelsagent

1929 Hoop, M. de, agent van buitelandse huizen - Hoop-Salomons, wed. S. de, particulier

1924 Hoop, M. de, agent van buitelandse huizen - Hoop-Salomons, wed. S. de, particulier

1919 Hoop-Salomons, wed. S. de

106b     

1939 W. Barnard -Ja. de Groot Ma. A. v. Santen Ma. J. de Witt Hamer

1934 Sanders, J., directeur

1929 Sanders, J., directeur

1924 Sanders, Joh., directeur Nortden’s Handelsvereniging

 

108a     

1939 G. M. v. den Broek

1934 Siebel, A., juwelier

1929 Stibbe, S., procuratiehouder

1924 Kadt, Siegfried de, fabrieksdirecteur N.V. Van den Bergh’s Fabrieken

1919 Kadt, S. de, directeur Condensed Milk Co of Holland

108b     

1939 Consulaat van Peru C. Eggink

1934 Berns, W.

1929 Berns, W., particulier

1924 Berns, W., bouwkundige

1919 Berns, W., bouwkundige

 

110       

1939 F. C. M. J. de Charro   Wed. E. J. Knijp-de Ridder A. M. Sohngen

1934 Rosenberg, M., koopm.

1929 Akker-Pienas, wed. L.I., lid N.V.L.I. Akker

1924 Akker, wed. L.I

1919 Groeneveld, J., directeur N.V. Bouw & Exploit. Mij. “Rotterdam”

 

112

1934 Knijp, H. J., directeur Galak Condensed Milk Co. (woonde hiervoor op nr 42)

1929 Stenfert Kroese, Mr. W.H. bankdirecteur

1924 Stenfert Kroese, Mr. W.H. directeur van “Het Onderling Crediet”

1919 Stenfert Kroese, Mr. W.H. directeur van “Het Onderling Crediet”

 

114       

1939 S. Cohen

1934 Coben, S., koopman

1929 Coben, S., koopman

1924 Coben, S., in vee & vleesch

 

116       

1939 Ja. T. v. der Hoeven

1934 Bakker, P. N., tandarts

1929 Brugman, B.J., tandarts

1924 Nieveen, H.L., tandarts

 

118       

1939 dr. J. H. Landwehr

1934 Landwehr, Dr. J. H., arts

1929 Helten-Fischer, H.W.M. v., particuliere

1924 Dungelman, P.J.A., koopman

1919 Baron, J., kapitein H.A.L.

 

120       

1939 Wed. C. M. E. v. Zelm V. Eldik-Veder

1934 Zelm v. Eldik -Veder, Wed. J. M. v.

1929 Zelm v. Eldik -Veder, Wed. J. M. v.

1924 Zelm v. Eldik -Veder, Wed. J. M. v., particuliere

1919 Beek, Edgard, directeur fa. Saint Fretes

 

122       

1939 P. H. Brans

1934 Cleeff, S. v., koopman

1929 Cleeff, Sieg. v.

1924 Cleeff, S. W. v., koopman

1919 Cleeff, S. v.

 

124       

1939 A. R. Tonna

1934 Schiebaan, G., proc.houder

1929 Helm, P.J. van der, koopman

1924 Hartman, C.D., koopman

 

[Kruising 2e Middellandstraat]

 

128       

1939 Wed. F. L. Hoogewerff- de Heer B. Quispel

1934 Quispel, B., arts

1929 Quispel, B., arts

1924 Quispel, B., arts

1919 Quispel, B., arts

1914 Cijfer, H. D., koopman

Oprel, J., bouwkundige (toen nr 126)

 

130       

1939 M. Smits

1934 Smits, M. bouwkundige

1929 Held, C.A. v. der, koopman

1924 Held, C.A. v. der, koopman

1919 Held, C.A. v. der, koopman

1914 Egmond, N., leeraar piano

1909 Egmond, N., leeraar muziekschool (toen nr 128)

 

132       

1939 C. D. v. Enter

1934 Enter, C. D. v., makelaar in koffie

1929 Enter, C. D. v., makelaar in koffie en thee

1924 Enter, C. D. v. – Vries, M.F. de

1919 Markovits, E., koopman

1914 Böcker, L., expediteur

1909 Slooten, Jr., J. van, in granen (toen nr 130)

 

 

134       

1939 J. Kok

1934 Kok, J., direct. N.V. Handelmij. J. Kok - Kok. N.V. Handelmij. J., import werktuigmachines

1929 Vreesman, A,J,H., pastoor

1924 Hiel-Sempell, W.H.E.M., industrieel

1919 Hiel-Sempell, W., fabrieksdirecteur

1914 -

1909 Feltz, baron H. van der, comm. posterijen toen nr. 132)

 

136       

1939 dr. J. Kunst - J. Later

1934 Kunst, Dr. J., leeraar

1929 Kunst, Dr. J., leeraar

1924 Kunst, Dr. J., leeraar – Hoeven, wed. Dr. J. v. der

1919 Kunst, Dr. J., leeraar – Hoeven, wed. Dr. J. v. der

1914 Hoogewerff, D., particulier

1909 Hoogewerff, D., particulier (toen nr 134)

 

138       

1939 ds. J. D. v. Hof

1934 Boks, Dr. A. J., leeraar H. B. S. en scheikundige

1929 Boks, Dr. A. J., leeraar H. B. S. en scheikundige

1924 Boks, Dr. A. J., leeraar H. B. S. & scheikundige

1919 Boks, Dr. A. J., leeraar H. B. S. & scheikundige

1914 Boks, Dr. A.J., scheikund.,leeraar 1eH.B.S.

1909 Altona, B., agent van buitenlandse huizen - 1909 Altona Jr., B., agent van buitenlandse huizen (toen nr 136)

 

140       

1939 H. F. v. Wolk

1934 Wolk, H. F. v. der, direct.

1929 Wolk, H. F. v. der, directeur N.V. de Rutten’s Bierbrouwerij “De Zwarte Ruiter”

1924 Wolk, H.F. van der, wijnhandelaar

1919 Hoed, A. den, koopman

1914 Hoed, A. den, koopman

 

142       

1939 J. P. Croin  Wed. G. H. M. Kluiitmans-Keunen

1929 Wentges, F.P.O., directeur N.V. Handelsveem

1924 Wentges, F.P.O., expediteur

1919 Kolff, J.M., Exped. & Rijnreeder

1914 Romondt, Mr. A. A. F. W. v., rechter Arr.- Rechtbank    

 

144       

1939 dames A. A. J. en L. J. v. Bentveld

1934 Bentveld, A. A. J. v. - Bentveld, L. J. v., procuriste

1924 Gogarn, C.M., particulier – Gogarn, D., particulier – Gogarn, R., particulier

1924 Gogarn, C.M., particulier – Gogarn, D., particulier – Gogarn, R., particulier

1919 Overzee, F.van, koopman & assuradeur

1914 Overzee, F.van, koopm&assur.

 

146       

1939 dr. J. J. Koning

1934 Koning, J. J, arts

1929 Koning, J. J, arts

1924 Koning, J. J, arts

1919 Koning, J. J.,arts

1914 Koning, J. J, arts

 

