Bron

COS-gegevens

Onderwerp

Gedane zaken nemen een keer : witboek voor revitalisering van de Mathenesserlaan, Heemraadsingel en de herontwikkeling van het Heemraadsplein

Datum

01.02.1995

Auteur

i.s.m.;Bekenkamp, W.

Organisatie

Stichting belangen Mathenesserlaan, Heemraadssingel, Heemraadplein (Stichting Boulevard);i.s.m.;bureau Doorbraak;Stichting wijkkontwikkelingsmaatschappij (WOM)

Onderzoek

Afgesloten


Mathenesserlaan, Heemraadssingel en Heemraadsplein zijn voor Rotterdam - en wellicht voor Nederland - unieke locaties. Tezamen vormen zij een zeldzaam en fraai voorbeeld van vroeg twintigste-eeuwse stadsontwikkeling met grootstedelijke allure. De ruime, soms monumentale panden aan deze brede, elegante straten en het wijdse plein zijn nog altijd aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor stedelingen op zoek naar een ruime woning met karakter in de onmiddellijke nabijheid van het centrum. Ook ondernemers vestigen zich nog altijd graag in de representatieve panden, die vanwege hun bijzondere, historische uitstraling, extra cachet kunnen geven

in een tijd dat kantoorruimte steeds uniformer wordt.

 

Stichting Boulevard behartigt sedert 1994 de belangen van deze straten en beijvert zich voor het verbeteren van het woon-, leef- en werkklimaat ter plekke. Het Witboek waarvan dit een samenvatting is, presenteert hiervoor concrete plannen die een belangrijke impuls kunnen leveren voor verbetering die ook de ontwikkeling in omliggende buurten - waarmee deze locaties in sterke wisselwerking staan - positief kunnen beÔnvloeden.

 

Dat is nodig doordat negatieve ontwikkelingen in Rotterdam-West het woon-, leef- en werkklimaat aan de genoemde locaties de laatste jaren sterk onder druk heeft gezet. Problemen rond onveiligheid, drugsproblemen en prostitutie-overlast, vervuiling en verloedering en het terugvallen van het voorzieningenniveau komen daarbij het sterkst naar voren.

 

Deze negatieve ontwikkelingen zullen krachtig en met de inzet van alle middelen bestreden moeten worden. Blijft dit achterwege dan kunnen de negatieve ontwikkelingen de overhand krijgen en zal het reeds ingezette proces van gettovorming in Rotterdam-West doorzetten met als consequentie een verdere uitstroom van vertegenwoordigers van de middenklasse. Dit laatste kan vergaande negatieve consequenties voor Rotterdam als geheel hebben. Verdere uitbouw van de positieve eigenschappen waarover Mathenesserlaan, Heemraadssingel en Heemraadsplein beschikken en het zo snel mogelijk consolideren en ombuigen van de incidentele negatieve ontwikkelingen aan deze straten, heeft dus de hoogste prioriteit.

 

De doelstellingen die in het Witboek worden gepresenteerd zijn gebaseerd op een sterkte/zwakte analyse van het gebied, waarbij aangetekend moet worden dat voor Mathenesserlaan en Heemraadssingel is gekozen voor 'revitalisaterings' ('preventief' waar mogelijk, 'curatief' waar noodzakelijk) en voor het Heemraadsplein het veel ingrijpender 'herontwikkelen'.

 

De (algemeen geformuleerde, maar verderop uitgewerkte doelstellingen) zijn de volgende: "Binnen uiterlijk 5 jaar moeten de onderhavige locaties (weer) voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: veilig (sociaal en verkeersveilig) rustig (minimale overlast en hinder) gezond (geen gevaar voor de gezondheid, geen vervuiling) aantrekkelijk (voorzieningen, woningen en inrichting van de openbare ruimte op maat) maatschappelijk evenwichtig.

 

Vanuit verschillende invalshoeken (sociaal-maatschappelijk, ruimtelijk functioneel, fysiek (-technisch), financieel-economisch en milieu-technisch) heeft Stichting Boulevard een Programma van Eisen geformuleerd dat in het Witboek wordt gepresenteerd.

 

Onderdeel daarvan vormen onder andere de volgende maatregelen:

       sluiten en gesloten houden van drugs-/dealpanden;

       sluiten van illegale pensions, hotels, sexclubs en bordelen, alsmede overige illegale horeca-vestigingen;

       beŽindigen straatprostitutie;

       beŽindigen drugsoverlast;

       meerdifferentiatie/kwaliteitsverbetering winkelassortiment;

       tegengaan van de vestiging van 'negatieve' ondernemingen;

       meer en beter beveiligde kinderspeelplaatsen;

       verkrijgen van de status 'beschermd stadsgezicht' voor dit gebied;

       wijzigingen van een aantal (m.n. dubbele) bestemmingen;

       vaststellen van richtlijnen m.b.t. ongewenste reclame-uitingen, neonverlichting, etc. (welstand) en handhaven van de regels;

       verbeteren van de buitenverlichting rekening houdend met de 'allure' van deze locaties, eventueel in combinatie met; 'aanlichten' van bepaalde monumentale panden;

       behoud en beter onderhoud van het openbaar groen;

       treffen van maatregelen die de verkeersveiligheid verhogen;

       creŽren van voldoende en beveiligde/overdekte parkeerruimte;

       bevorderen van het herstel van met name monumentale panden;

       beter onderhoud van de wegen;

       verhogen van de frequentie van het ophalen van vuilnis;

       regelmatiger vegen van de openbare ruimte;

       strikte controle op en handhaving van naleving milieuvergunningen;

       een 'lik-op-stuk beleid' t.a.v. vervuilers van de openbare ruimte;

       het vegen/reinigen van uitgaansgebieden tijdens de weekends;

 

De verdere uitwerking, de wijze waarop een en ander gerealiseerd dient te worden, de instrumenten die daarbij nodig zijn, het formuleren van de te vervullen randvoorwaarden en het stellen van prioriteiten komt aan de orde in een tegelijkertijd met dit Witboek te presenteren Plan van Aanpak, dat samen met de Wijk OntwikkelingsMaatschappij (WOM) is opgesteld en dat is opgesteld aan de hand van het Witboek.