Steeds meer jonge vrouwen varen op „Het Vlot"

Maar zonder geld moet het met vrouw en muis vergaan

 

Het clubhuis voor werkende meisjes „Het Vlot" aan de Heemraadssingel [191] mag zich verheugen in een steeds groeiende belangstelling. Daarom is men onlangs overgegaan tot een nieuwe uitbreiding, één van de kelders is omgetoverd tot een uitermate gezellig conversatiezaaltje, waar het na de avondmaaltijd goed zitten is voor de meisjes en ook voor de jongens die in Het Vlot een tweede huis hebben gevonden.

Want de officiĎle naam van het clubhuis is wel Rotterdamse Maatschappij voor jonge vrouwen" maar dat betekent niet dat in het huis, waarvan de. deur altijd zo gastvrij open staat, nooit jongemannen te vinden zouden zijn.

Alleen al bij de „open tafel" waaraan 's avonds elke dag meer dan honderd kamerbewoners aanschuiven om voor de somma van één gulden (bij abonnement) een warme maaltijd te gebruiken, zijn de heren ruim vertegenwoordigd. Gisteren waren wij in de gelegenheid om zo'n maaltijd mee te maken. Niet alleen dat in stoffelijk opzicht goed voor de gasten wordt. gezorgd, en stamgasten hebben ons met de hand op het hart verzekerd dat het eten niet beter was dan anders, maar het aangename gezelschap aan tafel zou een eenzaam kamerbewoner ook wel met minder doen genoegen nemen. Dit moet niet worden opgevat als een advies aan de keukenploeg; die verantwoording willen wij niet op ons laden.

 

Clubhuiswerk

Behalve die „open. tafel" worden er op Het Vlot ook cursussen gehouden; die zijn echter alleen voor de leden bestemd en dat houdt in dat enkel meisjes hieraan kunnen deelnemen. Cursussen in Engels en Frans, handenarbeid, patroontekenen, koken naaien, opvoedkunde, kinderverzorging; het is langzamerhand een hele lijst geworden. Elke Woensdagavond is een instuifavond, waar iedereen welkom is om te komen; tafeltennissen, bridgen of alleen maar praten, alles is goed. Er wordt getennist en „gevolleybald" en op Zaterdagavond organiseert de leidster van het clubhuiswerk, mej. C. Y. V. Rudolph soms een gezellig dansavondje, maar vaak - ook een avond met een cultureel programma, film, muziek, dans of voordracht. Op de bovenverdiepingen van het grote huis aan de Heemraadssingel is een internaat, waar twaalf meisjes onderdak vinden.

 

Wie zal betalen?

De enige moeilijkheid, maar een grote, is de financiering. De inkomsten, contributie, vergoeding voor ij maaltijden, zijn bij lange na niet voldoende om Het Vlot drijvende te houden. Gedurende de zes jaren dat Het Vlot nu bestaat werd het in meer of' mindere mate gesteund door de gemeente, 't Centraal Sociaal Werkgeversverbond, de Mij tot Nut van 't Algemeen en het Tehuis voor Vrouwen.

Deze subsidies worden echter elk jaar opnieuw vastgesteld en zo leeft het bestuur van de jongevrouwenmaatschappij voortdurend in hoop en Vrees. Op het ogenblik voornamelijk vrees, want verscheidene van deze instellingen zullen misschien het steunen staken.

Het is te hopen dat er een oplossing wordt gevonden, want voor Het Vlot is in het leven van veel jonge mensen een belangrijke plaats gereserveerd.

 

Het Vrije Volk, 24-11-1952

 

Zeventigjarige in „Het Vlot" vertroeteld door teenagers

 

(Van een onzer verslaggevers)

In een grote leunstoel omringd door teenagers-en twenners liet gisteravond de bijna 70-jarige heer N. G. Mannoury, in het gebouw „Het Vlot", Heemraadssingel 191 te Rotterdam, zich de hulde welgevallen, die hem luidruchtig maar gemeend werd bereid.

In de revers van zijn jasje hadden enkele meisjes een bloemetje gestoken. Op de rugleuning van zijn luie stoel, het enige luie meubel op de canapé na, stond met grote letters geschreven: „OPA". Uit die stoel verdwijnt iedereen die opa ziet naderen.

 

De heer Mannoury is verreweg de oudste stamgast van Het Vlot — officieel genaamd: Rotterdamse Maatschappij voor Jongeren. Hij overtreft, alle andere trouwe klanten met een veelvoud aan jaren.