148       

1939 B. v. Donselaar

1934 Donselaar, B. v., commiss. in effecten

1929 Donselaar, B. v., commiss. in effecten

1924 Donselaar, B. v., commiss. in effecten

1919 Donselaar, B. v., commiss. in effecten

 

150       

1939 L. Jonkers

1934 Jonker Cz., L., ingenieur

1929 Jonker Cz., L., werktuigkundig ingenieur

1924 Jonker Cz., L., werktuigkundig ingenieur

1919 Jonker Cz., L., machinefabrikant

1914 Donselaar, B. van, commiss. in effect. - Clercq, H. 1e. insp.v,d.scheepv.

 

152       

1939 mr. M. Franken

1934 Franken, Mr. M., rechter arr. Rechtbank

1929 Dantzig-van den Bergh, M.M. v., bankier

1924 Drossaart Bentfort, C.R., administrateur gemeentebelasting – Drossaart Bentfort, J.A., advocaat en procureur, waarnemend griffier bij het kantongerecht

1919 Drossaart Bentfort, C.R., hoofdambtenaar gemeentebelasting – Drossaart Bentfort, J.A., jur.-candidaat

1914 Bentfort, C.R., h.ambt.gem.bel.

 

154       

1939 A. Reijers

1934 Reyers, A., notaris

1929 Schutter, J., particulier

1924 Schutter, J., particulier

1919 Schutter, J., graanfactor

1914 Schutter, J., graanfactor

 

156       

1939 G. L. Rinck

1934 Rinck, G. L., arts

1929 Rinck, G. L., arts

1924 Meertens, Mr. D.M., particulier

1919 Dijkshoorn, A., koopman

1914 Wolfson, Mr. D. J., subst.-officier v. justitie

 

158       

1939 J. Sneyders de Vogel

1934 Sneyders de Vogel, J., arts

1929 Sonneveld, A.H., procuratiehouder [directeur N.V. Van Nelle]

1924 Sonneveld, A.H., procuratiehouder

1919 Keyzer, P. de, makel. i.assur.  (woonde hierna op nr. 176)

1914 Keyzer, P. de, makel. i.assur

 

160       

1939 A. L. Welkerling

1939 Welkerling, Aug. L., cargadoor-expedit.

1929 Witsen, J. van, procuratieh.         

1924 Witsen, J. van, procuratieh.         

1919 Witsen, J. van, procuratieh.         

1914 Witsen, J. van, procuratieh

1909 Witsen, J. van, procuratieh

 

162       

1939 J. Bosman

1934 Bosman Az., J., accountant

1929 Bosman Az., J., accountant

1924 Bosman Az., J., accountant

1919 Wakkie, H., ingenieur

1914 Wakkie, H., ingenieur

 

164       

1939 L. Speelman

1934 Speelman, L., koopman en consul-generaal van Uruguay

1929 Speelman, L., koopman en consul-generaal van Uruguay

1924 Speelman, L., koopman en consul-generaal van Uruguay

1919 Speelman, L., koopman en consul van Uruguay

1914 Speelman, Louis, koopman

1909 Bas-Sweys, wed. M.J. de, particulier

 

166       

1939 D. E. S. Evrard  dames E. T. M. F. L. en J. Lourens

1934 Evrard, D. Heemraadssingel  - Lourens, J.  - Lourens, L., kantoorbed.

1929 Evrard, D. Heemraadssingel  - Lourens-Evrard, wed. M.M.

1924 Lourens, wed. M.M. - Laurens, J., notaris - Evrard, D. E. S., particulier

1919 Lourens jz.,M.M., expert. - Laurens, J., candidaat.-notaris - Evrard, D. E. S., particulier

1914 Lourens jz.,M.M., archit.&exp. - Laurens, J., candid.-notaris - Evrard, D. E. S., muziekond.es

1909 onbewoond

 

168       

1939 J. v. As

1934 Groen, H.de, pettenfabrt.

1929 Groen, H.de, pettenfabr.

1924 Groen, H.de, fabrikant – Groen-de Leeuwe, wed. I. de

1919 Groen, wed. J. de, particulier

1914 Groen, J. de, pettenfabrik.

1909 Taets van Ameringen, P.H., kantoorbediende

 

170       

1939 A. B. de Zeeuw

1934 Savelkouls, W., reeder, groothandel in beton, wegen- en waterb.materialen

1929 Groot, H.B. de, ingenieur

1924 Groot, H.B. de, ingenieur

1919 Groot, H.B. de, ingenieur

1914 Wakkie-Braat, wed. G.E., parte. - Wakkie, E., particuliere

1914 Wakkie-Braat, wed .G.E., parte. - Wakkie, M.J.N., effecntenhandelaar

 

172       

1939 S. Kruisheer

1934 Kruisheer, S.

1929 Kruisheer, S., koopman – Moulijn & Co., J., in vetten

1924 Duijs, W.E., procuratiehouder

1919 Duijs, W.E., procuratiehouder

1914 Rueb Cz., C., procuratiehoud.

1909 Bender, H. pianohandel

 

174       

1939 ds. A. Adriani

1934 Adriani, A., herv. Predikant

1929 Slis, P. L., koopman

1924 Slis, P. L., koopman

1919 Slis, P. L., koopman

1914 Slis, P. L., koopman

1909 Slis, P. L., koopman

 

176       

1939 J. H. Kuijpers

1934 Keyzer, P. de, makelaar in assurantiën

1929 Keyzer, P. de, makelaar in assurantiën

1924 Keyzer, P. de, makelaar in assurantiën (woonde hiervoor op nr. 158)

1919 Wetzlar, M.J., directeur N.V. Rotterdamse Graanagentuur Mij

1914 Held, W.P.v.der, assurad.

1909 Boden, Mr. A., koopman

 

178       

1939 Ir. M Eikelenboom

1934 Eikelenboom, M., ingenieur, directeur Van Nievelt Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij.

1929 Eikelenboom, M., ingenieur, directeur Van Nievelt Goudriaan & Co's Stoomvaart Mij. (woonde hiervoor op nr 239b)

1924 Havelaar, P. G., particuliere - Havelaar, J., particuliere

1919 Havelaar, P. G., particuliere - Havelaar, J., particuliere

1914 Havelaar, P. G., particuliere - Havelaar, J., particuliere

1909 Havelaar, P. G., particuliere - Havelaar, J., particuliere, Havelaar, E., particulier

 

180       

1939 J. H..M. Hoefsmit

1934 Hoefsmit J. H. M., fabrikant

1929 Hofmans, H.A., fabrikant

1924 Hofmans, H.A., fabrikant

1919 Schilthuis, P.W., graanhand.

1914 Schilthuis, P.W., graanhand.

1909 Schilthuis, P.W., graanhand.

 

[Kruising Schietbaanlaan]

 

182       

1939 J. Dura N.V. Dura's Aannemings-mij.

1934 Frank, J., directeur N.V. Ledermij. J. Frank &- Co.

1929 Frank, J., lederhandel

1924 Driel, J.M. v. reeder

1919 Wilton, W., fabrikant

1914 Wilton, W., fabrikant

1909 onbewoond

 

184

1929 Es, J.W. van, graanfactor

1924 Es, J.W. van, expediteur

1919 Es, J.W. van, graanfactor

1909 onbewoond

184a     

1939 mr. J. A. S. Endtz (gemeente-ontvanger)

