Rechtbank te Rotterdam

 

De wonderdokter van den Heemraadssingel

 

Vervolgd wegens dood door schuld

 

Vier liter vocht per dag aan hartpatiënt

 

Sinds jaren was de 50-jarige heer Joh. De Laat te IJsselmonde voor hartgebrek onder behandeling van dr. C. Vroege aldaar die in Juli zijn toestand stationair achtte. De medicus diende zijn patiënt geregeld digitalis toe, schreef hem rust voor en een vochtopneming van hoogsten 800 gram per dag.

Toen echter dr. Vroege wegens vacantie zijn patiënt – die door hem geregeld werd bezocht -  even aan een waarnemend collega toevertrouwde, maakte de patiënt van deze vrijheid gebruik zich te wenden tot den Rotterdamschen kwakzalver jan B. van den Heemraadssingel, die wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeeskunst reeds ettelijke maanden principale hechtenis te Scheveningen heeft ondergaan, om niet te spreken van de hooge boeten die hij reeds betaalde.

Aan Jan B. , in wien De Laat een “wonderdokter” zag, zou hij zich toen hebben voorgesteld onder de bijvoeging: Ik ben een hopelooze hartpatiënt en de dokter houdt mij aan het lijntje.

De “wonderdokter” had den man toen zijn oogleden opgetild, hem in de oogen gekeken en direct als diagnose vastgesteld, dat hij lijdende was aan de rechter hartklep. Daartegen kon hij hem wel een middel geven.

De Laat kreeg toen een fleschje met z.g. Hertztropfen, waarvoor hij f 1,75 moest betalen. Plus f 5 voor de visite. Den volgende dag ontving de patiënt onder rembours van f 10,45 een groot pak met allerlei kruiden in doosjes en fleschjes met gebruiksaanwijzing.

De “wonderdokter’ had op De Laat’s ziekte een geheel anderen kijk dan dr. C. Vroege. In plaats van hoogstens 800 gram vocht per dag, schreef hij hem ruim 4 l. vloeistof per dag voor, bestaande uit karnemelk, anijsthee, haverslijmdrank, Aurumptabelle krachtsoep, rozemarijnwijn, bouillon, prij en vruchten. Aan dit recept ging De Lat zich nauwkeurig houden. Toen hij dit een week had volgehouden, gingen zijn benen merkbaar opzetten. Hij riep daarop den raad van den inmiddels van vacantie teruggekomen huisdokter weder in, aan wien hij zijn bezoek aan den ‘wonderdokter’ mededeelde. De huisarts ontstelde van het aan zijn patiënt gegeven recept en gebood, dat hij er onmiddellijk mee moest ophouden. Weer een paar dagen later werd de dokter met spoed ten huize van zijn patiënt geroepen. De man was op straat ineen gezakt en stierf kort daarop ten gevolge van hartverlamming.

Hier had – zo was alras geconstateerd – de ‘wonderdokter’ opnieuw een slachtoffer gemaakt.

Het lijk werd in beslag genomen. Er werd in- en uitwendige sectie op verricht door wijle dr. V. Rijssel op last der justitie en het gevolg is geweest, dat gistermiddag de z.g. wonderdokter opnieuw voor zijn rechters verscheen, thans niet wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde – hoewel dit de subsidiaire tenlastelegging was – doch wegens het door schuld veroorzaken van iemands dood.

 

Het verhoor

 

Er werden zeven getuigen gehoord, o.w. vier doktoren als deskundigen.

Na het horen van de rijksveldwachter  M. Haverhoek, vroeger gestationeerd te IJsselmonde, en thans te Schoorl, verscheen de weduwe van het slachtoffer voor het hekje. Zij werd ondervraagd naar het ziektebeeld, dat haar overleden man al die jaren had vertoond.

