Ruzie in wijkorgaan van Middelland

 

(Van een onzer verslaggeefsters)

ROTTERDAM - Het wijkorgaan Middelland is uit elkaar gespat. Oorzaak is een ruzie over bevoegdheden tussen de actiegroep Middelland en het wijkorgaan. Inzet van het conflict is een bestemmingsplan voor de wijk. Dat plan is nodig om de verloedering een halt toe te roepen. Zowel de actiegroep als de werkgroep Heemraad maakten zelfstandig een ontwerp-bestemmingsplan. „Wij zijn er al twee jaar mee bezig," zegt de actiegroep. „Maar wij weten nergens van," antwoord het wijkorgaanbestuur. En dus ontving de gemeente twee plannen waardoor er de nodige verwarring ontstond. De twee groepen beschuldigen elkaar nu over en weer van een ondemocratische, manier van werken. Beiden beweren dat zij goed in staat zijn de bevolking te vertegenwoordigen. Het bestuur van het wijkorgaan neemt de zaak hoog op. Zij ziet het geharrewar als een motie van wantrouwen. „Wij j stellen onze plaatsen beschikbaar. De bewoners moeten dan zelf maar uitmaken door wie ze vertegenwoordigd willen worden," aldus exwijkorgaanvoorzitter Freek Hartog. Over een maand kunnen de Middellanders zich over die vraag uitspreken.

 

Het Vrije Volk, 14-10-1977

 

 

Ruzies houden wijk verdeeld

 

Van een onzer verslaggeefsters

ROTTERDAM - Nu de stofwolken na de ontploffing van het wijkorgaan Middelland weer wat zijn opgetrokken, blijven er werkgroepen over, die elkaar kwijt willen. De wijkbewoners mogen zich volgende week dinsdag uitspreken over de manier, waarop zij zich vertegenwoordigd willen zien.

Het is niet de eerste keer, dat de wijkbewoners zich moeten buigen over de structuur van hun wijkorgaan.

De actiegroep Middelland is vijf jaar geleden ontstaan uit een aktieve bewonersgroep, die zich ging inzetten voor huurdersbelangen. Bij alles wat op woongebied te gebeuren staat of juist niet gebeurt, worden de bewoners door de actiegroep betrokken. Zij kunnen zich dan zelf uitspreken over de te volgen stappen.

De actiegroep is een zelfstandige werkgroep van het wijkorgaan. Daarvan maken meer werkgroepen deel uit, die alle opkomen voor de belangen van de groep die ze vertegenwoordigen. Het bestuur behoort daarbij slechts een coördinerende functie te vervullen. Het is in de loop der jaren echter steeds opnieuw dat dit bestuur zelf activiteiten ging ontplooien, die op het terrein van, andere werkgroepen lagen.

Om de verwarring compleet te maken, ontstond een jaar geleden wéér een werkgroep. Deze werkgroep Heemraad bestaat voor een groot deel uit mensen die een koophuis bewonen. Ook omdat zij de waarde van hun panden zagen kelderen door de toenemende verloedering in de wijk, ontwierp deze groep een bestemmingsplan. Het ontwerp daarvoor werd door hen gemaakt zonder alle betrokken bewoners er in te kennen.

De aktiegroep wil de werkgroep Heemraad en de winkeliersvereniging Boulevard-West uit het wijkorgaan hebben. Dit, omdat ze volgens de aktiegroep niet de belangen van een groep bewoners behartigen op een open, democratische manier. De winkeliersvereniging behartigt volgens hen alleen commerciĎle belangen van een bepaalde groep winkeliers.

De werkgroep Heemraad op haar beurt vindt, dat de actiegroep ondemocratisch heeft gehandeld door hen niet bij de onderhandelingen over het bestemmingsplan te willen betrekken. Voor hen mag het wijkorgaan blijven zoals het is, maar dan liefst zonder actiegroep. Dat is ook de meninvan het afgetreden bestuur, dat zich weer herkiesbaar wil stellen.

 

Structuur

Opbouwwerker Arie van Zanten doet zijn werk binnen de structuur van de actiegroep Middelland. Hij zegt: „Natuurlijk willen we ook de belangen van mensen behartigen, die in een eigen huisje wonen. We gaan ook geenszins voorbij aan de belangen van winkeliers. De wijk is juist gebaat bij een ruim aantal winkels.

Als de belangen botsen, moeten ze dat zelf uitpraten op een vergadering, om zodoende tot een bevredigende oplossing te komen.

 

Het Vrije Volk, 5-11-1977

 

 

Middelland tegen politieke wijkraad

MIDDELLAND - Het bestuur van wijkorgaan Middelland is gisteravond door de wijkbewoners de laan uitgestuurd. Hun voorstel, een politiek gekozen wijkorgaan, werd met een overgrote stemmenmeerderheid getorpedeerd. Ook de winkeliersvereniging Boulevard- West en de werkgroep Heemraad zijn door deze beslissing hun volledige stem in het wijkorgaan kwijtgeraakt. Zeer verhit bleken de gemoederen al bij de aanvang van de vergadering, waar de bewoners konden beslissen over de struktuur van hun wijk. De door de aktiegroep uitgenodigde toneelgroep Diskus kon na veel tegenwerpingen van voorzitter Freek Hartog, zijn anti-GAB-stuk opvoeren. Tijdens een stortvloed van ongedurige opmerkingen uit de zaal bracht Hartog, de ex-voorzitter van het wijkorgaan zijn voorstellen en bedenkingen ter tafel. "Tot nog toe was het wijkorgaan een gerafelde, kapotte lappendeken. De aktiegroep timmert al jaren aan de weg, met weinig resultaat. De machtsstrijd van de aktiegroep heeft de werkzaamheden van het wijkorgaan tot nog toe steeds onmogelijk gemaakt. Daarom stelt het bestuur een politiek gekozen wijkvertegenwoordiging voor, zodat een breed overleg mogelijk wordt" Opbouwwerker Arie van Zanten over het voorstel van aktiegroep: "De bewoners moeten zelf over hun problemen beslissen. Dat kan alleen door middel van buurtvergaderingen. Vertegenwoordigers van die buurtbewoners moeten een stem hebben in het wijkorgaan. Evenals vertegenwoordigers yan sociaal-culturele voorzieningen en instanties, die open en demokratisch werken. Om een onterechte machtsvorming van het bestuur te voorkomen, kunnen de bestuursfunkties bij toerbeurt waargenomen worden. Groepen met een deelbelang mogen geen volledige stem in het geheel hebben," aldus Van Zanten.' Een buurtbewoonster: "Laat die leden van politieke partijen maar eerst eens net zo hard werken als de vrijwilligers van de aktiegroep. Een andere bewoonster, Liduin Kooyman: "Tot nog toe was het wijkorgaan altijd maar een groep, die dacht beslissingen te kunnen nemen." En de werkgroep Heemraad, samensteller van een argumentatie voor een bestemmingsplan, vertegenwoordigd door Dick ' Slingerland: "Om verloedering en verpaupering tegen te gaan zijn we al maanden in gesprek met de gemeente. Nadat gebleken is, dat de aktiegroep ook aan het ijveren was voor een bestemmings-plan, wilde men met hen samenwerken. Maar dat werd niet toegestaan door de aktie-groep. Dat vinden we erg ondemocratisch”. Ook oud-voorzitter van het wijkorgaan, Nico Kok, mengde zich in de discussie als voorstander van een politiek gekozen wijkvertegenwoordiger: "Ik ben een paar jaar geleden afgetreden als voorzitter, omdat er weinig bereikt kon worden. Een wijkraad nieuwe stijl heeft meer bevoegdheden. De mogelijkheden zijn daarbij dus veel groter," aldus Kok. Zijn betoog werd later geheel ontkracht door de voordracht van een brief, door Kok als PvdA-lid samengesteld en verstuurd naar partijleden. Met een verachtelijk gebaar werd de inhoud van deze brief door een aktiegroeplid voorgelezen. Het bleek een oproep te zijn aan de leden, om hun stem te komen uitbrengen. "Voorkomen moet worden, dat een stelletje extremisten de macht in handen kan krijgen. Het gehannes van buurtbewoners leidt tot niets," aldus de brief.' Dat betekende het definitieve einde van het voorstel voor een politiek wijkorgaan. Een zeer grote meerderheid, van de ongeveer 125 opgekomen belangstellenden stemde voor een beleid, zoals de aktiegroep dat voorstaat. Oorverdovend gestamp en geklap begeleidde de overwinningsroes.