1934 -

1914 Veen, N.v.der, accountant

184b     

1939 J, de Vries

1934 -

1914 Veen Jr., N.v.der, direct. N.V. Algem. Bedrijfs Compagnie  

     

186       

1939 B. Cats  L. Corlett  F. M. Davids  Mw. Ja. A. Hasekamp-Struijk  V. J. Pong

1934 Holtgrafe, A., winklelier – Sandbrink, fam.

1929 Voorwinden, H.A., makelaar in koffie

1924 Voorwinden, H.A., makelaar

1919 Voorwinden, H.A., makelaar

1914 Gogarn, R., koopman - Gogarn, C. particuliere

 

188       

1939 E. F. Ball  N.V. Ball & CO.'s Hand.mij. N.V. Handelmij "Quebracho’

1934 Marx, Dr. E., oogarts

1929 Reijmers, H.M., koopman

1924 Reijmers, H.M., koopman

1919 Reijmers, H.M., koopman

1914 Reijmers, H.M., koopman

 

190       

1939 Enkabé U,A., c.i.v.  P. v. de Linde  Nederl. Kruiderniersbond

1934 –

1929 Krijger-de Mooij, A.H., directrice “Het Rusthuis” – Rusthuis”, “Het, verplegen van rustpatiënten en ouden van dagen

1924 Giessen, J. van der, particulier

1919 Giessen, J. v. der, scheepsbouwer

1914 Giessen-Boele, J. v. der, scheepsbouwer

 

194        

1939 A. Knape

1934 Knape, A., directeur Rott. Droogdok -Mij.

1929 Endert, Jr., D.C., directeur Rotterdamse Droogdok Maatschappij

1924 Schelling, R., graanhandelaar

1919 Haas, N. reeder & cargadoor

1914 Stokvis, Theo, direct. R. S. Stokvis & Zn. Ltd.

 

196       

1939 Mw. Joha. Beijers-Geerholt  Wed. G. Klootwijk-Barendrecht  Wed. T. v.

1934 Carsch. A., directeur N.V. Hoedhaar

1929 Harte, W. P. A., particulier

1924 Harte, W. P. A., koopman

1919 Harte, W. P. A., koopman

1914 Harte, W. P. A., koopman

1909 Harte, W. P. A., koopman (toen nr 194)

 

[Kruising Robert Fruinstraat]

 

198       

1939 J. Louwerier

1934 Dagevos, F., arts

1929 Dagevos, F., arts – Dagevos, B.W.F., tandarts

1924 Dagevos, F., arts

1919 Dagevos, F., arts

1914 Dagevos, F., arts

 

200       

1939 R. Fitzenhagen  W. A. L. A. Fitzenhagen N.V. Handelmij A. Mr. Wätjen & Co,

1934 Fitzenhagen  W. W., koopman

1934 Fitzenhagen  W. W., koopman

1924 -

1919 Hatogs Jaczn., M., koopman

1914 Hartogs-v. d. Bergh, wed. D. - Hartogs, I., partic. - Hartogs, M., partic.

 

202        

1939 C. J. G. Barüch Ge. Lehmann F. R. Tartaud

1934 Keerberghen. A.  v.

1929 Dorp, B. A. M. van, directeur eener N.V.

1924 Dorp, B. A. M. van, directeur eener N.V.

1919 Dorp, B. A. M. van, directeur Algem. Graan Maatschappij

1914 Dorp, B. A. M. van, direct. Alg. Graan Mij.

 

204       

1939 Wed. A. v. Dantzig-Hilsum

1934 Dantzig-Hilsum,  wed. A. v.

1929 Dantzig-Hilsum,  wed. A. v.

1924 Dantzig-Hilsum,  wed. A. v.

1919 Dantzig, M.E. van, bankier

1914 Dumbar, G., inspect. Stoomvaart Mij. "de Maas"

 

206       

1939 dr. T. P. Broens

1934 Brugman ,B. J.,  tandarts

1929 Jacob, Ir. F. s’, civiel ingenieur en directeur H.A.L.

1924 Jacob, Ir. F. s’, civiel ingenieur

1919 Gelder, wed. M.G. de

1914 Gelder, M.G.de, direct. Rott. DroogdokMij.

 

208       

1939 N.V. v. der Hoeven  Handel-mij.

1934 Hoeven, G. L. v. der

1929 Hoeven, G. L. v. der

1924 Hoeven-Goddard, G. L. v. der, particulier

1919 Hoeven-Goddard, G. L. v. der, particulier

1914 Hoeven, G. L. v. der

 

210       

1939 mr. J. A. L. M. Loeff

1934 Aalten, A. J. v.

1929 Aalten, A. J. v., particulier

1924 Aalten, A. J. v., particulier

1919 Aalten, A. J. van, koopman

1914 Aalten, A. J. van, koopman

 

212       

1939 A. H. W. v. der Lugt

1934 Dassen, M., notaris

1929 Hoog, F.H.M. de, directeur N.V. Scheepswerf H. de Hoog

1924 Schilden, J.P. v. der, particulier – Boeschoiten, H.S., huishoudster

1919 Schilden, J.P. v. der, particulier – Boeschoiten, H.S., huishoudster

1914 Maas, J.M.A., commiss. in eff.

 

226       

1939 Nederl.-Ind. Gas-Mij. -  H. de Neef

1934 Nederl.-Ind. Gas-Mij.  N.V.

1929 Rotterdamsch Sanatorium

1924 Rotterdamsch Sanatorium – Neervooer, C., directrice – Brugmans, K.H., portier

1919 Rotterdamsch Sanatorium. Leerling verpleegsters: M.N. Fey, J. Montë, J, Hoorweg, J.M. Wall, T.H. Lith; concierge:  J. Ph. Peppinck; dientbode: J. Wulfferlee

1914 Rotterd. Sanatorium - Roux, A.H., huish.st. R.Sanat. Kerger, gedipl. .verpleegst.  Scholten, gedipl. i-erpleegst.,  Eijsten, J.Th., gedipl.verpl.st. - Noordam, J., leerl.verpleegst.- Dijkstra, A., leerl.verpleegst. -  Janneman, C., leerl.verpleegst.  Hooghiemster, Ti.,leerl.verpl.st. Muller, A., leerl. verpleegst. - Furth, F., leerling verpl.st. - Huffnagel, J., concierge

1909 Rott. Sanatorium - Vuurena, A., directr. Rott. Sanat. - Roux, A.H., huish.st.. - Huffnagel, J., concierge – verpleegsters: Jonker, J.M., Lappée, C.J.F., Schotanus, L., Buijeburg, O.G.v., Eysten, D., Bakker, C., Lange, E.C. de,  Kaathoven, E. van, Heuvel, A.I. van den, Bekker, C.