 

„U bent nu 7 jaar bij ons gast aan de open tafel," zei de directeur van de vereniging, de heer J. L. Van Booy, tijdens een kort toespraakje onder het koffiedrinken. Je bent een opgeruimd persoon en als u aan tafel zit laat u zich niets ontgaan van.... al het vrouwelijk schoon dat mede met u aanschuift," Gelach en instemmend applaus. Een driewerf hoera. De heer Mannoury, Honingerdijk 101 b, is gepensioneerd vertegenwoordiger en altijd vrijgezel geweest. Bij toeval (via een buurvrouw) is hij in Het Vlot terecht gekomen. Daarna werd hij in deze kring een historische figuur. Van vijf tot acht uur neemt hij deel aan de open tafel en de daarop volgende koffie-soos. In de „jazzkelder", onder in het gebouw, waar een visnet aan het plafond, wat lugubere schilderijen en gedempt gekleurd licht rond een (alcoholvrije) bar luister bijzetten aan de dansvreugde, waaraan de jeugd zich zaterdagsavonds overgeeft, ziet men de heer Mannoury nóóit.

 

„Ik heb niets tegen deze jeugdige activiteiten,", luidt zijn commentaar, „maar ik voel me meer op mijn gemak op de begane grond '. tijdens de maaltijden en op de eerste etage bij het koffiedrinken." Méér dan een trap klimt de heer Mannoury ook nooit, want op de tweede en derde verdieping zijn de appartementen van tien interne leden, allen meisjes.

 

Hoe zit het nou precies met „Het Vlot"? Wat doet men? Welke zijn de doelstellingen en wie zijn de leden? Op deze vragen heeft de voorzitter van het bestuur; de heer Ch. E. van Blommestein, ons gisteren uitvoerig ingelicht. Wij werden uitgenodigd — in het kader van het 15-jarig bestaan — eens deel te nemen aan een avond. 

 

Tijdens de koffiesoos werden twee dames gehuldigd. Het waren de twee kooksters, mevrouw A. M. Blom en G. H. Minkman. De danskelder die ons werd getoond, was uitgestorven, maar biedt 's zaterdagsavonds, volgens experts, ruimte aan minstens 50 danslustigen van goede wil. Op de kamers van het internaat bleken de grammofoonplaten van Cliff Richard sterk favoriet. Op de tafel lag een boekje „Black eyed blonde" (Het blondje met de zwarte ogen) van Erle Stanley Gardener.

Het Vlot is niet altijd geweest wat het nu is. In 1946 werd het opgericht als de Rotterdamse Maatschappij voor Jonge Vrouwen „Het Vlot", met het doel de jeugd en wel speciaal het opgroeiende meisje in het pas bevrijde Nederland ontspanningsmogelijkheden te bieden, die maatschappelijk verantwoord geacht mochten worden.

 

De veranderingen die zich sinds de oorlog in de maatschappij voltrokken, lieten ook deze stichting niet onberoerd. Door de sterk toegenomen integratie van de jeugd van beide seksen was in 1959 een statutenwijziging nodig, waardoor ook jonge mannen konden toetreden. In de naam werd „Jonge Vrouwen" vervangen door “Jongeren”. Zowel in clubhuiswerk als in vormingswerk, op zich zelf al een zelden voorkomende combinatie, onderscheidt „Het Vlot" zich van andere clubhuizen en vormingsinstituten door de leeftijd (16—26 jaar) waartoe het zich richt. De activiteiten bestaan onder andere uit

 

Š        Clubhuiswerk.

Het clubhuis heeft een karaktervormende functie die in haar activiteiten als instuif, toneel- en discussieclubs, cursussen, sportactiviteiten, gecommentarieerde muziek- en filmavonden tot uiting komt (wekelijks 150 tot 200 jongeren).

 

Š        Vormingswerk.

Naast verwerving- van kennis en vaardigheden wordt gestreefd naar het vormen van een eigen verantwoordelijkheidsbesef, die de jonge vrouw tot een positief element in haar te vormen gezin kan maken (per cursusjaar circa 90 meisjes).

 

Š        Internaat.

Alleen voor meisjes die pas het ouderlijk huis hebben verlaten. Onder leiding wordt de overgang naar zelfstandigheid in de maatschappij aangekweekt (10 bedden).

