Aan de Heemraadssingel komt een groot flatgebouw

 

Perspectieven voor de werkende vrouw

 

Op het onbebouwde terrein  te Rotterdam tussen de Beukelsdijk en de spoorlijn naar Schiedam zal een groot flatgebouw verrijzen. Een deel daarvan, namelijk veertig woningen, zal worden bestemd voor de huisvesting van alleenwonenden en dan meer in het bijzonder van werkende vrouwen. Een groter gedeelte, omvattende honderd driekamerwoningen, wil man bij voorkeur laten dienen voor de huisvesting van onvolledige gezinnen. Zo mogelijk zal in de loop van December  de eerste paal voor het complex worden geslagen. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal het in het late voorjaar van 1957 voor bewoning beschikbaar komen

 

Realisering van dit bouwplan, dat is ontworpen door de architecte ir. W.C.M. Jansen in samenwerking met het architectenbureau Kuiper, Gouwetor, De Rantiz en Bleeker, zal voorzien in een lang gevoelde behoefte. Door middel van een enquête was reeds voor de oorlog vast komen te staan, dat de huisvesting van met name de werkende vrouw veel te wensen over liet. De verschillende vrouwenverenigingen hebben zich toen aaneengesloten om te trachten een gebouw tot stand te brengen dat woningen zou bevatten die waren aangepast aan de voor deze groep van de bevolking geldende specifieke eisen. De oorlog heeft echter een streep door die plannen gehaald.

Maar nauwelijks was de oorlog voorbij, of ze werden opnieuw ter hand genomen. De inmiddels opgerichte woningbouwvereniging “Stichting tot bevordering van de huisvesting van de werkende vrouw”, in haar streven gesteund door de dienst van Volkshuisvesting, heeft de plannen zelfs nog uitgebreid. Door de grote woningnood onder de gezinnen heeft evenwel de dienst het tot dusver niet verantwoord geacht reeds tot verwezenlijking van de plannen over te gaan. Daar is nu verandering in gekomen, mede dank zij de  nieuwe regeling van de premiebouw. De stichting is in overleg getreden met de n.v. Rotterdamsche Verzekering-Sociëteiten (R.V.S.), welker directie bereid werd gevonden het bovenbedoelde object voor beleggingsdoeleinden te laten bouwen.

Het flatgebouw is dus gesitueerd op het open terrein aan de Beukelsdijk. Zoals men weet komt daar ter plaatse in het verlengde van de Heemraadssingel, een verkeerstunnel onder de spoorbaan door naar Blijdorp. De door deze tunnel lopende verkeersweg komt te liggen in het verlengde van de Westelijke straat langs de Heemraadssingel. Daardoor ontstaat een vrij groot parkgedeelte van ongeveer 80 bij 120 meter. In dit park komt het gebouw met de woonzijde gericht naar het Westen. Ook aan de achterkant komt nog een vrij brede plantsoenstrook, waardoor de weg zal lopen die de Beukeldijk met de Essenburgsingel verbindt.

Het nieuwe gebouw krijgt een lengte van ongeveer 85 meter en een hoogte van 35 meter. Het zal bestaan uit een begane grond en daarboven tien woonverdiepingen en een dakterras. Op de begane grond komen aan de kant van de Beukelsdijk twee dagwinkels en aan de andere kant vier garages. Verder zijn daar bergplaatsen voor uiteenlopende doeleinden geprojecteerd. Op de woonverdiepingen komen telkens veertien woningen, waarvan tien met drie en vier met twee kamers. Op het dak komt een begaanbaar terras, dat gedeeltelijk door een luifel wordt overdekt. Het gebouw wordt voorzien van centrale verwarming en van twee automatische liften

Alle woningen krijgen modern gerief. De grote zullen worden verhuurd voor f 100, de kleine voor f 80 per maand.

 

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17-11-1955