 

Het Vrije Volk, 9-11-1977

 

 

Wijkorgaan niet erkend

MIDDELLAND - De door de bewoners gekozen structuur van het wijkorgaan Middelland is verworpen door wethouder Van der Have. In een brief deelt het oude bestuur aan de werkgroepen mee, dat er geen wijkorgaan Middelland meer bestaat voor de wethouder. Derhalve is de subsidie met ingang van 9 november stopgezet Geld voor activiteiten moeten bij Wijkaangelegenheden worden aangevraagd. De commissie Wijkaangelegenheden gaat zich beraden over de ontstane situatie. „Dit betekent, dat de mening van wijkbewoners ijskoud gepasseerd wordt We laten ons echter niet zo maar wegjagen,", aldus een eerste reactie van de actiegroep Middelland die de structuur van het wijkorgaan vervaardigd heeft zoals die door de bewoners werd aangenomen.

 

Het Vrije Volk, 11-11-1977

 

 

Rust nog niet teruggekeerd in Middelland

MIDDELLAND - De rust in de wijk Middelland is nog niet teruggekeerd. Met stencils protesteert de buurtgroep Heemraad tegen het verloop van de vergadering waarop de' actiegroep Middelland het vertrouwen in het wijkorgaan op luidruchtige wijze opzegde. De werkgroep Heemraad, onderdeel van het wijkorgaan vindt dat deze vergadering een ondemocratisch verloop had. „De macht van het geschreeuw kreeg de overhand

SP en de actiegroep dicteerde alles. De pure wijkbewoner kwam nauwelijks aan het woord," zo staat in het stencil. De werkgroep Heemraad voegt daar aan toe dat zij bereid is overleg met de gemeente te plegen. „Dat houdt meer in dan alleen maar tegen gemeenteambtenaren aanschoppen en tegelijkertijd de hand op houden voor geld. De actiegroep Middelland vindt op haar beurt dat wethouder Wim van der Have niet democratisch heeft gehandeld. Bovendien nemen de actiegroepleden het hem kwalijk dat hij de geldkraan voorde wijk heeft dicht gedraaid. „De wijkvergadering werd geleid door de voorzitter van het voormalige wijkorgaan. Door de partijdige opstelling van deze voorzitter was het onmogelijk een eerlijke voorstelling van zaken te krijgen. Slechts een paar van de tientallen wijkbewoners kozen voor een politiek gekozen wijkraad. Wij vinden dat een duidelijke uitspraak die gerespecteerd dient te worden, aldus de actiegroep.

 

Het Vrije Volk, 1-12-1977

 

 

'Besluit buurtvergadering waardeloos'

Van der Have sluit kas en ruimte in Middelland

 

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM - De kas en administratief assistente van het wijkorgaan Middelland gaan naar het stadhuis, en de ruimte van het wijkorgaan gaat op slot. Hiertoe heeft de wethouder van wijkaangelegenheden .Wim van der Have besloten. Hij erkent de actiegroep Middelland niet als vertegenwoordiging van de wijk. Het besluit om het zittende bestuur naar huis te sturen, op 8 november in een buurtvergadering bij grote meerderheid genomen, noemt de wethouder "van nul en generlei waarde".

In een brief aan de actiegroep Middelland heeft Van der Have zijn maatregelen meegedeeld. Hij schrijft daarin de claim van de actiegroep op de alleenvertegenwoordiging van de wijkbewoners naar de gemeente toe niet te erkennen.'

"Ik heb uitermate grote twijfels over de tijdens die avond gevolgde sternprocedure, die geleid heeft tot de val van het bestuur van het wijkorgaan," aldus Van der Have. Zijn vertrouwen in de actiegroep is gering.

Daarom heeft hij ook besloten om de deur van de ruimte van het wijkorgaan op slot te draaien. Hij verklaart: "Hierdoor wordt mede voorkomen, dat inventaris en overige kantoorartikelen aan de rechtmatige bezitters worden onttrokken." In zijn brief maakt de wethouder melding van het inmiddels verdwenen zijn van vele pakken papier. Van der Have heeft ook ir. Van Hattum verzocht zijn werkzaamheden in het kader van het bestemmingsplan voor Middelland voorlopig op te schorten.

De conflicten in Middelland hebben zich in de loop van de tijd opgestapeld. Het bestuur van het wijkorgaan wordt door de actiegroep niet als democratische vertegenwoordiging van de. bewoners gezien. Samenwerking tussen wijkorgaan en actiegroep Voor een bestemmingsplan ,is onmogelijk , gebleken. Het bestuur stelde de buurtbewoners op 8 november voor te besluiten tot een politieke samenstelling van het wijkorgaan. Dat voorstel werd met ruime meerderheid door de 125 aanwezige bewoners op de buurtvergadering van tafel geveegd. De actiegroep verzette zich tegen het voorstel. Ondermeer werd door een lid van de groep met veel theater een brief voorgedragen, die oud-voorzitter van het wijkorgaan Nico Kok aan leden van zijn partij (PvdA) had geschreven. Kok, pleitbezorger van een politiek gekozen vertegenwoordiging, riep in die brief zijn partijgenoten op te komen stemmen om te voorkomen dat "een stelletje extremisten" de macht in handen krijgt. Hij schreef ook: Het gehannes van buurtbewoners leidt tot niets."

Volgens Van der Have kan de besluitvorming op die buurtvergadering, waardoor de actiegroep mandaat kreeg, niet serieus genomen worden. De werkgroep Heemraad en de winkeliersvereniging Boulevard-West, die door het besluit zijn buitengesloten, verdienen dit door hun werkwijze niet volgens de wethouder.

 

Het Vrije Volk, 3-12-1977

 

 

Volop welles-nietes in de wijk Middelland

(Van een onzer verslaggeefsters)

ROTTERDAM - „De andere wijken komen ook nog aan de beurt. De politieke wijkraad is op komst. Niet goedschiks, dan kwaadschiks". Woordvoerder Rien van Genderen van de aktiegroep" Middelland geeft mondelinge toelichting op ingewikkelde gebeurtenissen in Rotterdam-West. Het wijkorgaan Middelland wordt niet langer erkend door het stadhuis. Het kantoor met daarin de nodige kantoorbehoeften in wijkgebouw Middelland zit op slot. De sleutel is in handen van ambtenaren van wijkenwethouder W. J. van der Have.

