NIEUWE PREUTSHEID: SEX IS UIT

Een bittere pil voor de NVSH

 

Tekst: Nico Polak

 

Een bittere pil voor hen die de sexuele revolutie in dit land onafwendbaar achtten: na een meer dan honderdjarig bestaan is de Neo-Malthusiaanse Bond oftewel de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming een beetje kapot. In nog geen twintig jaar tijd is het ledental teruggelopen van ruim 200.000 tot ruim 25.000, de miljoenenverliezen zijn niet meer te dragen, gebouwen moeten worden afgestoten, personeel ontslagen. Met de 'nieuwe preutsheid' der sexisme-hatende feministen in het gezicht, geconfronteerd met een modieuze pil-angst der milieu-freaks (de aborteurs krijgen het weer drukker!) en verbijsterd constaterend dat het bevolkingstal onzer steden weer dreigt te groeien als gevolg van de onstuitbare vruchtbaarheid van een nieuw derde wereld-proletariaat lijken de strijders van weleer de pijp aan Maarten te moeten geven. Wie spreekt' daar nog van de 'partnerruil' , en 'groepssex' uit de roemruchte jaren zestig 1 Wie draagt nog een 'hot pants' en waar zijn de streakers. In het Rotterdamse hoofdkwartier van de N.V.S.H. aan het deftige Koningin Emmaplein sprak. Het Vrije Volk met publiciteitsman Hans Charlouis en de Rotterdamse yormingsmedewerkster, Lenie van de Merwe. Hun standpunt: Hoewel het ledental der N.V.S.H. in de Maasstad is gedaald van dertigduizend naar tweeduizend en ook het Rutgershuis aan de Heemraadssingel [159] moet worden verkocht is de vereniging nog springlevend en actiever dan ooit. De tijd waarin de N.V.S.H. slechts een 'tweekindertjesbond' ofwel een 'rubberclub' mocht heten ligt definitief achter ons en degenen die bedankten waren slechts degenen die haar gebruikten als een leverancier van anticonceptiemiddelen. Ook in de eerstkomende jaren zal het ledental nog dalen totdat al degenen, die uit luiheid nog niet hebben bedankt, er zijn uitgekamd. Wat resteert is een strijdbare voorhoede van echt actieve ideële leden voor wie nog veel werk aan de winkel zal blijken te zijn.

Natuurlijk behoren de glorieuze dagen, waarin de N.V.S.H., in een oplage van een miljoen exemplaren een 'standenboek' kon doen verschijnen, tot een definitief afgesloten verleden, zo geven zij toe. De mode van het leven in een 'commune' is over zijn hoogtepunt heen en de 'partnerruil' is een utopie gebleken, die slechts het probleem der jalouzie de laatste jaren levensgroot aan de orde heeft gesteld onder de seksuele hervormers.

 

Rode oortjes

De grote uittocht van de leden begon dan ook al in de mid-zestiger jaren, toen velen de N.V.S.H. te vies begonnen te vinden en de kinderen het verenigingsorgaan 'Sekstant' stiekem en met rode oortjes lazen, gelijk hun ouders de seksuele handboeken van een generatie daarvoor. Toch is er veel bereikt. De consultatiebureaus zijn welbewust afgestoten en leiden onder de benaming 'Rutgershuizen' een bloeiend bestaan. Zij zullen door een eventuele deconfiture van de NVSH onberoerd worden gelaten en ongetwijfeld in staat blijken hun behuizingen (thans veelal nog gehuurd van de moedervereniging) aan te kopen. De pil en het spiraaltje blijven hun specialiteit, zoals de N.V.S.H. nog steeds het condoom en de vrouwenring blijft leveren. De acceptatie van de homofilie is een tijdens een seksuele revolutie gesteld feit dat niet meer is terug te draaien en ook het C.O.C. kan min of meer worden gezien als een dochtervereniging van de N. V.S.H. 'Maar', aldus Lente van de Merwe: 'zolang het in dit land nog zó is dat in zeventig procent van de gevallen de eerste coïtus zonder voorbehoedmiddelen plaatsvindt, kan moeilijk worden gezegd dat de N.V.S.H, zich heeft overleefd. Uit de vele sub-afdelingen, die — bijvoorbeeld — als loten aan de Rotterdamse N.V.S.H, zijn ontsproten, blijkt op welke gebieden de vereniging nog actief is. Er is geen afdeling homofilie meer, maar wel afdelingen gewijd aan travestie en transseksualiteit, biseksualiteit en pedofilie. Er zijn — nog steeds — gemengde sauna- en porno-avonden. Er is een sociëteit voor paren en alleenstaanden. Heel belangrijk is de laatste jaren de telefonische hulpdienst gebleken, waarin ongehonoreerde vormingswerkers ook op de eenvoudigste gebieden voorlichting ver-

 

Nieuwe taak?

