Heemraadsplantsoen wordt opgeknapt

 

(Van een onzer verslaggevers)

 

Het plantsoen op het Rotterdamse Heemraadsplein, dat er al geruime tijd heel armetierig bijligt, wordt drastisch opgeknapt. Het wordt gereconstrueerd volgens geheel nieuwe ideeën.

Binnenkort wordt voor dit karwei het eerste geld uitgetrokken. De Plantsoenendienst kan dan in november of december met het werk beginnen. Voor de voltooiing wordt op 1967 gerekend.

 

De huidige opzet — een geasfalteerd gedeelte in het midden met daar omheen gazons en heestervakken — wordt losgelaten. Deze vorm is te kwetsbaar gebleken, speciaal Voor de voetballende jeugd.

Ten gerieve van sport en spel wordt er nu een deel van het plantsoen bestraat. Dit verharde stuk komt ook weer in het midden. De daar staande bomen blijven gehandhaafd: ze kunnen wel. tegen een stootje.

Rond het middengedeelte komen voorzieningen, banken onder meer, voor de bezadigde (lees: bejaarde) plantsoenbezoekers. De situering is zodanig, dat jong en oud elkaar niet bijten.

De muziektent zal verdwijnen. De behoefte aan dergelijke harmonie- en fanfaretempels is steeds kleiner geworden. Eigenlijk diende de tent nog slechts als sloopproject voor de lieve jeugd.

Het Heemraadsplantsoen is inderdaad wel aan een grote beurt toe. De hekken hangen erbij, de grond is op vele plaatsen een modderpoel.

 

Het Vrije Volk, 15-10-1966

 

Met SIGMA op de foto  

De fotograaf van SIGMA Den Haag moest even wachten tot de rook van de rookbom opgetrokken was, maar toen kon hU een aantal Rotterdammers op één foto vereeuwigen. Dat gebeurde op het Heemraadsplein en werd georganiseerd door SIGMA Rijnmond, dat hiermee nog eens extra de aandacht wilde vestigen op de plannen 'die het met het Heemraadsplein j heeft.

Die plannen zijn enige tijd geleden al aan het college van B. en W. voorgelegd in een brief, maar SIGMA werd intussen wat ongeduldig en besloot zelf nog maar eens iets te doen om het Heemraadsplein in de aandacht te brengen.

In het kort z{jn die plannen de volgende: Er moet in plaats van asfalt een stevige grasmat komen, De speeltoestellen die er nog staan moeten gerepareerd worden en de fanfaretent moet weer bruikbaar worden gemaakt. Daar kunnen dan bij voorbeeld dichters declameren. Verder moeten er drinkwaterpompen geslagen worden en de schuilkelder moet herschapen worden in een refreshmentshop met een terras en een expositieruimte.

SIGMA hoopt nu dat er tussen een aantal mensen, door het maken van de groepsfoto, een band is geschapen waardoor ook zij zich voor deze plannen zullen gaan inzetten.

 

Het Vrije Volk, 31-7-1967

 

Restauratie van Heemraadsplein

 

Het plan tot verfraaiing van het Heemraadsplein te Rotterdam, welk plan zeker vijf jaar in portefeuille heeft gelegen, is nu eindelijk tot uitvoering gekomen. De diensten voor de bestratingen en de plantsoenen van Gemeentewerken zijn met de restauratiewerkzaamheden druk doende.

Het is de bedoeling dat het plein over een grotere oppervlakte dan voorheen van een verharding wordt voorzien en dat het wordt uitgerust met zitgelegenheden voor ouderen en speelwerktuigen voor de jeugd. De oude heesterbeplanting is verwijderd, doch de bomen zijn allemaal gespaard. Er zal worden gezorgd voor enig nieuw laag hout, al was het alleen maar om de schuilkelder en het rioolgemaal mee “in te pakken”.

De werkzaamheden vergen een investering van enige tonnen. Het plein moet in elk geval deze zomer voor het beoogde recreatieve gebruik gereed zijn.

 

NRC, 27-10-1967

 

 

Heraanleg Heemraadsplein

 

ROTTERDAM – B. en W. vragen de gemeenteraad een krediet van f 261.000 voor de heraanleg van het Heemraadsplein. De boombeplanting zal worden gehandhaafd en de heesterbeplanting zal worden vernieuwd. Bovendien zal een aantal bloembakken worden geplaatst. Voorts worden speelplaatsjes en zandbakken aangelegd. In het midden van het plein komen zitjes en ook bij de zand- en bloembakken zullen zitbanken worden opgesteld. De oude muziektent wordt gesloopt.

 

Rotterdams Nieuwsblad, 27-10-1967

 

 

Onderzoek naar stank op Heemraadsplein

(Van een onzer verslaggevers)

De Rotterdamse dienst van Gemeentewerken gaat onderzoeken of er iets gedaan kan worden tegen de stankverspreiding door het gemaal bij het Heemraadsplein. Wethouder J. Worst (Openbare Werken) deed deze toezegging gistermiddag tijdens de vergadering van de Rotterdamse gemeenteraad aan mevrouw P. van Kranenburg-Klein (p.v.d.a.).

Mevrouw Van Kranenburg had de wethouder met zijn neus op het gemaal gedrukt omdat het, nu het Heemraadsplein opnieuw zal worden aangekleed, vlak bij een speelgelegenheid komt te liggen. En dat is niet zo fris voor de kinderen en hun moeders, vond zij. Op het plein-nieuwe-stijl komt een open speeltuin. Het ziet er naar uit dat deze vooral zijn nut zal hebben voor de kinderen van de r.-k. speeltuin De Mat aan de Robert Fruinstraat, die het veld moest ruimen voor de uitbreiding van het Gemeente-archief.