De actiegroep Middelland, een van de werkgroepen van het tot 'ondergronds' gebombardeerde wijkorgaan moet om het woord "opheffen" hartelijk lachen. „Dat hebben we zelf in handen. Godzijdank bestaan we niet bij de gratie van overheidssubsidie. Wacht maar af. Het stadhuis zit met gewone bewonersgroepen in zijn maag. De mensen zelf doen het niet goed. Daar zijn politici voor nodig. En ja, wat doe je dan met bijvoorbeeld een actiegroep? Je pakt gretig de eerste de beste stok om de hond te slaan", aldus Rien van Genderen.

De actiegroep Middelland is boos maar ook verbaasd over de houding van wijkenwethouder W. J. van der Have. „Onbegrijpelijk dat hij zich onjuiste feiten laat aanpraten en op grond daarvan . beslissingen neemt zonder de zaak goed te checken." .

Over de vergadering begin november, waarop ongeveer tweehonderd aanwezigen het besluit namen geen politieke wijkraad te willen, doen vreemde verhalen de ronde. De actiegroep Middelland zou de achterban hebben opgetrommeld, het zou om extremisten gaan en ook mensen van buiten de wijk zouden hebben meegestemd.

De actiegroep Middelland wordt niet koud of warm van de geruchten. Geduldig legt Rien van Genderen het uit „Extremisten zijn we niet. We zijn wijkbewoners die andere bewoners willen helpen bij het behartigen van belangen. Natuurlijk zijn sommige mensen lid van een politieke partij, maar. van partijpolitiek merken we niets.

„De straat heeft het voor het zeggen.' Tja, we hebben voor de wijkvergadering onze, achterban opgetrommeld. Dat is toch niet ongebruikelijk voor een openbare wijkvergadering waar op de agenda belangrijke punten staan? Het was bovendien de afspraak! Het voormalige bestuur, wél voor een wijkraad, heeft een advertentie geplaatst en de werkgroep Heemraad heeft stencils verspreid. Wij een informatiepakket”.

Over de mensen van buiten de wijk praat Rien van Genderen niet graag. ,Het is niet waar en onbelangrijk. Het vertroebelt de discussie over wel of geen politieke wijkraad. EŹn kleine groep heeft verloren, bleek 'n minderheid te zijn en kan dat niet ' accepteren. Het stadhuis grijpt die wrok aan. Met beide handen. Kom, wij zeggen toch ook.niet dat Freek Hartog, de vorige voorzitter van het wijkorgaan Middelland, zijn mond moet houden, omdat hij in het Nieuwe Westen woont. Of dat Nico Kok, eens voorzitter, in het Oude Westen woonde. Rotterdam-West zit in grote lijnen met dezelfde problemen. Bewoners willen die problemen aanpakken. En doen dat De aktiegroep al sinds 1971. Maar we worden afgedankt. Eerst waren we goed genoeg om voor de gemeenteraad de drollen aan te vegen. Nu mogen we het gaan doen voor wijkraadsleden. Maar we bedanken voor de eer".

De perikelen in Middelland worden maandag in het openbaar op het stadhuis bekeken. Argumenten, welles en nietes, zullen door de raadscommissie Wijkaangelegenheden op de weegschaal worden gelegd.

Van Gendoren: „Argumenten als: is het nou zo gek om geen winkeliersvereniging als werkgroep van het wijkorgaan te erkennen? Dat gebeurt toch nergens. Winkeliers hebben andere belangen. Winkeliers die in de wijk wonen, kunnen toch in een bewonersgroep aan de slag,".

 

Het Vrije Volk, 10-12-1977

 

 

Lijmpoging in Middelland

(Van een onzer verslaggeefsters)

ROTTERDAM - Alle werkgroepen van Middelland worden binnenkort uitgenodigd voor een gesprek over de toekomst van de bewonersorganisaties in de wijk. De raadscommissie Wijkaangelegenheden arrangeert de ontmoeting. Bekeken zal worden hoe in de overgangsperiode naar de wijkraad-nieuwe-stijl alle groepen aan hun trekken kunnen komen.

Wijkenwethouder W. J. van der Have kondigde de komst van de politieke wijkraad gistermiddag op een vergadering van de wijkencommissie nog eens nadrukkelijk aan. Begin volgend jaar hoopt hij te kunnen zeggen wanneer en waar wijkverkiezingen' op stapel staan. De wijken die het stadhuis voorrang wil geven, zijn; Vreewijk, Bloemhof, Nieuwe Westen, Middelland, Adrikaanderwijk, Feijenoord-Noordereiland en Katendrecht.

Ondanks dat de onenigheid tussen werkgroepen van bewoners en de winkeliersvereniging Boulevard-West voortduurt, gaat de voorbereiding van een bestemmingsplan voor Rotterdam-West gewoon door. Het college van B. en W. heeft de dienst Stadsontwikkeling opgedragen daarbij alle bewonersgroepen te betrekken.

Tientallen bewoners van Middelland waren naar het stadhuis getrokken.

 

'Normale zaak'

Dat het kantoor van het wijkorgaan Middelland op slot is gedaan door Wijkaangelegenheden, is volgens wethouder W. J. van der Have een normale zaak bij grote veranderingen in een wijkorgaan. Volgens Van der Have gaat het echter niet alleen om het gebruikelijke accountantsonderzoek. Groepen zouden worden buitengesloten en dat vindt hij onacceptabel.

Op de druk bezochte vergadering van de commissie Wijkaangelegenheden, gaven de aktiegroep Middelland, de aktiegroep Nieuwe Westen, de oude voorzitter van het wijkorgaan Middelland en de werkgroep Heemraad toelichting op de geruchtmakende gebeurtenissen in hun wijk.

Begin november sprak, de meerderheid van een wijkvergadering zich uit tegen een politieke wijkraad en voor een nieuwe structuur van het wijkorgaan Middelland. Zonder voorzitter of secretaris, alleen met een penningmeester, zouden bewonerswerkgroepen belangen van de wijk gaan behartigen. De winkeliersvereniging paste in dat geval niet meer binnen het wijkorgaan, omdat het geen bewonersorganisatie is. Voor werkgroep Heemraad werd ook geen plaats ingeruimd, omdat de groepen samenwerking met de aktiegroep Middelland had gestaakt en weigerde via openbare vergaderingen buurtbewoners te raadplegen. Niet te lang na de vergadering ging het kantoor van het wijkorgaan Middelland op slot.

Uit de reacties van de aktiegroep Middelland en de ex voorzitter Freek : Hartog werd gistermiddag duidelijk, dat de gang van zaken tijdens de wijkbijeenkomst op 8 november eigenlijk weinig problemen oplevert. De werkgroep Heemraad, de aktiegroep en ook het oude bestuur hebben bijtijds duidelijke informatie verspreid over een mogelijk nieuwe wijkstructuur. Dat Ernst Verhaar, opbouwwerker van het Nieuwe Westen, de voorzittershamer overnam toen de vergadering al te chaotisch werd, bleek met instemming van Freek Hartog Źn de zaal te zijn gebeurd.