Een groot probleem voor de N.V.S.H, vormen steeds meer de 'nieuwe Rotterdammers als daar, zijn: de Turken, Marokkanen en Surinamer, die veelal nog niet of nauwelijks rijp zijn voor de gedachte van de anticonceptie, kan de N.V.S.H. wellicht een gebrek aan activiteit worden verweten op dit nieuwe arbeidsterrein?

'Onder de creools-Surinaamse vrouwen hebben wij zeker succes en waar te nemen valt dat onder hen een nieuwe seksuele zelfverzekerdheid groeit', aldus Lente van de Merwe. Anderzijds moet worden toegegeven dat het huwelijksleven en het kindertal van de Hindoestaans-Surinaamse, Marokkaanse en Turkse vrouwen weinig afwijkt van dat van de Nederlandse arbeidersvrouwen in 1881, toen de Neo-Malthusiaanse Bond de eerste activiteiten begon te ontplooien. Evenals destijds bij de Nederlandse arbeiders zijn het veelal religieuze gevoelens, die de beperking van het kindertal in de weg staan, hoewel de islam de anticonceptie niet principieel verbiedt.

Bekend is natuurlijk ook bij de N.V.S.H. hoe in vele arbeiderswijken de kinderrijke gezinnen der etnische minderheidsgroepen op elkaar gepakt zijn en hoe aldaar een beangstigend probleem der 'tweede: generatie' groeit. Maar de ‘arbeideristische' interesse is bij de noodgedwongen steeds meer elitair wordende vereniging de laatste jaren volgens velen sterk gedaald en bovendien ontbreken haar eenvoudigweg de fondsen om een grote nieuwe taak op zich te nemen.

 

Drie fasen

Met enige afstandelijkheid spreekt publiciteitsman Charlouis over de zogenaamde Driefasentheorie, die de laatste jaren bij het denkende deel der leden opgeld deed. De eerste fase: men heeft een persoonlijk probleem en wendt zich daarvoor tot de vereniging. De tweede fase met gelijkgezinde NVSH-leden gaat men, een gezamenlijke subcultuur vormen. De derde fase is meer ideëel: men gaat trachten de maatschappij te veranderen en de nieuwe gedachten ook bij anderen ingang te laten vinden. 'Het is overigens niet zo dat de mensen altijd bij de eerste fase beginnen en bij de laatste eindigen', aldus - Charlouis. "Vaak komt het juist voor dat de mensen zich met zeer hooggestemde idealen bij onze vereniging melden om pas later te beseffen dat ze persoonlijke problemen hebben, die allereerst moeten worden opgelost.

Toch blijft natuurlijk het verwijt hangen dat de fase twee — het vormen van subcultuur — sinds de jaren zestig wel zéér dominant is geworden bij de vereniging, die van oorsprong trouwens uit progressieve middengroepen voortkwam, die zich in educatieve zin richtten tot het proletariaat. De seksuele revolutie, zo hebben de grote Nederlandse tijdschriftuitgevers al enkele, jaren geleden vastgesteld, heeft zich tot de middengroepen beperkt en op deze door kostbare opinieonderzoeken geschraagde theorie  bouwden zij hun softporno-roddelblaadjes, die gigantische oplagen haalden, terwijl de oplage; van 'Sextant'. daalde van ruim tweehonderdduizend naar rond de dertigduizend. De wervende functie van dit eens befaamde maandblad zal nog verder dalen nu het bestuur zich genoodzaakt ziet; het voortaan nog slechts tweemaandelijks uit te geven.