Wethouder Worst kon niet optimistisch reageren op de vraag of het mogelijk is voor De Mat een vervangende tuin te realiseren. De muziektent van het Heemraadsplein gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een „praatplek".

 

Het Vrije Volk, 3-11-1967

 

Heemraadsplein wordt speelterrein voor de jeugd

 

ROTTERSAM – Dringende werkzaamheden elders waren er de oorzaak van dat het Heemraadsplein er zo lang verwaarloosd heeft bijgelegen. Al meer dan vijf jaar geleden besloot de gemeente het plein te reconstrueren en nu is daar eindelijk een begin mee gemaakt. Het plantsoen, dat de laatste tijd meer op een voetbalveld leek, krijgt nu in hoofdzaak de bestemming van speelterrein voor de jeugd. Er komen de gebruikelijke speelwerktuigen in, zoals klimrekken en zandbakken en in het midden, waar de muziektent heeft gestaan, komt een 30 cm verdiepte rotonde met z.g. zitmoppen, ronde blokken steen. Bovendien worden er vijftig banken geplaatst in de buurt van de afzonderlijke speelplaatsen en zandbakken.

Deze werkzaamheden, alsmede het verharden van het plein worden uitgevoerd door de afdeling Bestratingen en Moderne Wegenbouw van Gemeentewerken. De afdeling Plantsoenen heeft er echter ook nog wat te doen. Die maakt om het hele plein een krans van bloembakken, met aan ’t seizoen aangepaste bloemen (in ’t najaar bijvoorbeeld rozen), waarmee het geheel toch weer een fleurig aanzien krijgt. Er wordt geen boom gerooid en ook het struikgewas dat van de vernieling gespaard is gebleven, blijft onaangetast. Het streven is er op gericht het Heemraadsplein als speelterrein voor de jeugd in juni gereed te hebben, maar wanneer er ergens urgenter werk is, wordt het later.

 

NRC, 6-4-1968

 

 

Plantsoen

Wethouder J. Worst stelde gistermiddag met een klein toespraakje het gereconstrueerde Heemraadsplein officieel in gebruik. Groten en kleine Rotterdammers hebben daar niet op gewacht, want de verschillende zit en speelhoeken in het nieuwe plantsoen zijn al geruime tijd intensief in gebruik. Het ietwat naargeestige en verwilderde Heemraadsplein met de vervallen muziektent middenin, is nu definitief verleden tijd. Er is voor in de plaats een plantsoen-plein gekomen, met zandbakken, klimrekken en een voetbalveld en knusse hoekjes met banken voor de ouderen die een oogje willen houden op het spelende kroost. Na zijn praatje schaarde wethouder Wordt zich bij de spelende kinderen op een klimrek in de vorm van een brandweerwagen. Opgewekt glimlachend poseerde hij daar voor de fotografen terwijl bedrijvige ouders steeds meer kinderen rond hem op het speeltuig drapeerden,

 

Rotterdams Nieuwsblad, 14-8-1968

 

 

Heemraadsplein is als herboren

Opknapbeurt voor meer oude Rotterdamse pleinen

(Van een onzer verslaggevers)

Rotterdams wethouder J. Worst heeft zich dinsdagmiddag welgemutst op de kiek laten zetten, samen met uitgelaten kinderen zittend in een--rode imitatie-brandweerauto. Dit gebeurde op. het „nieuwe" Heemraadsplein, ter; gelegenheid van het gereedkomen van de gedaanteverwisseling van deze oase in de steenwoestijn van West.

Het Heemraadsplein is ,als; herboren. Verdwenen is•[• de muziektent, waaraan vele oudere omwonenden wellicht nog tedere jeugdherinneringen zullen bewaren, maar" die toch zijn glorietijd reeds lang achter zich had.

Volgens een reeds van 1964 daterend plan van Stadsontwikkeling, dat begin van dit jaar tot uitvoering kwam, werd het grote middengedeelte van het plein enigszins verhoogd en van een asfaltverharding voorzien, afgedekt met een laag grind.

Door de ervaring wijs geworden zijn de heesters en bloemen in Verhoogde bakken meer: naar de randen van het grote plein verplaatst. Daar zijn ook diverse zitjes voor moeders met kleuters en bejaarden. geschapen. al of niet onder het lommer van de machtige bomen. Voor de kleintjes zijn er tientallen kleine en grote zandbakken geplaatst en voor de iets oudere kinderen een reeks van speelwerktuigen. Zelfs een schuilkelder van, de BB aan de rand van het plein is zinvol veranderd in een golvende speelheuvel voor de kinderen. Bijna een kwart miljoen gulden heeft de vernieuwing van het plein gekost. Wethouder Worst zei in zijn speechje dat het gemeentebestuur speciaal aandacht heeft voor de pleinen in de stad. Nieuwe pleinen, zoals Schouwburgplein en Laurensplaats zijn in de maak. Voor-oorlogse pleinen als Afrikaanderplein en Pijnackerplein komen na het Heemraadsplein aan de beurt voor restauratie, aldus de heer' Worst. 'Hé, hij vergeet het Bospolderplein!,' zei een bejaard man, en dat heeft een opknappertje juist zo hard nodig.', De wethouder hoorde het niet, wèl.,ir. Tillema, hoofddirecteur van Gemeentewerken. Die zei lachend: 'Die man heeft waarachtig nog gelijk ook.'

 

Het Vrije Volk, 14-8-1968