 

Geen goed woord

Maar de nauwelijks afwijkende meningen over de "correctheid" van de wijkvergadering konden, ook gistermiddag andere meningsverschillen niet oplossen. De nieuwe struktuur, zonder voorzitter en secretaris, kreeg geen goed woord van de raadscommissie Wijkaangelegenheden. De buitensluiting van de buurtgroep Heemraad evenmin. Toen wethouder W. J. van der Have samenvatte dat er een voor de raadscommissie aanvaarbaar wijkorgaan Middelland uit de bus moet komen, mompelden de aktievoerders op de publieke tribune: Aanvaardbaar voor de raadscommissie? Wij willen een voor de bevolking aanvaardbaar wijkorgaan."

De ontmoeting van alle werkgroepen in Middelland moet het gesprek tussen de aktievoerders en andere aktieve bewoners weer op gang brengen. Ongetwijfeld zal dan eerst uitvoerig aan de orde komen, wie nu eigenlijk wie heeft buitengesloten.

De aktiegroep Middelland verzekerde gisteren moeite te hebben gedaan om samen te werken met Heemraad. Maar vergaderingen bleken besloten te zijn. De werkgroep Heemraad wenste niet als één van; de buurtgroepen te worden behandeld en stelde persoonlijk contact met het stadhuis op prijs. De aktiegroep werd zo gepasseerd.

De besloten vergaderingen van Heemraad hebben de aktievoerders tot 'uitzetting' van de werkgroep gebracht. Er zouden beslissingen zijn genomen voor andere wijkbewoners, zonder dat die gekend waren in de zaken.

Heemraad op zijn beurt claimt bij iedere belangrijke wijkkwestie stencils met antwoordstroken door de sturen. Bewoners kunnen hun mening opschrijven, afknippen en opsturen naar de postbus van de werkgroep Heemraad.'.

 

Het Vrije Volk, 13-12-1977

 

 

Solidair met Middelland

OUDE WESTEN-De actiegroep Het Oude Westen is solidair met de actiegroep Middelland. In een protestbrief aan de wethouder van wijkaangelegenheden, Van der Have, kiest het Oude Westen de kant van de Middellanders die met de wethouder een geschil hebben over de vraag of de bewonersvergadering uit één wijk als beslissingsbevoegd orgaan erkend moet worden. De actiegroep Het Oude Westen vindt dat niet-erkenning van deze belangengroep een daad tegen de democratische besluitvorming.

 

Het Vrije Volk, 19-1-1978

 

 

'Wijkvoorzitters voelenen zich te belangrijk'

MIDDELLAND - Samengepropt in een gang van het wijkgebouw Middelland werden de wijkbewoners gisteravond door de actiegroep Middelland ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot de nog steeds zwevende wijkvertegenwoordiging. Maandag wordt op het stadhuis opnieuw vergaderd over de conflicten rond de wijkvertegenwoordiger.

Sinds de eerste bewonersvergadering over dit onderwerp op 8 november is er heel wat water naar de zee gevloeid. De bewoners spraken zich destijds uit voor een vertegenwoordiging zonder vaste voorzitter en secretaris. „In het verleden bleek steeds weer, dat deze mensen zich belangrijker gingen voelen dan de andere wijkbewoners. De belangen van de gemeente gingen voor hen zwaarder tellen dan die van de wijk. Op den duur vormde dit bestuur steeds weer een hinderblok voor het op een democratische manier verdedigen van bewonersbelangen naar de gemeente toe," werd gisteravond door de actiegroepleden gezegd. De actiegroep vindt dat in een wijkorgaansorganisatie de werkgroep Heemraad en de winkeliersvereniging moeten verdwijnen. De eerste groep omdat ze op te besloten zou werken. De winkeliersvereniging zelf uitsluitend commerciĎle belangen vertegenwoordigen.  De beheerscommissie, werkgroep van het voormalig wijkorgaan, heeft zich inmiddels gedistantieerd van de discussie. In een brief aan de gemeente hebben ze meegedeeld, nooit een werkgroep te zijn geweest en dit ook nooit te. willen worden. De werkgroep Heemraad en de winkeliersvereniging zijn voor een politieke wijkraad.

 

Het Vrije Volk, 22-2-1978

 

 

Middellanders doen zegje

Van een onzer verslaggevers

ROTTERDAM - Als alle in Middelland werkzame wijkgroeperingen zich kunnen vinden in een open en demokratisch werkend wijkorgaan, wil wethouder Van der Have de subsidiekraan liever vandaag dan morgen openzetten. Als de werkgroepen echter tegenover elkaar blijven staan, zal de. gemeente zich buigen over een nieuwe struktuur. In de tussentijd blijft de portemonnee dicht. Dat zei wethouder Van der Have gisteravond tijdens een vergadering van de commissie Wijkaangelegenheden, waar alle wijkgroeperingen en hun achterbannen aanwezig waren. Het gaat om de vraag of er wel of niet een wijkorgaan moet komen.

De werkgroep Heemraad wil wel samenwerken met de aktiegroep in een wijkorgaan, maar wil daarbij haar eigen manier van. werken behouden. De winkeliersvereniging wil geen afstand doen van haar plek in de wijkvertegenwoordiging.

„Wijkbewoners willen bestuurd worden. En niet door vertegenwoordigers van een bepaald idee weggemaaid worden. De gemeente moet een duidelijke lijn trekken voor het nieuwe wijkorgaan. Het zou uiterst ver gaan, als de winkeliers buitengesloten werden," aldus de heer Grieffioen van de winkeliersvereniging.

„Wij van de buurtkrant, willen ook dat het wijkorgaan goed werkt, maar wij hechten grote waarde aan de mening van de bewoners," aldus Rien van Genderen.

En Huub van Eersel van de juridische werkgroep over de winkeliers: „CommerciĎle belangen kunnen beter behartigd worden via de Kamer van Koophandel. Een wijkorgaan is er speciaal voor bewonersbelang gen. Als een bakker kettingovens in zijn zaak wil plaatsen, denkt hij alleen aan zijn zaak. De bewoners denken aan de geluidsoverlast. Dat soort tegenstellingen zijn slopend voor een wijkorgaan. Dergelijke meningsverschillen moeten in de gemeentelijke commissies uitgevochten worden," aldus. Van Eersel. Hij beklaagde zich over het nijpende geldgebrek, wat het werk van de juridische werkgroep belemmert.

De werkgroep Heemraad, bij monde van Dick Slingerland, gaf nog even de ontstaansgeschiedenis van de werkgroep weer. Daarna vertolkte Slingerland de gevoelens van de Heemraadleden over de aktiegroep. „Bij die spectaculaire akties met kreten als "bar, bah" voelen we ons niet thuis. Wij willen het liever op een nette, correcte manier aanpakken," aldus Slingerland, die zei wel met de aktigroep in een wijkorgaan te willen samenwerken. Echter, met behoud van eigen taak en gezicht, Bob Janssen van de aktiegroep legde uit, dat tweehonderd bewoners de werkgroep Heemraad hadden weggestuurd. „Ook Heemraad organiseerde akties, die er niet om logen. Met stickers op panden, waarin prostitutie vermoed werd," zo verdedigde Rob Janssen zich.