Voorts deelde zij mede dat toen de toestand van haar echtgenoot steeds ernstiger werd, er opnieuw een pakket met medicijnen onder remboers van de ‘wonderdokter’ was gekomen. Dat had getuige echter geweigerd. Maar haar man had zich nauwgezet aan het voorgeschrevene van de wonderdokter gehouden.  Hij was steeds thuis gebleven en had zich niet met iets vermoeid, daar hij steeds op zijn stoel bleef zitten.

De huisdokter, dr. C. Vroege, a;s getuige-deskundige gehoord, verklaarde dat zijn patiënt nog jaren – bij inachtgenomen rust -  had kunnen leven. Hij mocht weinig vocht tot zich nemen omdat hij moeilijk kon urineren, waardoor zijn benen zouden opzwellen. Getuige had ’s mans toestand – na zijn bezoek aan de verdachte – steeds slechter gevonden. Hij ging zichtbaar achteruit, zijn polsslag verminderde en de waterzucht vermeerderde.

Dr. R. C. J. v. Ruiven, als tweede deskundige gehoord, had een rapport uitgebracht bestaande uit 16 folio’s. Get. Had een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak van De Laat. Hij kon zich niet verenigen met de middelen, die verdachte had voorgeschreven, omdat daaruit eerder een verminderde dan een vermeerderde geneeskracht uitging. Overdreven was een vochtopneming van meer dan 400 gram, omdat het voor den patiënt van het grootste belang was, zoo weinig mogelijk vocht tot zich te nemen. De doodsoorzaak moest dan ook uitsluitend daarin gezocht worden, dat de patiënt daarmede juist in zijn zwakste punt was getroffen.

Mevr. A. Hersma, arts-apotheker-scheikundige aan de Rijksuniversiteit van leiden, gaf inlichtingen van de door verdachte voorgeschreven preparaten.

Van haar bevindingen had dr.  I. W. v.  Esveld, analyst aan de Rijksuniversiteit te Leiden, rapport uitgebracht. Getuiges’s bevindingen luidden, dat er van de voorgeschreven kruiden etc. positief geen gunstige werking van enig belang kon uitgaan voor een hartlijder. De proeven waren door deze deskundige genomen op levende dieren als kippen, konijnen en duiven.

 

De wonderdokter beschuldigd

 

Ondervraagd door de president mr. J Huyzer beweert verdachte koopman in buitenlandsche geneesmiddelen te zijn, z.g. spécialité’s. Hij kon zich patiënt De Laat herinneren, doch ontkende ’s mans oogleden te hebben gelicht. Wel had hij in zijn ogen gekeken.

Voorts, dat hij niet tegen De Laat gezechd had, dat hij een hartklepgebrek had, doch wel, dat hij daaraan vermoedelijk leed.

President: Heeft u wel eens van digitalis gehoord als zijnde het wetenschappelijk vastgestelde middel tegen ziekte van het hart?

Verdachte: Menigmaal, Men is echter van oordeel…

President: Mčn… mčn… Het is de wetenschap die het verklaart…

Verdachte, (zich opwindend): De heer De Laat is nóóit onder mijn behandeling overleden, maar wčl onder die van dokter Vroege.

Dit antwoord wekte verbazing onder de doktoren.

President: O, denkt gij er zóó over? Ga dan maar zitten.

 

Een gesel der menschheid

 

Het O.M., waargenomen door mr. F. M. Wilbrenninck, ging na hoe uit IJsselmonde aan het parket was getelefoneerd, dat de heer De Laat onder verdachte omstandigheden was overleden. Voorts welk gewichtig aandeel wijlen dr. v. Russel in deze zaak had gegeven met zijn onderzoek en rapport.

Het is – vervolgde spr. – de oude bekende kwakzalver B., die hier voor u zit, de man die reeds zoveel ellende over de menscheid heeft gebracht en daarom voor langeren tijd behoort te worden onschadelijk gemaakt.

Vervolgens ging spr. De verklaringen der deskundigen na en hoe verd. na aanvankelijk ontkend te hebben, had toegegeven, dat hij het slachtoffer had behandeld en medicijnen had voorgeschreven.