1904 Rott. Sanatorium - Vuurena, A., directr. Rott. Sanat.

 

[Kruising Mathenesserlaan]

 

234       

1939 N. S. Frenk

1934 Frenk, N.S., koopman

1929 Frenk, N.S., koopman

1924 Dantzig, D. van, bankier

1919 Dantzig, D. van, bankier

1914 Jansen, J. A. M., meelfabrik.

1909 Jansen, J. A. M., molenaar

 

236       

1939 B. W.- F. Dagevos

1934 Lakowsky, A., graanhandelaar

1929 Vermaas, C., particulier

1924 Vermaas, C., particulier

1919 Lunsing-Tonckens, Mr.W., rechter Arrond.- Rechtbank

1914 Lunsing-Tonckens, Mr.W., rechter Arrond.- Rechtbank

1909 Verhagen, O., ontvanger der accijnzen

 

238       

1939 G. P. v. den Berkhof

1934 Berkhof, G.P. van den, kinderarts

1929 Berkhof, G.P. van den, kinderarts

1924 Klaveren, C. v., fabrikant

1919 Klaveren, C. v., fabrikant

1914 Klaveren, C. v., koopman

1909 Traa, Mr. W.A. van, advocaat & procureur

 

240       

1939 C. v. Noort

1934 –

1929 Sanders, Dr. J., arts

1924 Sanders, Dr. J., arts

1919 Joller, A.R.

1914 Bas-Sweys, wed.M.J.de, parte.

1909 Browne, T.F., particulier

 

 

242       

1939 A. L. Bot  Wed. Ca. Bot-Visser G. A. Bot

1934 Bot, A.L., aannemer

1929 Bot, A.L., aannemer

1924 Bot, A.L., aannemer

1919 -

1914 Neustein, Max, koopman

1909 Nels, L., Duitsch consul

 

244       

1939 C. D. J. Jamin

1934 Schwartz, E.F., firmant H. Wiener & Co.

1929 Schwartz, E.F., firmant H. Wiener & Co.

1924 Schwartz, E.F., procuratiehouder

1919 -

1914 Vürtheim, Dr., J.J.G., rector Erasm. Gymn.

1909 Beers-Boozen, A.C. van, sigarenfabrikant & exporteur

 

246a     

1939 A. Dekker

1934 Dekker-Kleykamp, A.

1929 Presser, I., winkelier

1924 Verbrugge, E., particulier

1919 Sobersky-de Vos, L., particulier

1914 Ribbens, wed. J. J., parte. - Ribbens, P., procur.houd. - Ribbens, N., onderwijzeres    

246b     

1939 J. P. v. Dijk

1934 Dijk, J.P. v.

1929 Roskes, J.W., inspecteur directe belastingen, invoerrechten en accijnzen

1924 Slinkert G.J., agentuur en commissiehandel

1919 Slinkert G.J., in manifacturen

1914 Dalen, J. E. van, boekhoud.           

246

1909 Kouwenhoven-van den Berg wed. J.J. – Ribbens, wed. J.J., particulier – Ribbens P., kantoorbediende – Ribbens H., kantoorbediende

1904 Rijn, Ph. v., kantoorbed. - Rijn, G.P. Th. v., onderw. handw. - Linthout, M., bouwkundige

 

248a     

1939 D. L. P. Maertens

1934 Andel, A.W.C. v., administrateur – Andel-Romijn, F. v., leerares solozang

1929 Leeuwen-van Duynen, H.S. van, particulier

1924 Biesta, H.F., sanitair installat.

1914 Boele, A. F. M., parte.

1909 Boele, A.F.M., particulier

1904 Kapteijn, J.W., hoofdmachin. marine

248b     

1939 P. v. Dijk - J. Viseli

1934 Dijk, P. van

1929 Dijk, P. van, grossier in vleesch

1924 Dijk, P. van, grossier in vleesch

1919 Dijk, C.D. van, procuratiehouder

1914 Berck, J.G., ijker d.maten&gew.

1909 Berck, J.G., ijker d.maten&gew.

1904 Berck, J.G., ijker d.maten&gew.

 

250a

1939 –

1934 Groot, H.A.P.C. de, koopman

1929 Boudestein, C., particulier

1924 Boudestein, C., particulier

1919 Mulders, A.M., particulier

1914 Lee, P. C. v. der, partic.

1909 Lee, P. C. v. der, partic.

250b

1939 –

1934 Pik, E.

1929 –

1924 Geervliet, P. gezagvoerder koopvaardij

1919 Poelhekken-Hillman, G.J., particulier

1914 Meijeringh, Dr. W., scheikund. ingen.

250

1904 Merkelbach-v. Oven, wed. A.N., - Eehuis, J., koopman

 

[Kruising Volmarijnstraat]

 

252a     

1939 fa. A. v. Karssen

1934 Karssen, A. v., in comestibles

1929 Karssen, A. v., kruidenier

1924 Karssen, A. v., in kruid. war.

1919 Karssen, A. v., in kruid. war.

1914 Karssen, A. v., in kruid. war. & banketbakk.

1909 Karssen, A. v., in kruidenier

252b

1939 -

1934 Leeuwen, W.L. v., procuratiehouder - Steenbeek-Jager, wed. G.W.

1929 Leeuwen, W.L. v., handelsb. - Steenbeek-Jager, wed. G.W.

1924 Leeuwen, W.L. v., handelsb. - Steenbeek-Jager, wed. G.W.

1919 Oliemans, W., kantoorbediende - Steenbeek-Jager, wed. G.W

1914 Klappert-Visser,wed.J.W.,parte. - Steenbeek, wed. G. W., parte.

252

1909 Sterrenberg, Hz., t., stuurman – Mecklenburg, M., kantoorbediende

1904 Tieman, J. Th.H., winkelier - Strandberg, J.P.F., kantoorbed.

 

254a     

1939 C. W. C. Roelofsen B. P. I. Vergroesen

1934 Scherpings, P.L.F.

1929 Barlage Pikaar, Joh., particulier – Barlage Pikaar, P., onderwijzeres – Freiboth, Joh. boekhouder

1924 Us, H.A. van, boekhouder – Tours, D. Th., apotheker

1919 Us, H.A. van, kantoorbediende – Bausch, J.E., procuratiehouder

1914 Ravestein, W., parte. - Driel, M. van,  onderwijzer        

254b

1939 -

1934 –

1929 Maas, J. van der, in fruit en delicatessen

1924 Plas, P. van der, kantoorbediende

1919 Tuijn, J., kaashandelaar

1914 Tuyn & Co., J., kaashandel  - Tuyn, J., kaashandelaar

254

1909 Ravestein Jr., J., agent.& comm. H. - Ravestein-Burghart, W., particulier – Sijbrands, P.A., particulier – Grondhout-Perin, Wed. A.A., particulier

1904 Sijbrande. P.A., particulier - Roos, G., onderwijzer - Schouw, J. v. der, journalist

 

256a

1939 –

1934 Samson, D, reclame-exploitant

1929 Schouten, Mr. H., griffier Arrondissements Rechtbank

1924 -

1919 Muyser, A.K., kantoorbediende

1914 Weel&Co.,v., in comest.&drog. - Muijser, A. K., kantoorbed.

256b     

1939 J. Witberg

1934 Witberg, J., kapper

1929 Witberg, Johan., kapper

1924 Weel & Co., fa. Van, in kruidenierswaren

1919 Weel & Co., fa. Van, in kruidenierswaren & drogerijen

1914 Weel. D. van, koopman

256

1909 Schepp, Chr., boekhouder – Buttenaar, P.J., stuwadoor

1904 Schepp, Chr., boekhouder - Slee, H. A., particulier

 