Het dienstencentrum van bejaarden werd vertegenwoordigd door mejuffrouw T- H. van Velzen. Zij sprak van een onbeschofte manier van praten van de aktiegroep. „Mijn bejaarden kunnen zich daar niet bij aanpassen. In felle bewoordingen worden de bejaarden met hun argumenten van tafel geveegd," verklaarde ze. Dat werd ontkend door de aktiegroep. En zo bleef men nog een tijd heen en weer praten. „Het blijft toch een welles-nietes-spelletje, waarin ik geen wijsheid heb," concludeerde de wethouder tenslotte.

Hij verklaarde, het moeilijk te hebben met uitsluiting van bepaalde werkgroepen. „De commissie zal een advies uitbrengen naar het college. Maar als de groepen elkaar in de tussentijd kunnen vinden, dan erg graag," aldus de wethouder. ,

 

Het Vrije Volk, 28-2-1978

 

 

Juridisch spreekuur Middelland in de knel

'MIDDELLAND - De juridische werkgroep Middelland is in de problemen gekomen nu de ruimte en apparatuur van het voormalige wijkorgaan Middelland aan de Middellandstraat niet meer ter beschikking is gesteld aan de werkgroep. De spreekuren voor onder meer belastingzaken en dergelijke worden erg druk bezocht, maar omdat geen gebruik meer gemaakt kan worden van de kopieermachine en typemachines van het wijkcentrum, bestaat het gevaar dat de hulpvragers te laat hun stukken terugkrijgen. Het gebeurt namelijk heel vaak dat officiĎle documenten en brieven gekopieerd moeten worden. "De mensen kunnen die niet direct terugkrijgen omdat tijdens het spreekuur op maandagavond van half acht tot half negen, het kantoor van het wijkorgaan gesloten is. Hierdoor duurt de afhandeling van problemen langer dan noodzakelijk. De juridische werk groep heeft daarom  opnieuw gevraagd het wijkcentrum, dat toegewezen is aan de werkgroep Heemraad, te mogen gebruiken als kantoor.

 

Het Vrije Volk, 23-3-1979

 

 

Bemiddeling mislukt opnieuw

Vete tussen Heemraad en Middelland laait op

 

(Van een onzer verslaggeefsters)

ROTTERDAM - De vete tussen de actiegroep Middelland en de werkgroep Heemraad is weer opgelaaid. Pogingen om de (financiĎle) relatie tussen de twee kemphanen te herstellen, zijn deze week voor de zoveelste keer mislukt. De actiegroep kwam wegens "intern beraad" niet opdagen tijdens een vergadering van de raadscommissie Wijkaangelegenheden.

Om een overhaaste beslissing te vermijden wil deze commissie antwoord hebben op een reeks vragen. Van de actiegroep wil zij bijvoorbeeld weten waarom deze geen vertrouwen heeft in bemiddelaar Tromer en welke bezwaren er bestaan tegen de werkgroep Heemraad.

Aan de werkgroep vraagt de commissie of hun reden van bestaan nog wel zo groot is en wat de belemmerende factor is om met de actiegroep rond de tafel te gaan zitten.

 

Erkenning

Aanleiding tot de nu al twee jaar durende controverse is de aanwijzing van de actiegroep Middelland tot enige bewonersorganisatie in de wijk Middelland en Heemraad werden altijd apart gesubsidieerd, maar na de de erkenning moest Heemraad bij de nieuwbakken bewonersorganisatie om geld aankloppen. De werkgroep verzette zich hiertegen en ging in hogere beroep bij de Raad van State.

Dat kwam de relatie tussen beide groepen niet ten goede. De werkgroep werd door de Raad van State in het ongelijk gesteld, maar knokt nog steeds voor een afzonderlijke subsidie.

Tot ontevredenheid overigens van de gemeente, die wil dat beide wijkgroeperingen gaan samenwerken. Noch de actiegroep, noch de werkgroep hebben echter tot dusverre de eerste stap gedaan. In plaats daarvan laat men zich niet bepaald lovend over elkaar uit. Beschuldigingen vliegen over en weer in de toch al door problemen geteisterde wijk.

 

Gekissebis

"In het bijzonder de heer J. G.  Hoekstra (van de werkgroep Heemraad) schuwt geen middel, verdachtmaking en laster niet uitgezonderd, om ons als bewonersorganisatie in een kwaad daglicht te stellen", klaagde de actiegroep onlangs.

Om een einde te maken aan het gekissebis wil de commissie voor Wijkaangelegenheden weten wat voor verdachtmakingen dat dan wel zijn. Pas wanneer antwoord is gegeven op alle vragen wordt beslist of de werkgroep Heemraad apart gesubsidieerd gaat worden of dat de huidige situatie blijft gehandhaafd.

 

Het Vrije Volk, 5-10-1983

 

 

Raadscommissie wil opheldering over ruzies in Middelland

 

Rotterdam – De raadscommissie voor wijkaangelegenheden en wethouder H. van der Pols zijn kwaad op de Actiegroep Middelland omdat die het raadslid F. Tromer niet willen accepteren als bemiddelaar in het conflict met de Werkgroep Heemraad. Als reden hiervoor heeft de actiegroep opgegeven dat de heer Tromer als lid van het CDA niet het volledige vertrouwen heeft van de actiegroep.

De raadscommissie neemt hiermee geen genoegen en wil voor het eind van de maand een verklaring van de actiegroep. Verder wil de raadscommissie van beide bewonersorganisaties opheldering over de wederzijdse klachten. De heer Tromer deed zijn bemiddelingspoging op uitdrukkelijk verzoek van het college van B en W. Een uitzonderlijk verzoek omdat het CDA het college boycot. “Ik vond echter dat ik in dit geval het belang van de stad boven de partijpolitiek moest stellen”, legt de heer Tromer uit.

De afwijzing van de actiegroep is bij hem hard aangekomen. “Ik winst niet wat ik zag toen ik het in de stukken las, dat ik niet te vertrouwen zou zijn omdat ik lid van het CDA ben. Ik voel me echt tot in het dieps van mijn hart gegriefd”.

 

Wijkorgaan

De werkgroep en de actiegroep zitten elkaar al vanaf 1978 in de haren.”TweeĎneenhalf jaar geleden kreeg de heer Tromer beide partijen wel om tafel voor een compromis. Er werden afspraken gemaakt die het bestaansrecht van beide bewonersorganisaties zouden garanderen

Vervolgens kreeg de actiegroep de status van wijkorgaan. De gemeenteraad stelde daarbij als voorwaarde dat de actiegroep het functioneren van de werkgroep niet zou belemmeren. Uit de status van wijkorgaan vloeide voort dat de actiegroep het voortaan te zeggen kreeg over de verdeling van subsidies voor bewonersactiviteiten.

Waar de werkgroep Heemraad steeds voor gevreesd had gebeurde. De actiegroep weigerde categorisch om de kosten van de werkgroep te vergoeden. De twee belangrijkste redenen die daarvoor worden aangevoerd zijn:

Š      De verenigingsvorm van de werkgroep; waardoor het bestuur en niet de bewoners het voor het zeggen zouden hebben;

Š      Het feit dat de heer J.G. Hoekstra, secretaris van de werkgroep, de actiegroep zou zwartmaken met laster en verdachtmakingen.

