Nederland en Frontzorg

 

Wat deze organisatie is en wat zij doet

 

Toen onmiddellijk, na het gewapende conflict tussen Nederland en Duitschland , de eerste Nederlandse vrijwilligers zich aanmelden om dienst te nemen in de Duitsche legers, waren er enkele menschen die voelden die voelden dat die dienst voor de Nederlanders veel zwaarder  zou worden dan voor de Duitsche soldaten, aldus mevr. Kröller in de dagelijksche persconferentie van heden. Immers, zoo vervolgde zij, achter iedere Duitsche soldaat staat het geheele Duitsche volk; wanneer hij met verlof komt, ofwel gewond raakt, wordt hij omringd door de beste zorgen van iedereen; normaal krijgt hij aan het front pakjes en post enz.

Voor de Nederlandschen soldaat echter, die onmiddellijk na de oorlog in het Westen, dienst nam , zou dit anders zijn, omdat het hier alleen de menschen waren, die de nieuwe tijd begrepen, die wisten, wat deze Nederlandsche jongens zouden gaan presteren. Het hier achterblijvende volg begrijpt slechts ten deele, dat het er hier om ging, vrijwillig zijn leven op het spel te zetten om Europa te redden uit de klauwen van het dsrijgende spook dat Bolsjewisme heet. En dan te denken dat h’t vaak jongens zijn uit anti-gezinnen, die aan het Oostfront vechten en van wie er zijn , die, wanneer zij met verlof komen, een gesloten deur vinden; die, zelfs wanneer zij zwaar gewond terug keren, geen begrip vinden; er zijn er, aldus mevr Krölller - en zij zeker kan dit alles weten – die, toen zij naar huis kwamen, en daar een thuis dachten te vinden, van de trap werden gesmeten…

Zij hebben dit niet gedacht, toen zij weggingen om hun leven te wagen voor hun ideaal; de verdrietige brieven, die het vaderland bereiken, bewijzen dit veelal.

Mussert heeft dit voorzien en het is voor hem aanleiding geworden om een instelling in het leven te roepen, die den naam draagt: “Frontzorg” en die er zich mee belast, niet alleen om pakketten, sigaretten en post naar het front te sturen, doch die zich tevens als taak heeft gesteld om eenieder er van te doordringen, dat het zijn plicht is, deze vrijwilligers te helpen. In het voorjaar is men met de organisatie op groote schaal begonnen en binnenkort zal er in Nederland geen dorpje meer zijn, dat niet zijn vertegenwoordigers in deze organisatie heeft.

Aanvankelijk deed men dit door briefjes bij pakketten in te sluiten, de thans reeds bekende ‘gele briefjes’, waarop stond: de afzender en een verzoek om dezen bericht van ontvangst te zenden. Op deze wijze ontstond spoedig het noodige contact.

In massa’s worden pakketten met alle mogelijke goederen verzonden. De distributie van rookgerei dreigde aanvankelijk aan spaak in het wiel te steken, doch daarop heeft men besloten van ieder lid van de N.S.B. een eere-contributie te heffen bestaande uit één sigaret; wanneer iemand een versnaperingenkaart heeft, moet hij iets hiervan afstaan. Het moet gezegd, dat hieraan vlot wordt voldaan. Voor geld dat er binnenkomt worden dan nog goederen gekocht, die vrij zijn, zoals toiletartikelen enz.

Vorige week is een der leidsters naar Duitschland vertokken met pakketten voor de gewonden; er gaat er eveneens een naar het legioen, naar het N.S.K.K. en naar de S.S. , welke laatste om verschillende omstandigheden in zijn geheel echter moeilijker te bereiken is.

De vrijwilligers zullen hierdoor weten dat zij niet worden vergeten; zij zullen zich in eigen volg geborgen voelen.

Dat moed in Nederland altijd is bewonderd en dat dit thans nog zo is, blijkt duidelijk uit de vele anonieme giften.

Frontzorg heeft voorts de laatste tijd in cafés en restaurant bussen opgehangen, men verwacht veel hiervan.