258a      

1939 K. Spijkman

1934 Maarleveld, A.

1929 -

1924 Heul, J.A. van der, particulier – Nourisse, wed. P.

1919 Heul, J.A. van der, particulier – Nourisse, wed. P.

258b     

1939 J. J. v. Buul

1934 Buul, J.J. v., elektricien en in radio artikelen

1929 –

1924 Eck, R. van, banketbakker

1919 Riet, Jr., C. van, bankbeambte

1914 Kouwenhoven, wed.J.J.,

258

1909 Linse, F.H., geen opgave ontvangen – Hoed, G. den, onderwijzer

1904 Wagener, J L., boekhouder

 

260       

1939 Ja. P. J. v. Geldermalsen J. W. Soek

1934 –

1929 Boogaard, R.J., behang. en meubileering

1924 Sloot, J. van der, koffiehuis exploitant

1919 –

 

[Kruising Nieuwe Binnenweg]

 

264       

1939 D. v. der Harst  G. B. M. Schackmann  Wed. M. M. Schackmann- v. der Plas

1934 –

1929 Evers-van der Harst, wed. J.A.C.

1924 Lagas, J., analyst aan de gemeentelijke keuringsdienst – Theben, wed. C.J., particulier

1919 Disseldorp-v. Asch, wed. A.C.- Theben, wed. C. particulier

1914 Holster,A.,scheepsbouwk.exp. - Paans, E., particuliere - Paans, L., particuliere - Ringma, R., agent verzeker

1909 Neef, H., rijksloods – Valk, A.C. van der, pensionhoudster

1904 BellaardLormier Jr., W.Th., fabr.parfum.

264a

1929 Harst, D. van der, koffiehuis

264b

1934 Schackmann-v. der Plas, wed. M.M

1929 Schackmann-v. der Plas, wed. M.M

 

266a     

1939 A. C. Augustijn  Techn. advies Bureau voor feest- en Lunaparken  - A. C. Wois

1934 Augustijn, A.C., technisch adviseur

1929 Hedel, L., particulier

1924 Hedel, L., particulier - Hol, J.A., kantoorbediende

1919 Hedel, L., particulier - Meeuwisse, wed. J.S.J., parte

1914 Hedel, L., particulier - Meeuwisse, wed. J.S.J., parte.

266b     

1939 M. J. Lindeman 

1934 Diederix, wed. E.F.A.

1929 Diederix, wed. E.F.A.

1924 Meeuwisse, L., kantoorbediende – Bos, G.C. van den, kantoorbediende

1919 Bos, G.V. v. den, boekhouder

1914 Bos, G.C.v.den, kantoorbed.

266

1909 Pakker, J., particulier – Verboom, G., machniste – Mahr, W., particulier

1904 Aller, J. J. v., particulier - Graaf, R. de, kantoorbed. - Arkenbout, A., kleermaker

 

268a     

1939 J. M. Kimmelaar  C. R. de Konink  D Kriigsman

1934 Martin, E.A.G., koopman – Raaymakers, W.A.J., kantoorbediende

1929 Kuiters, H.N., coupeur – Milborn, G.C., particulier

1924 Heijm, L. van der, agent van binnenlandse en buitenlandse huizen – Milborn, G.C., particulier

1919 Koppenhagen, J.P.,hfd.ener.school - Diederiks, H.P., kantoorbed.

1914 Koppenhagen, J.P.,hfd.ener.school - Diederiks, H.P., kantoorbed.

268b     

1939 H. N. Kuiters

1934 Kuiters, H.N., heerenkleding naar maat

1929 Bonnewits, Jr. E., juwelier

1924 Schelling, K., grossier in meubelen

1919 Heest-Stout, wed. D. van

1914 Kerdel, C., rijksambten. - Kerdel, F.C., kantoorbed.

268

1909 Scheerder, W.J., teekenaar – Diederiks, h.P., kantoorbediende – Zwol, C.J.Th. van, werktuigkundige

1904 Jansen, W., hoofd. e. school - Jansen-de Klerk, wed. J.F., parte.

 

270a     

1939 L. N. v. Denderen  H. E. v. Tol

1934 Denderen, L.N. v., 1e officier R.L1. - Tijn, C. v.

1929 Denderen, N. v.  - Tijn, C. v., particulier

19424 Reyers, A., notaris – Wouters, A.C.M., violist

1919 Asmus, C.F., kantoorbediende – Kok, J. de, hoofd-machinistr R.L1

1914 Hasper jr., K., schilder

270b     

1939 J. Laanen

1934 Steelt, Jr., H.G., handelsagent

1929 Steelt, Jr., H.G., handelsagent

1924 Steelt, Jr., H.G., handelsagent – Velders-Heijer, J.S.

1919 Linschotern, A.C., elektro-techniek

270

1909 Staleman, J.C., particulier – Stolk, G., rijksloods – Lambregtse, A.M., commies titulair post.& tel.

1904 M Verhooff-v. Vliet. wed. J.B., pension - Ouwehand, I., reiziger - Rademaker, L., koopman - Staleman, J. C., particulier

 

272       

1939 dr. W. v. Ravesteijn

272a     

1939 J. D. Ensemeier Pa. Punt

1934 Voorst, H.J. v., handelsreiziger – Ensemeier, J.D.

1929 Ensemeier, Joh.D., handelsreiziger – Oldenborgh, L.C. van, procuratiehouder – Voorst, H.J., van, kantoorbediende

1924 Ensemeier, Joh.D., handelsreiziger – Lagewaard Visser, W., koopman

1919 Ensemeier, Joh.D., handelsreiziger – Lagewaard Visser, W., kantoorbediende

1914 Ensemeier, J.D., handelsreiziger – Lagewaard Visser, W., kantoorbediende - Ensemeier, M,. klerk post&tel.

1909 Ensemeier, Joh.D., handelsreiziger

1904 Ensemeier, J.D., handelsreiziger

272b     

1939 Wed. H. v. Oudheusden-Henneman  H. J. v. Voorst

1934 Reekum, A. v., schilder

1929 Mooij, M.E., pensionhoudster – Tegge, W., kantoorbediende

1924 Gall, G., pyrotechnicus – Mooij, M.E., pensionhoudster – Overwater, J.J., particulier – Wetekam, C., kantoorbediende

1919 Gall, G., pyrotechnicus – Mooij, M.E., pensionhoudster – Overwater, J.J., particulier

1914 Faber, J. L. G., leeraar M.O. bouwkunde - Mooy-de Vries,wed.W.H., parte

1909 Meeldijk, A., rijwielfabrikant

1904 Nieuwkerk, D. v., onderwijzer

 

274

1924 Klaveren, S. van, koopman

1904 Verhagen, P., particulier - Krouwel Mz., J., zeepfabrikant

274a     

1939 L. W. Castelijn - Eth. V. Duijl

1934 Castelijn, L.W., vertegnwoordiger – Schröder, J., chef

1929 Castelijn, L.W., handelsreiziger – Hilten, J.C. van, scheepswerktuigkundige - Oldenborgh, L.C. van, procuratiehouder

1924 Pek, N., particulier

1919 Benschop, A., inspecteur Algemene Levensverzekerings Bank

1914 Verhagen, P., particulier - Tekke, S., magazijnchef

1909 Verhagen, P., particulier - Tekke, S., magazijnchef

274b     

1939 C. Hoftijzer

1934 Hoftijzer, C., schilder en glazenmaker

1929 Hoftijzer, C., schilder

1924 Hoftijzer, C., schilder

1919 Hoftijzer, C., schilder

1914 Hoftijzer, C., huisschilder

1909 Hoftijzer, C., schilder & decorateur

 