 

Subsidie

Tja, zegt Charlouis niet zonder bitterheid, 'wat, moeten we anders? lnderdaad waren wij vijftien jaar geleden een schatrijke vereniging, die zich de aankoop van veel vast goed kon veroorloven en later nog lange tijd heeft kunnen teren op haar roem en haar bezit. Miljoenen moeten erdoorheen zijn gegaan en ook voor het lopende jaar wordt weer een verlies van een miljoen verwacht. Nog een miljoen verlies en er dreigt voor ons inderdaad een faillissement. Vandaar dat het hoofdbestuur rigoureus het mes heeft moeten zetten in de financiële constructie van onze vereniging, die naar mijn verwachting ook in de komende jaren steeds weer twaalf procent van haar leden zal verliezen totdat een dieptepunt is bereikt van waaruit wij verder kunnen opereren. Jarenlang hebben wij zonder succes bij de regering aangeklopt om subsidie. Nu is het zover dat wij tegen de buitenwereld moeten zeggen: het is écht op. Ingaande volgend jaar al zal een subsidie bitter nodig zijn. De bekentenis van het dreigende financiële debacle zal zeker vele tongen in de van oudsher al zo spraakzame vereniging losmaken. De vraag zal rijzen in hoeverre in het recente verleden misschien tóch! belangrijke fouten zijn gemaakt en de vereniging haar maatschappelijke functie goeddeels is kwijt geraakt.!

 

Preutsheid

Was het voortschrijden van de seksuele revolutie wel zon zekere zaak: als velen veronderstelden? Somber kijken beide hervormers als zij zich realiseren dat het in de geschiedenis der menselijke ethiek zo vaak is voorgekomen da periodes van vrijheid zijn gevolgd door periodes van preutsheid, en recessie. Zover is het nog lang niet, maar dat neemt niet weg dat seks een beetje „uit" is geraakt en dat de fanatici onder de feministen een beangstigend succes hebben met hun strijd tegen het „seksisme".

„Jazeker, die nieuwe preutsheid bestaat", zegt Hans Charlouis. „En hoewel ik natuurlijk niets tegen het principe van het feminisme heb, blijf ik volhouden dat het besloten vrouwencafé van heden in wezen niets anders is dan de besloten herensociëteit uit de negentiende eeuw. Ook de strijd voor het milieu, hoe progressief ook, heeft ons wat de propagering van de pil betreft veel schade gedaan. Het is een beetje modieus geworden om uit angst voor chemicaliën van de pil af te stappen. Gevolg was dat vorig jaar voor het eerst het aantal abortussen onder Nederlandse vrouwen toenam. We beleven een tijd van economische teruggang — daarover zijn alle economen het wel eens. De geschiedenis van de seksualiteit leert ons dat periodes van economische recessie altijd gepaard gaan met een beperking van de vrijheid op seksueel gebied. Dat de N.V.S.H. nu die twintig panden moet afstoten heeft per slot van rekening óók te maken met die economische teruggang."

 

Het Vrije Volk, 5-9-1981

 

 

 

Mannen zijn bang dat hun vrouwen hier te wijs worden

Vijftig jaar Rutgershuis

 

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM — Het is 1931. Armoe troef in veel Rotterdamse gezinnen. Grote gezinnen vaak met twaalf of dertien kinderen. Moeder af gesloofd, moe en vroeg 'oud. Begaan met het lot vandeze vrouwen begon de Rotterdamse huisarts Jan Rutgers j vijftig jaar geleden met de verspreiding van condooms en pessariums in de hoop dat bet kindertal binnen de perken bleef. Met die verstrekking van voorbehoedsmiddelen was het Jan Rutgershuis aan de Heemraadssingel 159 een feit.

Een andere huisarts, dr. Bosma, ging 's avonds zelf foldertjes in de brievenbussen doen, waarin de vrouwen werd verteld dat ze zonder dat hun mannen het hoefden te weten bij het Rutgershuis terecht konden voor voorbehoedsmiddelen. De vrouwen kwamen. Niet altijd consulteerden zij de artsen buiten medeweten van hun echtgenoten. Eén keer moest dokter Bosma via de achtertuinen van de Heemraadssingel [159] naar huis. Vóór het Rutgershuis stonden opgewonden mannen: het was de tijd waarin het bijbelse gezegde "laat het zaad niet verloren gaan" geboortenbeperking in de weg stond.

Vijftig jaar later doet dit verhaal folkloristisch aan. Voorbehoedsmiddelen zijn er te kust en te keur. Ze worden ook nog altijd door het Rutgershuis verstrekt. Voor een nieuwe groep Rotterdammers blijkt het bijbelse gezegde echter nog van kracht. Veel migranten hebben er moeite mee dat hun vrouwen steeds vaker de weg naar de Heemraadssingel weten te vinden.

Voorlichtster An de Sain psychologe. Paula Magnus "Wij proberen mensen praktisch te helpen".

 

Te wijs

De Rutgersstichting heeft in de loop der jaren haar taken uitgebreid. Het is al lang niet meer alleen een bureau waar je anti-conceptiemiddelen kunt halen. Het.is een sexualiteitsbureau geworden in de breedste zin van het woord. Wat de Rutgersstichting doet?