 

Uitschakelen

“Waar het in werkelijkheid om gaat is natuurlijk dat de actiegroep geen ander naast zich duldt. Via de geldkwestie probeert ze de werkgroep uit te schakelen. De actiegroep heeft zich niet aan de afspraken gehouden”, aldus Tromer. Hij vindt dat Werkgroep Heemraad wel degelijk haar recht van bestaan heeft bewezen. “De werkgroep vertegenwoordigt een grote groep mensen. Er komen vrij veel bewoners naar de vergaderingen. De werkgroep functioneert beslist democratisch al is de vorm wat anders dan in de actiegroep. Maar dat kan best.”

De heer Tromer heeft B en W geadviseerd de kosten van de werkgroep nu maar in mindering te brengen op de subsidie van de actiegroep. Wat hem betreft kan de actiegroep de erkenning als wijkorgaan houden.

De actiegroep wil voorlopig geen commentaar geven. Een woordvoerster zegt “Ons standpunt is bekend. Verder willen we de zaak eerst intern bespreken.”

 

Rotterdams Nieuwsblad, 5-10-1983

 

 

Heemraad wil met Middelland niets meer te maken hebben

 

Middelland – De Werkgroep Heemraad wil niet langer afhankelijk zijn van de Actiegroep Middelland. “Het is duidelijk dat de actiegroep alles doet om het functioneren van de werkgroep Heemraad tegen te gaan”, schrijft het bestuur van de werkgroep aan de gemeente. Voor administratieve, technische en financiĎle ondersteuning wil de werkgroep daarom voortaan rechtstreeks onder het bureau wijkaangelegenheden vallen.

In een brief aan het college en aan alle raadsleden protesteert de werkgroep ertegen, dat de actiegroep Middelland een laatste bemiddelingspoging tussen de werkgroep en de actiegroep door raadslid Ferdinant Tromer heeft afgewezen. Dit omdat de heer Tromer als lid van het CDA niet het volledige vertrouwen van de actiegroep heeft. De werkgroep spreekt het volledige vertrouwen in de integriteit van het CDA-raadslid uit. Zij vraagt aan het college en aan de andere raadsleden om maatregelen tegen een dergelijke onheuse behandeling van een collega-raadslid door het voorlopig erkend wijkorgaan.

 

Botte weigering

In antwoord op vragen van het bureau wijkaangelegenheden schrijft de werkgroep Heemraad in 1976 te zijn opgericht omdat bewoners van de wijk voor hun belangenbehartiging niet bij de actiegroep Middelland terecht konden, gezien de extreme en intolerante sfeer in deze groep. Daarin is volgens de werkgroep nog geen verbetering gekomen. Alle pogingen om met de actiegroep tot samenwerking te komen  zijn volgens de werkgroep afgestuit op een botte weigering door de actiegroep Middelland om met ‘andersdenkenden’ samen te werken.

De werkgroep Heemraad ontkent de actiegroep belasterd te hebben, maar verwijt de actiegroep juist de werkgroep te belasteren. Alleen al de brief van de actiegreop aan B en W en de afdeling wijkaangelegenheden naar aanleiding van een subsidieaanvraag van de werkgroep is volgens haar als laster te beschouwen.

De ruzie tussen de werkgroep Heemraad en de actiegroep Middelland komt in de commissievergadering van 26 oktober aan de orde.

 

Rotterdams Nieuwsblad, 21-10-1983

 

 

PSP/PPR-raadslid Boxhoorn:

‘Stop burgerlijke ongehoorzaamheid tegen actiegroep’

 

Middelland – PPR/PSP-woordvoerster Els Boxhoorn-Boot heeft ongetwijfeld de origineelste oplossing bedacht voor het al jaren durende conflict tussen Werkgroep Heemraad en de Actiegroep Middelland.

Ze verbaaste gistermiddag tijdens de vergadering van de raadscommissie voor wijkaangelegenheden vriend en vijand met haar advies. “De Werkgroep heemraad moet haar burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de uitoefening van bevoegdheden van de actiegroep maar eens opgeven.

De werkgroep zal het advies van mevrouw Boxhoorn zeker niet opvolgen. “Wat haalt u zich wel niet in uw hoofd”, reageerde de woordvoerder van de werkgroep verbolgen. “Hebben wij als bewoners eigenlijk nog het recht om onze eigen mening te zeggen.”

De Werkgroep Heemraad slaagde er echter gistermiddag wederom niet in subsidie los te krijgen van de gemeente, noch de Aktiegroep Middelland van de status van wijkraad te beroven.

Wel werd de actiegroep nadrukkelijk door wethouder Henk van der Pols gewaarschuwd, dat men de werkgroep met subsidie in staat moet stellen zelfstandig te functioneren. Gebeurt dit niet, dan is er volgens hem binnenkort een initiatief van de gemeenteraad (lees van CDA en VVD) te verwachten om de intolerantie van de actiegroep af te straffen.

Heel anders dachten de (PvdA-, PSP/PPR-) leden van de raadscommissie voor wijkaangelegenheden over de zaak. De PvdA’er Wagenaar brandmerkte de Werkgroep Heemraad als een opruiende groepering in de wijk, die op ongelukkige momenten de actiegroep ‘voor de poten’ loopt. Zijn partijgenoot Hoppener deed het iets kalmer aan, maar vond de Werkgroep toch een hinderlijke ‘schaduw-actiegroep’.

De reacties van beide concurrerende wijkgroeperingen geeft echter weinig hoop dat de strijdbijl nu begraven zal worden. Bemiddelingspogingen van CDA-raadslid F. Tromer werden echter door de actiegroep afgewezen.

 

Rotterdams Nieuwsblad, 27-10-1983

 

 

Middelland nog steeds in twee kampen verdeeld

(Van een onzer verslaggeefsters)

Een wapenstilstand in de wijk Middelland ligt voorlopig nog niet in net verschiet. Ondanks lijmpogingen" van de commissie voor wijkaangelegenheden en bemiddelaar V. F. Tromer (CDA) blijven de actiegroep Middelland en de werkgroep Heemraad bakkeleien. Beide "partijen" willen nog steeds niet met elkaar om de tafel zitten.

j Ten einde raad had de commissie een reeks vragen opgespeld voor de actie- en de werkgroep, om duidelijkheid te krijgen over de nu al jaren durende controverse. Het is wederom vergeefse moeite geweest. De actiegroep ziet nog steeds geen heil in een samenwerking/subsidiĎring van de werkgroep, wegens aanvaringen in het verleden.

De ruzie stamt uit '76 toen het voormalig wijkorgaan uit elkaar klapte. Besloten werd, na rijp beraad tussen bewoners, actiegroep en gemeente, om de actiegroep als een soort nieuw wijkorgaan in het leven te roepen. Tot ongenoegen overigens van de werkgroep Heemraad die, zonder succes evenwel, in hoger beroep ging bij de Raad van State.

Vanaf die tijd bestrijdt de werkgroep Heemraad de actiegroep Middelland te vuur en te zwaard. Uit de wijk komen mede daardoor steeds twee tegenovergestelde meningen richting stadhuis.

AIs een bewoners-vergadering, waarvoor mensen huis-aan-huis zijn uitgenodigd, beslissingen neemt, gaan we als actiegroep voor die uitslag aan de gang. Soms moeten we jarenlang knokken om zo’n bewonerswens voor elkaar te krijgen," leggen woordvoerders van de actiegroep uit. „Zoals de afsluiting van de Graaf Florisstraat of de aanleg van het Heemraadspark. Als de zaak dan bijna in kannen en kruiken is, springt de werkgroep erin die dan altijd wel een paar tegenstanders weet op te duikelen". De actiegroep Middelland verwijt de werkgroep dat deze onrust en verwarring zaait in de wijk.