276       

1939 A. Zwick

276a     

1939 G. A. v. Amerongen H. C. Diederiks Ha. Joois A. Landau

1934 –

1929 –

1924 -

1919 Seeuwe, A.J.G.

1914 Büsemeijer, J.H.M., particulier

1909 Herfst, J.A., verschepingsagent

276b     

1939 J. G. Sluijter

1934 Sluijter, J.G., werktuigkundige

1929 Sluijter, J.G., werktuigkundige

1924 Sluijter, J.G., werktuigkundige

1919 Klein Bloesem. T., particulier

1914 Klein Bloesem. T., particulier

1909 Klein Bloesem. T., particulier

 

278       

1939 S. V. Dantzig

1934 Dantzig, S.V., bankier

1929 Dantzig, S.V., bankier

1924 Dantzig, S.V., lid der fa. S. van Dantzig & Co.

1919 Cleeff, Julius van, manufacturier

1914 Valk, A.J.Yde, particulier

1909 onbewoond

 

280       

1939 S. Groeneveld E. Heijrnann  Wed. H. Kattenburg-Fies N. Leefsma  K. Schendel   H. G. Wachter

1934 Heinsius, H., directeur N.V. Blauwe Ster

1929 Heinsius, H., directeur

1924 Heijkoop, C.J., particulier

1919 Heijkoop, C.J., particulier

1914 Heijkoop, C.J., particulier

1909 Heijkoop, C.J., veehouder

 

[Kruising Hondiusstraat]

 

282

1929 Langendam, A., in fijne lederwaren

1909 Büsemijer, J.H.M., particulier – Friedhoff, C., hoofd eener school

282a     

1939 P. 't Hart  Mw. C. J. E. Hoogenraad- de Waal  Ba. Sneepels

1934 Duikeren, M.P. v., Pensionhoudster

1924 Kooy & Co., J.J., in wollen stoffen en voerings voor kleermakerij – Kooy, J.J., grossier

1919 Deirkauf, G.W. – Berg, W. v. den, student H.H.S.

1914 Vranken, Jos., zangleer.

282b     

1939 J. J. Lievense  - W.,G. T. v. Weerdt

1934 J. J. Lievense, assuradeur -   W.,G. Th. v. Weerdt

1924 Woude, H. van der, kantoorbediende – Tekke, L., 2e officier R. L1

1919 Ottingh, C.W.L., particulier – Ottingh, C., kantoorbediende – Kroch, G.H., vice-concul-gener. Verenigde Staten v. N.-Amerika – Laman de Vries, J.A., student – Senden, J.A. van, student – Lankamp, W., kantoorbediende

1914 Ottingh, C.W.L., particulier - Ottingh, C., kantoorbed

 

284       

1939 W. F. Fischer

284a      

1939 B. T. Alders

1934 Cool, B. – Onroerende Goederen “Castellum”, N.V. Mij tot Expl, van

1929 Cool, B., bankdirecteur – Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen “Castellum”, N.V.

1924 Cool, B., bankdirecteur

1919 Cool, B., direct. Holland-N.-Amerika Hypotheekbank

1914 Jonker Cz, L., machinefabrik.

1909 Jonker Cz, L., werktuigbouwkundig ingenieur

284b

1929 Burg, Th.J. van de, borstelfabrikant

1924 Smidt, C.L., direct. N.V. Hendersons’s Scheepvaart & Handelmaatschappij

1919 Smidt, C.L., direct. N.V. Rotterdamse Stuwadoor Maatschappij

1914 Smidt, C. L., kantoorbed.

1909 Fonteijn, P, leeraar M.O. boekhouden & accountant

 

286a     

1939 A. Scholte

1929 Scholte, A., grossier

1924 Velthuisen, H., scheepsbevrachter

1919 Swartberg, J., koopman

1934 Scholte, A., grossier – Weiwer, P., bedrijfsleider

286b        

1939 Wed. Aa. Eenkhoorn-v. Baarlen

1924 Braun, K.S

1919 Braun, K.S., pensionhoudster – Boada, J., consul v. Spanje

1914 Lummel,H.J.R.v., leeraar

286

1909 Borselen, P.J. van, particulier

 

288a        

1939 P. Weijwer

1934 P. Weijwer, bedrijfsleider

1919 Dijkhuis, I.H., scheeps-&werktuigkunig expert – Vereniging v. Technici op Scheepvaartgebied, secretariaat

1914 Ross, E.P., gezagvoerder

1909 Laan, R.J. van der, gezagvoerder

288b        

1939 J. Sunier

1934 J. Sunier, arts

1919 Burg, J.H. v. der, kolonel militie-commissie

1914 Reidt Jr., J. H., kantoorbed      

1909 Reidt Jr., J. H., kantoorbed      

 

290a        

1939 E. W. Bär

1934 Diner-Uitzending “Tafeltje Dek je” – Wichter, H.

1919 Reidt, J.H., kantoorbediende

1914 Sijn, J.A. van, drukk.-uitgev

290b        

1939 P. C. Lijdens

1939 P. C. Lijdens, schoenen naar maat

1919 Lelijvelt & Schravesande, grossierderij in chocolade & suikerwerk  - Schravesande, Jac., koopman

1914 Lelyvelt & Schravesande, agentuur & commissichandel - Schravesande, J., koopman

290

1909 Gibb, George, stevedore – Lamping, H.J., particulier

 

292a        

1939 Wed. A. de Jong-v. Kuijk J. C. Mink

1934 Schuitemaker, IJ. G. J., koopman

1919 Spruyt, Az., wed. G.J.

1914 Meylink, C. S., in foto-artik.

1909 Valk, Frans van, distillateur

292b        

1939 Wed. M. Nieuwenhuizen-Kersbergen

1934 Nieuwenhuizen-Kersbergen, wed. M.

1919 Nieuwenhuizen, P., hfd.comm. der telegrafie

1914 Nieuwenhuizen Tz., P., hfd.comm. der telegrafie

1909 Nieuwenhuizen Tz., P., hfd.comm. der telegrafie

 

294a        

1939 J. C. Versnel

1934 Bruggemann, O., ingenieur

1919 Hoogendijk, L. Proos, architect & directeur

1914 Kroes-Pauw, wed. L.H., parte.

294b    

1939 Wed. C. G. Voogd-v. Rijn

1934 Zwaak, P.

1919 Alphen, fa. C. van, cacao-export - Alphen, wed. C. v, cacao-export

1914 Hauten&Cie., A. v., cacao-exp. - Alphen, wed. C. v., parte.

1909 Alphen, wed. C. v., parte

 

[Kruising Lieve Verschuierstraat]

 

298a       

1939  F. W. Baer-Meijhorg  Orgel- en Planohandel G. v. der Kleij H.Witte

1934 Voogd, J., kleermaker

1919 Voogd, J., kleermaker

1914 Voogd, J., kleermaker

1909 Voogd, J., kleermaker

298b        

1939 mr. A. G. W. v. Renterghem dr. A. W. v. Renterghem

1934 Benterghem, Mr. A.G.W. v. advocaat en procureur

1919 Hermans, H. W., particulier

1914 Hermans, H. W., gepensionn.kapit. O.I.L.

1909 Hermans, H. W., gepensionn.kapit. O.I.L.

 