 

Š        Open tafel.

Naast het verschaffen van een goedkope maaltijd wordt de mogelijkheid bevorderd, dat kamerbewoners hier een plaats van ontmoeting kunnen vinden (dagelijks ongeveer 120 maaltijden).

 

Het Vrije Volk, 11-5-1962

 

 

Bijrijder reed een scheve schaats...

 

(Van een onzer verslaggevers)

 

Acht maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk, zo luidde donderdagmiddag de eis van de officier van Justitie in de zaak tegen de 21-jarige bijrijder A. W. V. die wegens diefstal voor de Rotterdamse rechtbank moest verschijnen.

Verdachte was samen met zijn verloofde, die in het gebouw Het Vlot van de Rotterdamse Maatschappij voor Jonge Vrouwen aan de Heemraadssingel woonde, naar het kantoor op de bovenverdieping gegaan, waar hij uit een geldkistje een bedrag van ongeveer tweehonderd gulden had weggenomen.

Hij verklaarde dat te hebben gedaan om een huurschuld te kunnen betalen, maar een groot deel van het geld was opgegaan aan een gezamenlijk reisje naar Amsterdam -en een armband die hij voor het meisje kocht.

Uit het verhoor bleek dat V. met zijn ouders naar Canada was geĎmigreerd en daar in slecht gezelschap was geraakt. Voor een inbraak had hij drie jaar gevangenisstraf moeten opknappen; nog voor die termijn verstreken was, werd hij uit het land gezet. Bij zijn terugkeer in Nederland vond hij nergens steun, zodat hij ook hier het verkeerde pad opging en bij een autodiefstal betrokken raakte.

 

Het Vrije Volk, 1-2-1966

 

 

Jongerencentrum bestaat 20 jaar

HET VLOT schept goede gespreksmogelijkheden

(Van een onzer verslaggeefsters)

 

Uit de provo-relletjes, zoals Rotterdam er het afgelopen weekeinde ook een heeft beleefd, blijkt dat er geen gespreksmogelijkheden zijn voor deze jongeren. Een instelling als Het Vlot schept juist zulke mogelijkheden tot een gesprek."

 

De scheidende voorzitter van, de stichting Rotterdamse Maatschappij voor Jongeren Het Vlot, de heer Ch. E. van Blommestein, heeft deze woorden dinsdag gesproken ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan ' van deze Instelling. Het vierde lustrum is gisteravond gevierd met een ontvangst voor genodigden In het centrum van de stichting aan de Heemraadssingel [191].

 

Het Vlot is een ontmoetingspunt voor jongeren. Het werk; omvat drie soorten activiteiten: sociaal-cultureel vormingswerk (het organiseren van clubactiviteiten als toneelspelen, ballet, sport, discussiebijeenkomsten, lezingavonden, feesten), 2. het houden van een open-tafel warme maaltijden voor kamerbewoners en 3. kamerverhuur. Officieel wordt het doel als volgt geformuleerd: „onder aanvaarding van de waarden van het christendom, de geestelijke, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren van 16 tot 30 jaar, teneinde aldus mee te werken aan de vorming van het Nederlandse volk in de breedste zin”.

 

De heer Van Blommestein heeft in zijn jubileumtoespraakje meegedeeld dat het goed gaat met Het Vlot. De laatste jaren is er het een en ander veranderd. Niet alleen is het aantal leden sterk gegroeid (nu ruim 400) en het aantal eters bleef evenmin achter. Ook kregen de leden, die zich organiseerden in de Vlotraad, meer mogelijkheden tot zelfwerkzaamheid, waarvan ook gebruik werd gemaakt.

De heer Van Blommestein heeft het voorzitterschap van de stichting na acht jaar neergelegd. Men heeft gisteravond afscheid van hem genomen, onder andere door hem, erelid temaken van de Vlotraad. Zijn opvolger is de heer A. Braakman.

Mevrouw A. E,. Koomans-Pont, ere-bestuurslid, heeft een kleine herdenkingstentoonstelling geopend met werk van leden, ingericht in het huis aan de Heemraadssingel. Zij haalde in een toespraakje herinneringen op uit de begintijd van Het Vlot, dat opgericht werd als Rotterdamse Maatschappij voor Jonge Vrouwen en deed het bestuur een suggestie, namelijk om de leeftijdsgrens voor het lidmaatschap te verlagen, dit om de jongeren meteen bij hun intrede in het arbeidsproces te kunnen opvangen.