 

Te links

De werkgroep. daarentegen speelt de actiegroep weer de zwarte plet toe. De politieke kleur van de actlegroepleden staat hen niet aan. „Ze zijn te links-extremistisch", luidt hun oordeel. Volgens de werkgroep zijn tot dusverre bemiddelingspogingen in het water gevallen door „een botte weigering om met anders-denkenden samen te werken".

De werkgroep neemt het vooral op voor huiseigenaren en ondernemers. Die delven te veel -het onderspit, vindt de werkgroep.

Leden van de actiegroep reageren daar wrevelig op: „Als bewoners-organisatie kiezen we partij voor de bewoners. Ondernemers en huisbazen zijn best in staat om via hun eigen organisaties hun belangen te verdedigen. Anders ligt het bij de eigenaar-bewoners. Deze slachtoffers van de woningnood ondersteunen we natuurlijk ook."

SubsidiĎring van Heemraad, waarvoor onlangs weer een verzoek bij het bureau Wljkaangelegenheden is ingediend, doet de actiegroep slechts onder bepaalde voorwaarden. ,„De werkgroep Heemraad moet allereerst haar ondemocratische stichtingsvorm opheffen," vindt de actiegroep. Bovendien mogen ze geen besloten, of niet voor iedereen toegankelijke, vergaderingen organiseren. „Pas dan valt er met ons te praten", aldus de Actiegroep Middelland.

 

Het Vrije Volk, 2-11-1983

 

 

Woning Vermeulen krijgt 'reprimande'

ROTTERDAM —  "De vrijwilliger die het materiaal voor de vergadering bij  u bracht, verwonderde zich over de zeer slechte staat van uw woning: volkomen verveloos, scheuren niet gerepareerd en een gewitkwast huisnummer van de buren op uw bakstenen gevel. Als burgers van Rotterdam verwachten wij van een wethouder Stadsvernieuwing eigenlijk een andere attitude en voorbeeldfunctie. U heeft niet alleen een hoog salaris, maar ook zekere verplichtingen". Deze veeg uit de pan krijgt wethouder Pim Vermeulen van de werkgroep Heemraad. Het afslaan van een uitnodiging voor een wijkvergadering, is de werkgroep duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Een beetje laat (de afzegging kwam reeds in december '83 binnen), maar daarom niet minder verbolgen, reageert de werkgroep op Vermeulen's brief. Hierin staat dat de stadsbestuurder de voorkeur geeft aan het bezoeken van vergaderingen van de projectgroep Middelland, waarmee de werkgroep nu niet bepaald de beste maatjes is. Tevens had Vermeulen in z’n brief een beschuldiging geuit aan het adres van de werkgroep. Volgens de wethouder zijn over een vorige, wél door hem bezochte vergadering, verkeerde mededelingen gedaan. Vermeulen noemt de weergave van het gesprek "onjuist en karikaturaal", en spreekt van "onkunde of kwade trouw van de notulist".

De werkgroep vind op haar beurt dat de wethouder spijkers op laag water' zoekt. "Onze delegatie, bestaande uit drie mensen, heeft naar beste weten het bewuste gesprek weergegeven en vindt bij nader doorlezen dat de weergave juist in de notulen is gekomen".

 

Het Vrije Volk, 2-4-1984

 

 

Conflict met Els Boxhoorn blijft

Werkgroep Heemraad graaft strijdbijl op

 

(Van een onzer verslaggeefsters)

ROTTERDAM — Dat pennestrijd een langdurige kwestie kan zijn, bewijst momenteel de werkgroep Heemraad. Een schriftelijke woordenwisseling met gemeenteraadslid Els Boxhoorn-Boot leek eind maart ten einde te zijn, maar de werkgroep heeft de strijdbijl nu weer opgegraven. In een brief aan de PPR/PSP-vrouw wordt wederom de vergadering van de commissie voor wijkaangelegenheden op 26 oktober '83 opgerakeld.

De werkgroep vindt het (nog steeds) onbeschoft dat het raadslid destijds geen notitie wilde nemen van een aantal brieven van haar leden. Els Boxhoorn-Boot zou gezegd hebben dat "die mensen eerst maar eens Nederlands moesten gaan leren".' De werkgroep Heemraad is woedend dat het raadslid blijft ontkennen dit gezegd te hebben. "Excuses zijn meer op z’n plaats. U kunt de geluidsband erop naluisteren", zegt zij. De opmerking dat de werkgroep haar kennis en deskundigheid in dienst moet stellen van de stadsvernieuwing (in plaats van het bestaansrecht van de actiegroep Middelland aan te vechten), wordt wél met beide handen aangegrepen. "Wij willen van de gelegenheid gebruik maken er bij U op aan te dringen Uw invloed in de gemeenteraad en de commissie voor Wijkaangelegenheden aan te wenden voor het verkrijgen van een eigen subsidie voor de werkgroep. Dat de werkgroep hierop een reactie zal krijgen, is zeer onwaarschijnlijk. Al eerder maakte Els Boxhoorn-Boot de werkgroep duidelijk waarom zij "de brieven" niet bespreekbaar wilde maken: "Het zou de discussie gedegradeerd hebben tot het niveau van een ordinaire ruzie. Ik heb in de vergadering gewezen op het taalgebruik dat in de brieven gehanteerd werd en als voorbeeld las ik de zinsnede "het dictatoriale bewind van de actiegroep" voor", verklaarde zij in een brief van 27 maart jongstleden. Met de uitspraak: "Ik stel U nogmaals voor de openbare wijkvergaderingen van de actiegroep Middelland met uw leden te bezoeken", was voor haar toen de kous af.

 

Het Vrije Volk, 22-5-1984

 

 

‘Heemraad moet zich aanpassen'

(Van een onzer verslaggeefsters)

ROTTERDAM — Burgemeester en Wethouders geloven niet in een samenwerking tussen de Aktiegroep Middelland en de Werkgroep Heemraad. Dit antwoorden ze op vragen van CDA-raadslid Tromer, die vindt dat de Werkgroep Heemraad recht heeft op subsidie. De werkgroep Heemraad zal zich volgens het college moeten aanpassen aan de organisatie van de Aktiegroep, die als enige spreekbuis van de wijk Middelland wordt erkend. Overigens heeft de Werkgroep Heemraad inmiddels via de Aktiegroep noodzakelijke kantoorbenodigdheden gekregen. Wil de Werkgroep ook in de toekomst hiervan gebruik maken, dan zal hij zich moeten richten naar de werkwijze van de Aktiegroep, stellen B. en W. Ze adviseren niet steeds de onenigheden tussen de Aktiegroep en Werkgroep in Middelland op te rakelen. Het steeds maar aandringen op samenwerking tussen beide groepen zou volgens hen geen bijdrage leveren aan een goed klimaat in de wijk.

 

Het Vrije Volk, 14-6-1984

 

 

Heibel in Middelland

ROTTERDAM — De werkgroep Heemraad heeft het weer eens aan de stok met de projectgroep én de actiegroep inde wijk Middelland. De onlangs gehouden projectgroepvergadering is voor haar een bron van ergernis geweest.

Volgens de werkgroep heeft deze chaotisch verlopen vergadering vele ongenoegens en frustraties bij de aanwezige wijkbewoners opgeroepen.

