Liever administratrice

 

De ruime suite van het bureau der Memisa aan de Heemraadssingel 334 in Rotterdam getuigt van het hechte contact tussen de nijvere werkers van dit thuisfront en die in onze missiegebieden. Vele missionarissen brachten hun dank voor de bergen werk, die door de directrice van het Rotterdamse bureau, mejuffrouw A. M. van der Lugt, en haar medewerker worden verricht tot uiting in het sturen van kunstzinnige voorwerpen. Een der wanden van de ontvangkamer is bijvoorbeeld getooid met een reusachtige artistiek bewerk olifantstand uit Kameroen, terwijl een ander gedeelte van de muur wordt ingenomen door een muziekinstrument uit de Congo. Boven de schoorsteen hangt een prachtig kruis uit Tanganyika, en in het aangrenzende kantoor bevindt zich een primitieve Christusfiguur uit Angola. De erkentelijkheid voor de activiteiten van mejuffrouw v. d. Lugt blijkt bovendien uit de pauselijke onderscheiding Pro eclesia et ontifice, die rij de vorige week ontving bij gelegenheid van de inzegening van het pand, dat op 2 mei van het vorig jaar werd betrokken na de verhuizing uit de Van Vollenhovenstraat. Mejuffrouw Van der Lugt werd op 1 januari 1961 aangesteld als directrice van de Medische Missie Actie in Rotterdam. Bescheiden als zij is bleek zij op de titel allerminst gesteld en zij verzocht, deze te veranderen in administratrice. Een kleine twee jaar geleden moest zij evenwel capituleren en sindsdien draagt zit de titel van directrice. Mejuffrouw Van der Lugt is een geboren en getogen Rotterdamse, die destijds door de vicevoorzitter, dokter C. A. A. Minderop, werd ge•ntroduceerd. Voordien verdeelde zij haar activiteiten gelijkelijk over de Katholieke Kring en de Katholieke Meisjesbescherming, nadat zij in het verleden had gewerkt bij de rijksaccountantsdienst in Den Haag en bij de posterijen. Zij ondervindt grote voldoening in haar werk, dat de zorgen van onze missionarissen aanzienlijk verlicht Ondanks de ernst, waarmee zij zich aan haar bezigheden wijdt, verliest zij toch de humor niet uit het oog. Daarvan getuigt haar verhaal over de missionaris, die klaagde, dat hij veertig blikken ăbedorven" babyvoeding had ontvangen. ŇZe waren allemaal zuur", schreef hij, niet wetende, dat de babyvoeding karnemelk bevatte. Het respect, dat men voor het werk van de Memisa koestert, ondermeer uit het feit dat een vliegtuig een met vertrekken heeft gewacht, totdat een zending medicijnen, bestemd voor Argentini‘, was gearriveerd. Het bureau had een aanvraag gekregen voor geneesmiddelen ten behoeve van een aldaar in levensgevaar verkerende pati‘nt. Het vliegtuig, waarmee de zending oorspronkelijk zou worden vervoerd, kon men niet meer halen. IJlings werden de medicamenten toen naar Londen getransporteerd, waar een ander toestel, dat naar Argentini‘ zou vliegen, lankmoedig een half uur wachtte, totdat het Memisa-pakket aan boord wat. Mejuffrouw Van der Lugt beschikt thans over vier vaste medewerken en enkele vrijwilligers onder wie acht apothekersassistenten. In de loop der jaren is het werk enorm gegroeid, hetgeen ook tot uiting komt in de jaaromzetten. In 1949 bedroeg de omzet 1000 gulden; thans nadert men het miljoen. Een van de acties, die de Memisa voert, is het verzamelen van afgedankte brillen voor de missiegebieden. Deze beweging vond haar oorsprong in de brief van een missionaris, uit de Congo, die om oude brillen verzocht. Vier exemplaren vormden de eerste hoeveelheid, die mejuffrouw .Van der Lugt ontving, een aantal dat inmiddels is gestegen tot 100.000. In het keldermagazijn worden de te verzenden goederen opgeborgen. Er staan ook een paar dozen met drop, die mejuffrouw Van der Lugt kreeg van een fabriek en waarmee zij erg in haar schik is, want zij vindt het plezierig om de pakketten af en toe te garneren met iets ăgezelligs". Vlak voordat wij vertrokken, werd er een paaskaars bezorgd, waarom een missionaris had gevraagd. Want behalve medicamenten, verbandmiddelen, instrumenten, ziekenhuisinventarissen, medische vakliteratuur etc. stuurt mejuffrouw Van der Lugt haar beschermelingen ook wel eens andere benodigdheden dan louter medische.

 

De Tijd De Maasbode, 23-5-1961