300a        

1939 Wed. H. M. Tekke-Oosterwük

1934 Tekke, S.

1919 Jongeleen, J.J., chef filiaal Haarlemse Stoomverffabriek

300b        

1939 Wed.   Aa. Kolkman-Bots - A. F. Kolkman C. L. Sprangers

1934 Kolkman, A.F., koopman – Wed.   Aa. Kolkman-Bots - Mulder, V., Machinist

1919 Kolkman, J.B., koopman – Mulder, V., Machinist

1914 Draijer, H., gezagvoerd.koopv. - Houtkooper, j.C., machin.

1909 Houtkooper, J.C., machinist – Lier, van, geen opgaaf ontvangen

 

302a        

1939 J. A. Kloet

1934 Landsmeer, M.B., dir M.B. Landsmeer & Zn’s Galvanisch Bedrijf N.V. – Muntz, P., handelsagent

1919 Hoek, C. H., particulier

1914 Hoek, C. H., particulier - Plaat, B., particuliere

1909 Linthout, M., timmerman

302b        

1939 dames J. en W. Vegter B. Verschuur E. Verschuur

1934 Kop, C., metselaar en aannemer

1919 Benega, B., scheepsbevrachter

1916 Sant, F. van ‘t, officier rivierpolitie

1914 Dobben, Fr. K. A. v., admin. - Stolk, G., rijksloods

1909 Koppenhagen, J.P., hoofd eener school

302

1909 Zuuren, J.A. van, kantoorbediende

 

304a        

1939 J. S. Rademakers

1934 Houtgraaf, C., leeraar boekhouden M.O.

1919 Coerkamp,J.E., scheepsgezagvoerder   - Kruijs, W.J., winkelier

1914 Coerkamp,J.E., scheepsgez.v.  

1909 Leeflang, J.P.D., particulier – Kunst, F., kantoorbediende

304b        

1939 A. de Jong

1934 Wijnperle-Drughorn. Wed. E.

1919 Wijnperle, E., in wijn & gedistilleerd

1914 Scheerder, Th.J.M., hand.reiz.  - Brain, A. T., kapitein

1909 Scheerder, Th.J.M., agent van binnenlandse en buitenlandse huizen

 

306a        

1939 J. Lensselink Sr.

1934 Lensselink, J., vertegenwoordiger

1919 Breur C.M.Gz., H., architect         

1914 Breur C.M.Gz., H., archit.         

1909 Breur H., bouwkundige       

306b        

1939 dames E. en P. Alter  H. J. ten Bruggencate P. Delnum  Wed. S. Gompeltz-Alter A. Reider

1934 Alter, N.

1919 Zwaal Jz. A. v. der, accountant

1914 Zwaal jz., A. v.der, account.      

1909 Zwaal, A. v.der, accountant – Zwaal, wed. J. van der, particulier      

 

308a        

1939 P. G. Weeber

1934 Weber, P. G., kantoorbed.

1929 Weber, P. G., kantoorbed.          

1924 Weber, P. G., kantoorbed.             

1919 Weber, P. G., kantoorbed.          

1914 Weber, P. G., kantoorbed

1909 Weber, P. G., kantoorbed

308b        

1939 Aa. C. Dijkstra J. Hess  R. J. Mulder

1934 Dijstra, A.C. – Dercksen, H., bact.-analyst – Diepenhorst, H., reiziger – Bogaard, Th., handelsreiziger

1929 Rhee, F.P.J.v. – Rhee, A.E., analyste - Rhee, G., scheidundige - Leverstein, W., procuratiehouder

1924 Rhee, F.P.J.v.,dir.Dagblad van Rotterdam – Rhee, A.E., analyste - Leverstein, W., procuratiehouder

1919 Rhee, F.P.J.v.,dir.Dagblad van Rotterdam – Leverstein, W., kantoorbediende

1914 Rhee, F.P.J.v.,dir.Dagbl.v.Rott. - Coolen, L., scheepskapit

1909 Rhee, F.P.J.v.,dir.Dagbl.v.Rott. - Coolen, L., scheepskapit

 

310a       

1939 J. J. Tettelaar

1934 Tettelaar, J.J., reiziger

1929 Kuyn, J., muziekonderwijzer

1924 Polak, B., fotograaf – Wolf, B., particulier

1919 Batenburg, P.W.A., elektro-technisch bureau

1914 Dam, M.van, kantoorbed.

310b        

1939 B. Bár

1934 Baer, B., handelaar

1929 Baer, B., procuratiehouder – Kahn, fa. Bernard, inveevoeder, granen en meel

1924 Desertine, V., zee-officier

1919 Holtackers, Th.F.E.O., particulier – Spilke, L. particulier – Frederix, C., particulier Geluk, J.

1914 Ligtermoet, G., koopman

310

1909 Coolsma, S., particulier – Jong, S.J. de, 1e officier H.A.L.

 

312a        

1939 A. Botter

1934 Leeuwen, D. v.

1929 Dijk, A.B.B. van, kantoorbediende

1924 Dijk, A.B.B. van, kantoorbediende

1919 Geluk, J.

1914 Don, A., hfd. e. school

312b        

1939 W. N. M. v. Nimwegen C. T. P. Verheul

1934 Schnijder, S.A.

1929 Schnijder, S.A.

1924 Schnijder, S.A. - Schnijder, H.J.A.M.

1919 Schnijder, S.A.

1914 Ligtermoet, G., koopman

312

1909 Krevelen, J.A.J.D. van, adjunct chef provianddienst Rotterdamsche Lloyd

 

314a         

1939 C. F. C. Thijssen

1934 Ispelen, A. v., kleermaker

1929 Haazer, J.Th., particulier

1924 Haazer, J.Th., controleur

1919 Hillebrant, J.H., particulier

1914 Duiff, T. A., scheepsleveranc. - Wanjon, D., leeraar

314b         

1939 H. C. Stoffels

1934 Stoffels, H.C., procuratiehouder

1929 Vondermans, G.J., kantoorbediende

1924 Zwijsen, Jr. van Breemen, H., koopman

1919 Tekke, S., directeur – Tekke, G., pianiste

314

1909 Jaspers, J., kantoorbediende – Rindermann, F., gezagvoerder

 

[Kruising De Vliegerstraat]

 

318a         

1939 Groene Kruis  Aa. M. Bovenkerk A. Overweel

1934 Boverkerk, A.M., directrice Wijkbakerdienst van de Zuid-Hollandse Vereniging “Het Groene Kruis” – Wijkbakerdienst van de Zuid-Hollandse Vereniging “Het Groene Kruis” – Overweel, A., metselaar

1929 Boverkerk, A.M., directrice Wijkbakerdienst van de Zuid-Hollandse Vereniging “Het Groene Kruis” – Centraal Bureau voor Kraamverzorging – Wijkbakerdienst - Zuid-Hollandse Vereniging “Het Groene Kruis”

1924 Boverkerk, A.M., directrice Wijkbakerdienst van de Zuid-Hollandse Vereniging “Het Groene Kruis” – Centraal Bureau voor Kraamverzorging – Wijkbakerdienst