De werkgroep laat haar "diepe afkeuring" blijken in een brief aan wethouder Pim Vermeulen waarin zij schrijft. dat het vertrouwen in beide organisaties gereduceerd is tot nul komma nul. Aan de, wat zij noemt, eerst- en laatstverant woordelijke in het stadsvemieuwingspróces, vraagt de werkgroep om maatregelen. Gebeurt dit niet, dan onderneemt zij zelf stappen om de onhoudbare situatie een halt toe te roepen.

De heftige reactie van de werkgroep is veroorzaakt door het verloop van genoemde projectgroepvergadering. De werkgroep heen zich erg opgewonden over het feit dat er voor de bewoners alwéér geen verslagen van de vorige vergadering aanwezig waren, evenals andere informatiestukken.

 

Het Vrije Volk, 16-10-1984

 

 

Heemraad wil in krant

ROTTERDAM — Het slepende conflict tussen de actiegroep Middelland en de werkgroep Heemraad in Rotterdam om erkenning als wijkvertegenwoordiger. De werkgroep Heemraad heeft in een brief aan het college van B. en W. gevraagd om plaatsing van het contactadres van de organisatie in de wijkkrant van de actiegroep Middelland. Op een verzoek van Heemraad aan Middelland zou nooit antwoord zijn binnengekomen.'

De werkgroep Heemraad vraagt het college een einde te maken aan de discriminerende houding van de actiegroep tegen de werkgroep.

 

Het Vrije Volk, 24-2-1986

 

 

Ook geld voor Heemraad

ROTTERDAM — Aan het jarenlange geharrewar tussen de actiegroep Middelland en de werkgroep Heemraad over geld lijkt een einde te komen. Beide organisaties hebben ingestemd met een voorstel van de gemeente om uit het budget van de actiegroep jaarlijks 1000 gulden uit te keren aan de werkgroep Heemraad. Daarnaast stort de gemeente nog eens ruim 700 gulden, ter bestrijding van uitgaven in voorgaande jaren op de rekening van de werkgroep 'om de lieve vrede te bewaren.''  De werkgroep Heemraad meent, gezien haar activiteiten voor bewoners, recht te hebben op enkele duizenden guldens per jaar. De gemeente Rotterdam echter erkent per wijk slechts één bewonersorganisatie. In de wijk Middelland is dat de actiegroep Middelland, die om die reden van de gemeente geld krijgt activiteiten te betalen.

 

Het Vrije Volk, 25-2-1986

 

 

Onvrede in Middelland over gebrek aan inspraak

ROTTERDAM — Onder de bewoners in de Rotterdamse stadsvernieuwingswijk Middelland groeit de onrust en verontwaardiging over de wijze waarop een projectgroep de sloop- en nieuwbouwplannen in hun wijk behandelt. De Werkgroep Heemraad heeft nu bij wethouder ir. P. O. Vermeulen (Stadsvernieuwing) aan de bel getrokken.

In een brief vragen bewoners hem een einde te maken aan de naar hun zeggen arrogante en publieksonvriendelijke houding van de projectgroep Middelland. Ze eisen meer informatie over de plannen die de projectgroep voor hun woonomgeving ontwikkelt. De werkgroep pleit onder andere voor het opnieuw invoeren van een vragenkwartiertje tijdens vergaderingen van de projectgroep, zodat bewoners hun bezwaren en opmerkingen kenbaar kunnen maken.

De projectgroep, die de stadsvernieuwing onder haar hoede heeft, bestaat uit vertegenwoordigers van gemeentelijke diensten en bewonersorganisaties. Deze projectleden zijn aangesteld, en niet door de bevolking gekozen. Volgens Hoekstra, woordvoerder van de Werkgroep Heemraad, is dat de oorzaak van alle onvrede. Immers, nu hebben de bewoners geen overlegorgaan waarin zij hun grieven en wensen kunnen uiten. Hoekstra: „Inspraak wordt gezien als tegenspraak, dus daar wordt niet aan gedaan. De relatie met de projectgroep is al jaren verstoord. Wij worden telkens op het laatste moment met beslissingen geconfronteerd, die wij hebben te slikken. Zo niet, dan kun je een bezwaarschrift indienen. Maar dat is toch geen manier waarop je plannen voor een wijk opstelt?" Dergelijke irritaties zouden voorkomen kunnen worden als er in Middelland een deelgemeenteraad zou functioneren, zoals in andere stadsdelen al gebruikelijk is, meent Hoekstra. Dan kun je met het stembiljet invloed uitoefenen en je vertegenwoordigers zelf kiezen, aldus de woordvoerder. De bezwaren van de bewoners in Middelland, met name de huurders en huiseigenaars in de Rochussenstraat, Claes de Vrieselaan, Hondiusstraat, Lieve Verschuierstraat en Vliegerstraat richten zich op de verrassingen waarvoor zij geregeld komen te staan. Als voorbeelden noemt Hoekstra locaties van nieuwe woningen en gebouwen, de hoogte van huizenblokken, de ontwerpen van de huizen en de feitelijke sloop, die veelal onaangekondigd van start gaat.

Reden voor Hoekstra om zijn ongenoegen kenbaar te maken tijdens vergaderingen van de projectgroep. „Het verworven recht van een inspraakkwartiertje is geschrapt, dus moeten wij wel vanaf de publieke tribune ons zegje doen," verklaart hij zijn gedrag tijdens een onlangs chaotisch verlopen bijeenkomst. Zijn vragen en opmerkingen waren voor projectcoördinator R. Stet aanleiding de vergadering te schorsen. Want: „De publieke tribune luistert en alleen projectgroepleden debatteren," lichtte Stet later toe. „Dat bedoel ik nu met minachting van bewoners," reageert Hoekstra.

Vervolgens werd Hoekstra middels een brief de toegang tot het projectbureau ontzegd. Het verbod was voor een ziedende Hoekstra aanleiding een brief op poten naar het stadhuis te sturen met het verzoek aan de wethouder om in het conflict te bemiddelen. „Het is de grootste dwaasheid iemand de toegang tot een openbare instelling te verbieden," aldus Hoekstra.

Projectcoördinator Stet geeft geen commentaar op de briefwisseling. Het gaat volgens hem om vertrouwelijke brieven waarop hij geen reactie wil geven. Over het verwijt aan zijn adres dat er geen rekening wordt gehouden met bewonersbelangen, zegt hij: „Mensen kunnen hun mening kenbaar maken bij de bewonersorganisatie. Inspraak is dus mogelijk, maar niet over elke kleinigheid." Over het vragenkwartierlje dat is vervallen, moet Hoekstra niet zeuren, meent Stet, „want daarvoor in de plaats is een spreekuur gekomen." Inderdaad: 's middags, wanneer werkenden geen tijd hebben, kaatst Hoekstra de bal terug.

Vorige maand was de gang van zaken al onderwerp van gesprek in een raadscommissievergadering Ruimtelijke Ordening. De raadsleden hadden geen goed woord over voor de manier waarop sommige stadsvernieuwingsplannen door de projectgroep waren doorgedrukt, zonder bewoners er tijdig bij te betrekken.

Ambtenaren van de afdeling Stadsvernieuwing buigen zich nu over het conflict en zullen advies uitbrengen aan wethouder Vermeulen.

 

Het Vrije Volk, 20-10-1989