Medewerkster An,de Sain: "We geven voorlichting aan de buitenlandse manden, die de gemeentelijke test- en trainingscursussen volgen. Veel buitenlandse mannen zijn bang dat hun vrouwen hier te wijs worden. Die angst proberen wij weg te nemen."

De toneelgroep Wiedus heeft contacten met de Rutgersstichting. Het toneelstuk "Van Dattum" wordt gespeeld .voor jongeren van 14 tot 18 jaar.'

An de Saln: „De scholen kunnen bij de Stichting Musische Vorming een opvoering aanvragen. Wij begeleiden het toneelstuk en gaan in op eventuele vragen, die het stuk oproept. "Van Dattum" gaat over het oppep-gedrag, de grote versiertoer, van veel jongens. Het toont, dat je gevoelens mag laten blijken. Het is belangrijk te mogen durven en kunnen vrijen."

Sinds kort heeft het Rutgershuis ook een psychisch-sociaal team. Psychhloge Paula Magnus: „Rotterdam biedt weinig mogelijkheden voor mensen die bepaalde dingen van hun sexuele leven als problemen ervaren.'lk zeg expres ervaren' want wat voor de één een probleem is kan voor de ander gewoon zijn. Die mensen proberen wij te helpen. Individueel maar ook in groepen. Zo zijn er groepen vrouwen, arbeidersvrouwen, die over, hun eigen lichaamsbeleving praten. Dat kan heel verhelderfend werken. Ook is er een mannengroep in .voorbereiding.”

 

Bewust maken

Was het zwaartepunt van de Rutgersstichting vijftig jaar geleden de anti-conceptie, nu probeert zij mensen ervan bewust te maken, dat sex j geen prestatie is, maar een beleving.

De voorlichting over anticonceptie-middelen is ook uitgebreid. An de Sain: „Er zijn veel vrouwen, die wel voorbehoedsmiddelen willen gebruiken, maar nog niet weten welke.  We hebben nu groepen, waarin we uitvoerig voorlichting geven. Als vrouwen een keuze hebben gemaakt, kunnen ze bij de dokter terecht. Men kan zelfs kiezen tussen een mannelijke Vof; vrouwelijke arts."

Inlichtingen worden ook telefonisch verstrekt: Het telefoonnummer, van het Rutgershuis aan de Heemraadsingel is 77 32 44, aan de Randweg in Rotterdam-Zuid 19 0919

 

Het Vrije Volk, 22-10-1981

 

 

De markt voor seks is zo groot als de wereld

Rutger Stichting nieuwe stijl verkoop sexuele revolutie

Door Joyce de Bruijn

Rotterdam - Het gaat weer hartstikke goed met de Rutgers Stichting. De vorig jaar met opheffing bedreigde expert in seksualiteit zet nu de eerste stappen naar een zelfstandige onderneming. Vanaf het jaar 2000 moet de stichting zichzelf helemaal kunnen bedruipen. Want hoe hard de maatschappelijke protesten vorig jaar ook klonken, het ministerie van Volksgezondheid draait na de eeuwwisseling de subsidiekraan definitief dicht. En de stichting van oprichter Johannes Rutgers gaat het redden, weet directeur Arjanne Lagendijk. Want voor expertise op het gebied van seksualiteit bestaat een markt zo groot als de wereld.
De Rutgers Stichting is uniek. Nergens in de wereld zijn zoveel seksexperts onder één dak te vinden. Vandaar dat de stichting regelmatig buitenlandse gasten ontvangt die komen kijken hoe men hier werkt. En ook andersom: medewerkers van de stichting - die zelfs een aparte afdeling buitenland heeft - reizen over de hele globe om her en der cursussen, workshops en lezingen te geven. Eigenlijk hoefde de stichting maar in één opzicht echt te veranderen: de diensten en consulten moeten in het vervolg met klinkende munt worden betaald.
Nadat het ministerie in november vorig jaar besloot de subsidie stop te zetten, ging de Rutgers Stichting koortsachtig aan de slag om te kijken of het instituut het ook op eigen kracht zou redden. Uit de massale steunbetuigingen vanuit alle hoeken van de maatschappij bleek dat Nederland eigenlijk niet meer zonder de Rutgers Stichting kon. Immers, waar moest men anders naartoe met vragen over voorbehoedmiddelen, geslachtsziekten en problemen bij het vrijen? Waar moesten die meisjes naartoe die van hun ouders niet aan de pil mogen en niet naar hun huisarts durven? Wie zou er anders moeten zorgen voor trainingen van hulpverleners in de gezondheidszorg? Kortom, de Rutgers Stichting mocht niet verloren gaan.
Vervolgens rees de vraag of commercialisering niet tot gevolg zou hebben dat sommige klanten - wegens geldgebrek - buiten de boot zouden vallen. Het bleek allemaal mee te vallen. Het ondernemingsplan wees uit dat de hulpverlening aan jongeren betaalbaar kon blijven. ,,We vragen aan jongeren onder de achttien
f17,50 voor een consult. Dat blijken ze meestal wel te kunnen betalen. En als ze het echt niet kunnen opbrengen dan doen we daar nog steeds niet moeilijk over,'' vertelt Lagendijk. ,,We hebben gekeken hoe alles efficiënter kan, maar de kwaliteit van de hulpverlening blijft wel voorop staan.''
Het Rotterdamse onderkomen aan de Heemraadssingel 159 oogt gemoedelijk. In de hal staan vitrinekasten met vibrators in felle kleurtjes, zilveren doosjes om condooms in op te bergen en informatieve video's over seks. Lagendijk: ,,We verkopen nu naast de betrouwbare condooms ook andere middelen. We worden er niet rijk van, maar er blijkt toch behoefte aan te zijn. Laatst kwam hier een vrouw van over de zestig voor een vibrator. Dat wilde ze nu wel eens proberen. Seksshops hebben dan toch een hoge drempel.''