1919 Boverkerk, A.M., directrice Wijkbakerdienst – Koops, J. – Meerkamp van Embden, A.G.M.

1914 Zalsman, G.Ph., concertzanger, leeraar solozang

318b          

1939 D. D. Bon

1934 -

1929 Witt, C.Ch.J., gezagvoerder groote vaart

1924 Witt, C., scheepskapitein

1919 Witt-Genthe, Carl, zeekapitein

1914 Witt, C., scheepsofficier

318

1909 Hartman, Jr., J., kantoorbediende

 

320a         

1939 Aa. M. v. Weel

1934 Ball, F.E.,  directeur eener N.V.

1929 Have P. C. van der, leeraar M.O. handelswetenschappen & accountant

1924 Have P. C. van der, leeraar M.O. handelswetenschappen & accountant

1919 Have P. C. van der, leeraar M.O. boekhouden & accountant

1914 Have P. C. van der, leeraar M.O. boekhouden & accountant

1909 Have P. C. van der, leeraar M.O. boekhouden & accountant

320b         

1939 J. L. Groen  E. C. de Groot J. M. C. H. Lokker

1934 “Quebracho”, N.V., looistoffen en looiextracten – Ball & Co’s Handelmij. N.V., loosistoffen en looiextracten

1929 Mee-Scheefers, wed. A van der – Steenberg-Roelants, wed. J.D.C.

1924 Hakkert, Sr., A. - Hakkert, J.N. – Hakkert-Oppertheimer, wed. J.S.

1919 Schuil, W., leeraar M.O. boekhouden

1914 Barnstijn-v. den Berg, wed. M., parte.

1909 Toorn, G. van, handelsagent

 

322a         

1939 J. Lagas

1934 Lagas, J., analyst aan de Gemeentelijke Keuringsdienst

1929 Lagas, J., analyst aan de Gemeentelijke Keuringsdienst

1924 Bremer, A., procuratiehouder – Scheepvaart Mij. “Piet Heyn” in liquidatie

1914 Schravesande, A., leeraar M.O. boekhouden            

1909 Schravesande, Adr., accountant & leeraar M.O. boekhouden            

322b         

1939 J. J. Arend  J. Cohen - Huize "Insulinde" Sa. R. Monasch

1934 Böhm, S.

1929 Bremer, A.

1924 Os, P. van, kapitein op de groote vaart

1919 Akeroyd, Thos., procuratiehouder

1914 Berg, Thomas van den, architect

1909 Berg, Th. van den, architect

 

324a         

1939 Wed. A. Kuiper-Boonstra - Wed. J. M. Lagendijk-Valster  - He. Ronne

1934 Fück, A., pensionhoudster – Ronne, H., verpleegster

1929 Frenk, J. Boekhouder – Oppneheim, E., particulier

1924 Lieshout, A.J. van, industriëel

1919 Lieshout, A.J. van, binnenhuis-architect

1914 Traa, Th. van, koopman

324b         

1939 H. Werner

1934 Werner, Dr. H., reederij vertegenwoordiger

1929 Tymos, L. kapitein – Tymos-van der Sloot, P.A., verloskundige

1924 Wit, A. C. de, administrateur

1919 Wit, A. C. de, administrateur  - Wit, P. A. de, in assuratiën

1914 Wit, A. C. de, boekhouder

1909 Wit, A. C. de, boekhouder

 

326a          

1939 J. E. Coerkamp

1934 Coerkamp, J.E., gezagvoerder

1929 Hoek-Hoek, wed. J.

1924 Hoek, J., particulier

1919 Biestra Sr., P.J.F., handelsbediende & beëidigd translat. Eng & Intal. – Biestra, J.M.P., handelsbediende – Biestra, C., handelsbediende

1914 Sijlmans, E., ag. v. buit.l.huiz.

326b         

1939 D. Hoebee

1934 Woerkom, H.J. van, koopman

1929 Woerkom, W.A. van, kantoorbediende

1924 Krieken, C.M. van, cargadoor

1919 Krieken, C.M. van, cargadoor

1914 Ales-Visser, wed. K., parte

326

1909 Bakker, B., architect – Thiele, J.F., ingenieur – Eijnsbergen, L van, Leeraar boekhouden M.O. & accountant

 

328a         

1939 Ma. C. v. den Berg - B. Verkaaik

1934 Verkaaik, B., paardenhandelaar

1929 Verkaaik, B., paardenhandelaar

1924 Verkaaik, B., koopman

1919 Busemeier, J.H.M., particulier

1914 Hoop, H. de, fabrikant

1909 Hoop, H. de, koopman

328b         

1939 G. H. Sissingh

1934 Hildebrand-Soois d’Ancona, M.H.

1929 Plomp, Dr. H.P.B., leeraar Erasminaansch Gymnasium

1924 Risseeuw, J.I., ontvanger invoerrechten

1919 Leeuwen, S. van

1914 Leeuwen, S. van, reiziger

1909 Leeuwen, S. van, reiziger

 

330a         

1939 W. C. Brokerhof

1934 Brokerhof, W.C., kantoorbediende

1929 Hentzen, H.J.A., expediteur

1919 Saetrang, O.C., vertegenwoordiger van buitenlandse huizen & beëidigd translat.

1914 Saetrang, O. C., vertegenw. buitenl. huizen & beëed. translateur

330b          

1939 P. Iedema

1934 Broekhuijsen, N.P., fotograaf

1929 Broekhuijsen, N.P., fotograaf

1919 Schoonhoven, W. C., vertegenw. Bell’s Asbestos Company

1914 Schoonhoven-Grootveld, W. C., vertegenw. Asbestos Company

330

1924 Herfkens, P.A., koopman

1909 Berg, Jr., G.H. van den, directeur Blaauwh.v. – Vreeswijk, J.A., machinefabrikant

 

332a         

1939 E. E. A. M. Stoldt

1934 Hermer, W., procuratiehouder

1929 Hermer, W., procuratiehouder

1924 Harms, Ir. H.J., ingenieur

1919 Geene, Th.A.M., beambte

1914 Groot, H. de, scheepsgezagv.

1909 Havinga, E., koopvaardij-kapitein

332b         

1939 Ja. Breure  Wed. M. C. Martens-Voermans  W. J. V. der PIuijm

1934 Rijken, E.B.M., pension – Wolff, E.

1929 –

1924 –

1919 Röver, H.C.H.

1914 Peuchen, F. Th., koopm.

1909 Peuchen, F. Th., particulier

 

334a

1939 –

1919 Kraaipoel, M.C.

1914 Ebes Kz.,H., gezagvoerd.

1909 Ebes Kz.,H., gezagvoerd.

334b         

1939 P. W. A. Batenburg

1919 Brassem, K.M., koopman – Adamse & Brassem, import, export, agentuur en commissie

1914 Hull & Barnsley Railway Co., agentschap - Weymar,J.J.F.G.,spoorw.agent

1909 Hull & Barnsley Railway Co., Continental Agency - Weymar,J.J.F.G., handelsagent

334

1934 Batenburg, P.W.A, directeur N.V. Eletrotechnisch Bureau P. Batenburg

1929 Batenburg, P.W.A, directeur eletrotechnisch bureau

1924 Batenburg, P.W.A, eletrotechiker