 

Het Vrije Volk, 20-5-1966

 

 

“Theater Allerlei

 

Culturele proeftuin

 

(Van een verslaggever)

 

Rotterdam, 9 dec. – Er is duidelijk een nieuwe rage op komst. Die der vestzaktheaters en amateurimpresariaten. In Breda leidt nu al weer een jaar Pieter Jonker aan de Oude Vest zijn vestzaktheater De Trapkes, in Dordrecht heeft de gemeente een oud huis beschikbaar gesteld dat de komende periode als een soort werktheater benut zal worden, in Amsterdam kent men een Mikrotheater en een groep Ruimte onder Ton van Ingen en ook in Utrecht en Hengelo duiken berichten op over microtheatertjes.

 

“Eigenlijk is de naam verkeerd. Te veel jongeren zitten nog tegen dat oude begrip theater aan te kijken,” vertelt Guus Willemsen ons.

Hij is 25 jaar, verbonden aan de jonge Rotterdamse uitgeverij Lemniscaat en zoon van een bekend chirurg. Boven het ouderlijk huis aan de Graaf Florisstraat heeft hij een ruimte voor zichzelf. Wanden behangen met schilderijen van hemzelf, op de grond omslagen voor kleurige kinderboeken en op tafel veel paperassen.

Samen met Wim Heimeriks is hij sinds oktober bezig ook in Rotterdam iets dergelijks te doen met als trefpunt gebouw het Vlot aan de Heemraadssingel 191. Hij noemde het Theater Allerlei. Guus is bestuurslid geweest van de sociĎteit Marimba. Tegen de achtergrond van de recente theorieĎn omtrent automatisering en veel vrije tijd geven ze hier impulsen tot creativiteit aan jongeren. De directeur van het Vlot ziet er wel iets in en steunt het jonge impresariaatje volledig. “Wij willen een persoonlijke sfeer hebben op onze avonden. Het is de bedoeling dat kamerbewoners en anderen zich hier des avonds thuis voelen. We proberen het met deze kleine ruimte die ongeveer 70 mensen kan bevatten. Lukt het, dan gaan we naar andere huisvesting uitzien. Tot u toe zijn er nog wat weinig mensen gekomen. Maar wij zijn nog weinig bekend. We hebben eerst eens willen kijken of het lukte. Wij willen ontspanning in combinatie met theater brengen.

En dan volgt et lijstje van evenementen die er geweest zijn en nog komen: Het Utrechtse Studentencabaret met “Contra.... ssst”, voordracht  van Otto Sterman met “Alleen voor blanken”, optreden van Amatoon, een Antwerpse toneelgroep, het Free Jazz Trio, Poppentheater van Henk en Francine Abbing en het mimetheater van Will Spoor. Voor vanavond staat een optreden van Jan van Bergen Kerketuren op de evenementenlijst. Op 16 december treedt Han Peekel op, een jonge Rotterdamse artiest, samen met “Herte” een Hollands meisje dat op een Engelse toneelacademie studeert. Zij zal gedichten van jonge Rotterdammers voordragen. Dezelfde Han Peekel zal ook als presentator gaan fungeren. Cees Andriessen en Johan Mijerink openen op 13 januari een expositie en 20 januari kan men ook hier kennismaken met het Moyocabaret. Dit is afkomstig van de katholieke sociale academie in Den Haag en ook verschillende avonden in de week in restaurant ’t Raedthuys op de Delftse markt te zien. Daarbij komen nog filmavonden. Bij een en ander blijkt Jop Pannekoek, die veel activiteiten heeft overgenomen van zijn vader, ook bekend als Marinus van Henegouwen, deze opzet van Theater “Allerlei” te steunen.

“Geen enkel theater kan uit eigen middelen draaien. Wij willen meer en goedkoop. Kunst als logisch onderdeel van een ontspanningsavond. Daarom ook altijd niveau.” Dat zijn enkele artikelen uit het credo van Guus Willemsen en zijn compagnon.

“Nu zijn we al door de belastinginspecteur aangemaand voor de executanten ook loonbeklasting te betalen.” Zegt Wim Heimeriks. En Guus voegt er aan toe: “soms staat hij om vijf uur op en is hij ’s avonds nog aan het stencilen. Ik weet niet hoelang ik het nog kan volhouden bij mijn baas als ik zo door ga.” Zo wordt er geploeterd door jonge mensen die tijd en geld steken in een onderneming die voornamelijk met idealisme is opgezet.