Wil men door giften, post, enz. helpen, om voor de vrijwilligers in het Oosten een steun te zijn, dan is de Frontzorg hiervoor het aangewezen adres. Het is in Rotterdam gevestigd Heemraadsingel 237; woont men elders, dan behoeft dit geen bezwaar te vormen, want er is eveneens een girorekening; het nummer luidt:

106156

 

Bron: Het vaderland 10-11-1942

 

 

FRONTZORG

 

Wij vestigen ten overvloede nogmaals uw aandacht op het tehuis voor frontcameraden van kameraadske A. Smit- Hofman, Stukkenhan 2a te Bussum. Dit kameraadske stelt tegen een kleine vergoeding haar tehuis open voor frontkameraden die met verlof zijn. Deze laauten willen hiervan wel nota nemen en zich eventueel rechtstreeks met karn er«ad«ke Smit—Hof min in verbinding stellen.. •••

 

Hebt ge Uw extra rantsoen reeds afgegeven aan den vertegenwoordiger van de Frontzorg in Uw Kring of Groep? Hebt ge een pakje verzonden, een brief geschreven en Uw couranten of tijdschriften opgestuurd? Mocht het U aan adressen ontbreken, richt U tot het Hoofdkantoor Frontzorg, we hebben vele Veldpostnummers van Kameraden, die snakken naar een bewijs van medeleven uit het Vaderland. Op het Hoofdkantoor Frontzorg staan steeds kistjes gereed om mede te geven aan onze strijden ter verdeeling onder hun Kameraden aan het front Deze kistjes bevatten, rookartikelen, toiletbenoodigdheden, versnaperingen, briefpapier kortom alles wat ze daarginds gebruiken kunnen. Zendt de verlofgangers, voor ze naar hetstrijdtooneel terugkeeren, bij ons, de frontkistjes staan te wachten! Pakjes voor het front moeten zeer stevig verpakt worden en mogen ten hoogste 100 gram wegen, hoe kleiner het pakje, hoe meer kans op een goede ontvangst. Alle zendingen, ook brieven en tijdschriften, zijn franco. Ze moeten als volgt worden geadresseerd:

 

Feldpostnummer  ..............

Naam ..............

An die Ergttnzungsstelle der Waffen ff Nordwest, Stadhouderslaan 132 DEN HAAGt

 

Het gironummer van het Hoofdkantoor Frontzorg, Heemraadssingel 237 te Rotterdam is: Mevrouw E. Kröller te Rotterdam Gironummer 100198

 

Verantwoording Frontzorg

 

Het Frontzorgbureau te Rotterdam, Heemraadssingel 237 ontving de volgende giften: A. J. v. 4. L. te Haarlem, 2 doosjes sigaretten, 1 pakje postpapier; J. A. X. te Utrecht, 4 doosjes sigaretten; J. R. te Donkerbroek, 2 doosjes sigaretten: C. v. Limburg, 1 pakje eigaretten, 1 tube Nivea crème; G. te Eext, 0 pakjes sigaretten; D. A. L. ite Amsterdam, 10 sigaren; W. C. v. X. te Msarssen, 1 pakje sigaretten; Grp. fl te Beek ƒ 7.—: T. C. te Roderwolde ƒ 2.50; C. B te Hilversum, 2 pakjes rookartikelen en 1 pijp; 3. 8. Sch. te Den Haag, 10 pakjes sigaretten; J. W. te Enschede, 1 pakje shag en 1 pakje sigaretten; R. L. te Amsterdam, 2 pakjes sigaretten; H. W. te Leeuwarden, 1 tabaksbon; J. J. B. te Bilthoven, 2 pakjes wokwaren; J. A. v. G. teHazerswoude, 2 pakjes sigaretten en 1 pakje .sigaren; A. B. te Medemblik. 2 Stukjes scheerzeep en 2 doosjes sigaretten; Grpsl. C. Noom te Goes, 61 pakjes sigaretten; J. S. te Heerlen, 10 pakjes sigaretten, 4 pakjes sigaren, 1 pakje tabak, 5 pakjes vloei en f 6.—; G. H. N. te NU verdal, 2 pakjes sigaretten; L. R te .Nijmegen ƒ I.—; B. G. R. te Arrhem f 100.—; jeugdstorm Limburg en Brabant 133 versnaperingsbonnen en ƒ M.22.

Hartelijken dank, namens de Zwarte Soldaten!

 

Bron: Volk en Vaderland 24-07-1942