 

Fabeltje

Naast hulp en informatie voor individuen middels een 06-informatienummer en persoonlijke consults bij seksuologen, psychotherapeuten en artsen, biedt de Rutgers Stichting ook trainingsprogramma's voor medewerkers uit de hulpverlening. Ouderenwerkers, verzorgers van mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, politie en justitie. Ze krijgen allemaal met seksualiteit te maken. Want dat senioren op hun leeftijd niet meer aan seks doen, is een fabeltje dat vooral door de kinderen van de bewuste ouderen in stand wordt gehouden.
,,Kolder,'' zegt Lagendijk. ,,Seksuele gevoelens houden niet op na je vijfenzestigste. Er bestaat wel degelijk behoefte aan intimiteit. De manier waarop kan verschillen, maar de gevoelens zijn er. Het personeel leert bij die trainingen hoe ze daar mee om moeten gaan en hoe ze seksualiteit bespreekbaar maken. En dat geldt voor al die hulpverleners: hoe ga je om met seksualiteit binnen jouw beroep. En dat staat nooit los van je eigen seksuele normen.''
Ook over de verlangens van mensen met een verstandelijke handicap bestaan nogal wat onduidelijkheden. ,,Ja, ook verstandelijk gehandicapten vrijen met elkaar. Maar hoe ga je daar mee om? Mogen ze zoenen op de bank in de gemeenschappelijke woonkamer? Daar moet wel duidelijkheid over zijn. Het moet niet zo zijn dat het wel mag wanneer Pietje dienst heeft en dat het niet kan wanneer Marietje dienst heeft. Bovendien zie je wel eens dat deze mensen naar een heroïnehoertje gaan. Dan moeten ze dat dus wel veilig doen met het oog op Aids.''
Betrekkelijk nieuw is de ontwikkeling van taakstraffen seksualiteit, bedoeld voor jongeren die voor een seksueel vergrijp zijn veroordeeld. In overleg met justitie - die dit project ook betaalt - kunnen zij deelnemen aan tien bijeenkomsten waar hen duidelijk wordt gemaakt wat de betekenis van hun daad is geweest.
Verder is de Rutgers Stichting actief achter de schermen van de veelheid aan programma's over seks op televisie. Seks met Angela, Rondom Tien, Lief en Leed, de Ronde van Witteman. Als er over seks wordt gesproken kan men er rustig vanuit gaan dat de stichting een vinger in de pap heeft gehad. Het lijkt op zich vreemd dat er - blijkens de honderd telefoontjes per dag op het 06-informatienummer - ondanks al deze programma's toch nog veel te vragen overblijft. ,,Al die aandacht in de media bevordert de openheid. We merken dat er meer telefoontjes komen. Mensen besluiten dan toch maar eens een afspraak met ons te maken. De keerzijde van de medaille is dat het dwangmatig wordt. Zo van: je moet alles een keer gedaan hebben. We werken er aan mee omdat we willen voorkomen dat de informatie op televisie niet klopt.''

 

RD, 8-6-1996