“Wij verdienen er niets op. Het kost alleen maar geld, tijd en een stuk gezondheid.” Ze voelen zich ook geen concurrenten met beroepsimpresario’s. Bij ons staat gewoon de ontmoeting met de kunstenaar en zijn werk voorop en dan ook graag die amateur die goede kwaliteit brengt, die onbekend is en van wie men toch graag werk ziet of hoort. Zo komt 16 december een meisje, Elly Niemans, die de nieuwe Martine Bijl wordt genoemd, samen met Jop Pannekoek en Rikkert Zuiderveld.

Jong talent voor jongeren. Een proeftuin die op een vlot gebouwd is. Men zou zeggen dat het moet blijven drijven.

 

De Tijd De Maasbode, 9-12-66

 

Nieuwe wegen bij Theater Allerlei

 

(Van een onzer verslaggevers)

 

Theater Allerlei, het vestzaktheatertje aan de Heemraadssingel 191 in Rotterdam, heeft het over een andere boeg gegooid. Van nu af aan krijgen de 70 tot 80 trouwe leden eens in de veertien dagen jong talent voorgeschoteld op vrijdagavond. Daar tussendoor komen wat gevestigde sterren hun kunnen presenteren. Tegelijk heeft Theater Allerlei een vrij verbond gesloten met de sociĎteit Monsieur Jacques. Deze 600 leden tellende soos zal zorgen voor een nieuwe inbreng van publiek. Ook wordt overwogen. een eigen expressiegroep, een boetseerclub en een cabaret te beginnen. En voor degenen die nu een bezoek brengen aan liet vestzaktheater is er reeds een broodje Allerlei te krijgen. Recept ervan is „uiterst geheim".

Het nieuwe en na het vertrek van Guus Willemsen uitgebreidde bestuur, bestaande uit de 22-jarige onderwijzeres Viviane van Thijn (programmacommissie), de 23-jarige rijksambtenaar Frans Copier (secretaris) en de -25-jarige sales-ingenieur Aad van den Wijngaart (voorzitter), vertelde dat men ook deze keer weer rond moet komen van het bedrag van de Kunststichting (ongeveer 1500 gulden) en het lidmaatschapsgeld. „Meer krijgen we niet, want de Rotterdamse Kunststichting heeft ons gezegd dat het toch maar geld in een bodemloze put gooien is".

Het contact naar buiten wordt in het nieuwe seizoen breder. Scholen worden benaderd, affiches verspreid. Men hoopt dan ook meer mensen te trekken, daardoor geld te krijgen en hierdoor, weer meer artiesten te kunnen aantrekken.

 

Het Vrije Volk, 19-9-1968

 

Het Vlot krijgt een nieuw jasje

MIDDELLAND - Eindelijk heeft jongerencentrum Het Vlot op de Heemraadssingel 191 genoeg geld bij elkaar gekregen voor de al jaren geplande verbouwing. Giften, fondsen, rommelmarkten en subsidies hebben bij elkaar voor de benodigde ń 163.000 gezorgd.

" Het interieur van het centrum wordt drastisch gewijzigd. De "open tafel" verhuist van de begane grond naar de eerste verdieping. En de huiskamer, trefpunt voor de kamerbewoners, krijgt een plaats op de begane grond. „Daarmee hopen we de drempelvrees voor de huiskamer wat te verkleinen," vertelt Cecyl Tom, cultureel werkster van Het Vlot. „Nieuwe bezoekers nemen op deze manier wat sneller een kijkje, dan wanneer ze eerst nog eens een trap op moeten. Bezoekers van de open tafel komen vaak wat doelbewuster binnen." Leiding en vrijwilligers van Het Vlot helpen druk mee met de verbouwing, om de kosten nog wat meer te drukken. Gezamenlijk hebben ze de noodzakelijke sloopwerkzaamheden onder handen genomen. Half oktober hoopt men Het Vlot te kunnen heropenen. Eindelijk heeft jongerencentrum Het Vlot op de Heemraadssingel 191 genoeg geld bij elkaar gekregen voor de al jaren geplande verbouwing. Giften, fondsen, rommelmarkten en subsidies hebben bij elkaar voor de benodigde ń 163.000 gezorgd.

 

Het Vrije Volk,  30-8-1977