Bron

COS-gegevens

Onderwerp

Rapportage ondernemersenquete Mathenesserlaan, Heemraadssingel, Heemraadsplein

Datum

01.05.1996

Organisatie

Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM);Project ondersteuning bedrijfsleven (POB);in opdracht van;Stichting Boulevard

Onderzoek

Afgesloten


 

In de maanden mei en juni van dit jaar hebben de WijkOntwikkelingsMaatschappij (WOM) en het Project Ondersteuning Bedrijfsleven (POB) gezamenlijk een enquete opgesteld en verspreid onder de aan Mathenesserlaan, Heemraadssingel en Heemraadsplein gevestigde ondernemers. Doel van deze enquete was het verkrijgen van een beter beeld van de wensen, ideeŽn, klachten, problemen en suggesties die leven bij de betreffende ondernemers aangaande de mogelijkheden tot verbetering van de leefbaarheid en daarmee het ondernemersklimaat in dit gebied. Een exemplaar van het in het kader van deze enquete gehanteerde vragenformulier is als bijlage opgenomen in dit verslag.

 

Het initiatief tot deze enquete is genomen door een aantal ondernemers en Stichting Boulevard, welke stichting sedert 1994 de belangen van de bewoners en de ondernemers op deze lokaties behartigt. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van deze enquete. Eind september/begin oktober zullen er of, zo nodig, meerdere bijeenkomsten worden belegd met in ieder geval alle ondernemers die hebben meegewerkt aan dit onderzoek en een vertegenwoordiging van Stichting Boulevard. In gezamenlijk overleg zal worden vastgesteld op welke wijze in overleg getreden zal worden met de (deel-)gemeente en andere betrokkenen om te komen tot verbetering van de leefbaarheid in dit gebied.

 

Er wordt een korte schets gegeven van de hoeveelheid aan de Mathenesserlaan, de Heemraadssingel en het Heemraadsplein gevestigde ondernemingen en (voorzover relevant) instellingen.

       Aan de Mathenesserlaan, de Heemraadssingel en het Heemraadsplein gezamenlijk zijn in totaal ruim 350 ondernemingen gevestigd, waarvan ruim twee/derde werkzaam is op het gebied van de (zakelijke) dienstverlening. Direct consumentgerichte en (industriŽle) produktiebedrijven komen op deze lokaties niet of nauwelijks voor.

       Bij deze bedrijven zijn tussen de 3100 en 3200 personen werkzaam als zelfstandige dan wel in loondienst. Er is voornamelijk sprake van hoogwaardige werkgelegenheid in de dienstensector.

       De combinatie wonen en werken in hetzelfde pand kont zeer veelvuldig voor, met name aan de Mathenesserlaan.

       Zowel de bedrijfslokatie als de eigen bedrijfsruimte worden door een overgrote meerderheid van de respondenten als goed gekwalificeerd. Het aantal bedrijven dat een voornemen tot verplaatsing kenbaar heeft gemaakt is dan ook minimaal. Voorzover er al sprake is van voorgenomen verplaatsing is dat vooral een gevolg van faktoren als onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden en de verkeerscongestie.

 

Hoewel ruim 80% van de ondernemers die aan deze enquete hebben meegewerkt wel eens negatieve opmerkingen van kliŽnten en andere bezoekers ontvangen over hun bedrijfslokatie is het eigen oordeel dienaangaande gemiddeld genomen vrij positief.Dit komt o.m. tot uitdrukking in het gemiddelde rapportcijfer en het oordeel over het imago. De veiligheid op straat, de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte, de straatverlichting en de hinder door overlast op straat worden in overwegende mate als negatief beoordeeld. Voorzover men zich heeft uitgelaten over de uitbreidingsmogelijkheden is ook dat oordeel negatief.

       Tevreden is men in het algemeen over de bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer, de aansluiting op het hoofdwegennet, het voorzieningenniveau in de omgeving en de veiligheid binnen. Ook over het imago van de lokatie is men in meerderheid tevreden, doch een niet onaanzienlijke minderheid beoordeelt deze faktor als matig tot slecht.

       Het sterkst verdeeld is men in de waardering van de parkeermogelijkheden, de hinder door horecagelegenheden de prijzen van het onroerend goed resp. de huurprijzen.

       De bereidheid om zelf bij te dragen aan verbetering van het leef- en daarmee ondernemingsklimaat is aanzienlijk.