Langdurig stond spr. Stil bij het uitgebrachte rapport van dr. v. Ruiven, de had geconcludeerd, dat verdachte’s geneesmiddelen geen geneeskracht bezaten, doch “bocht” was zonder enige waarde. 4800 gram vocht had de verdachte voorgeschreven. 2000 gram zou reeds doodelijk zijn geweest.

Geleidelijk kwam spr. Op het analytisch onderzoek der preparaten van verd. Had het slachtoffer die niet gebruikt – we hebben het van de deskundigen gehoord – de man had nog rustig eenige jaren kunnen leven.

Deze verdachte is geen dokter. Hij is behept men een grenzelooze brutaliteit. Dat is zooeven bewezen, toen we hem hoorden zeggen tot u, mijnheer de president, dat De Laat niet onder zijn behandeling is overleden, doch dat daarvan dr. De Vroege de schuld was…,

Deze verstokte kwakzalver, die steeds in strafvervolgingen zit, die zelfs opklimmen tot den Hoogen Raad, is een individu, welks figuur al die jaren de Nederlandsche rechtzaal heeft ontsierd.

In 1923 was er reeds voor het kantongerecht te Middelburg een strafvervolging tegen hem, eveneens wegens dood door schuld, hoewel men het hem niet wettig en overtuigend heeft kunnen bewijzen. Maar de rechter heeft het noodig gevonden hem, in zijn vonnis een wenk te geven, die een leidraad voor zijn leven had kunnen worden. Hij heeft hem gewaarschuwd tegen de geleerdheid uit boeken over natuurgeneeswijze. Er van af te zien, en een leer van opengesneden hondjes als geneesmiddel af te leggen op open kankerwonden, ver van zich te werpen. Hij heeft er zich niet aan gestoord. Hij is brutaal met zijn kwakzalverij doorgegaan. Met energie wordt hij echter telkens vervolgd. Ik acht wettig en overtuigend bewezen, dat het aan zijn schuld te wijten is, dat De Laat door zijn onoordeelkundige, misdadige handeling is overleden en vraag de hoogste straf die ik in deze kan eischen, n.l. 9 maanden gevangenisstraf.

De verdediger, mr. Kok stond uitvoerig stil bij de verklaringen der deskundigen, waarop hij gedeeltelijk critiek oefende, zomede op de conclusies vastgelegd in de uitgebrachte rapporten.

De diagnose van dr. Vroege onderwierp pl. Aan een critische beschouwing. De Laat was een patiënt met veel vocht in het lichaam. De medicus heeft zich echter bepaald tot het uitsluitend toedienen van digitalis, terwijl er nog andere middelen zijn. Verdachte had geen 4000 gram vocht voorgeschreven, doch hoogstens 2500 gram. In ieder geval zou bij de toepassing van de goede middelen in de 24 dagen, waarin de patiënt nog heeft geleefd, het opgenomen vocht af te voeren zijn geweest, zoodat het causaal verband tussen het vocht en de dood niet meer zou hebben bestaan.

Pl. concludeerde tenslotte tot vrijspraak, wat het primaire tenlastelegging, dood door schuld, aangaat. Wat de subsidiaire betreft, het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde, bestrijdt pl. dat dit geen zaak voor de kantonrechter zou zijn. Zoodat pl. tot onbevoegdverklaring der rechtbank zou willen besluiten.

Officier van justitie: dat ben ik met u eens, maar het zal langs een omweg op hetzelfde neerkomen. De wet staat behandeling van deze overtreding door de rechtbank toe, wanneer de verdachte daarmede accoord gaat.

 

 

Rotterdamsch Nieuwsblad 15-10-1938

 

De rechtbank gelaste een nader onderzoek naar de vraag of prei bij uitwendige toepassing inderdaad een vochtafscheidende werking veroorzaakt. Uiteindelijk werd conform de eis een gevangenisstraf van 9 maanden opgelegd.