Verduistering van effecten.

De Rotterdamsche Deposito- en Effectenbank.

 

De directeur van de Rotterdamsche Deposito- en Effectenbank in de Aert van Nesstraat alhier, de 33--jarige O. v. O., wiens aanhouding was verzocht in verband met de vermoedelijke verduistering van gelden en effecten, is te 's Gravenhage aangehouden en naar hier overgebracht. In verband met deze arrestatie kan het Volgende worden gemeld:

De Rotterdamsche Deposito- en Effectenbank is in Juni van het vorige jaar opgericht. De aandacht van de politie werd al spoedig op deze bank gevestigd door mededeelingen van het publiek betreffende eigenaardige manipulaties.

Op aandringen van den directeur van de bank zijn indertijd een bewoner van den Heemraadssingel alhier en iemand uit Vlaardingen als sub-leden toegetreden tot een oester-syndicaat, dat v. O. zeide te hebben gevormd met een bankier uit Amsterdam. De naam van dezen bankier werd verzwegen, omdat Van O. begreep, dat. als zijn cli‘nten dezen bankier zouden kennen, zij zeker niet tot het syndicaat zouden toetreden. De bewoner van den Heemraadssingel stortte f 10,000 als surplus in het syndicaat; de Vlaardinger kocht Ä 5000 nominaal aan effecten in. De aandeelen in het oestersyndicaat, dat officieel de Nederlandsche maatschappij voor kunstmatige oesterteelt te lerseke heette, stonden destijds op 60 pct. genoteerd. Van O. zeide. dat deze aandeelen zeker zouden oploopen tot 150.

Inderdaad zijn de koersen al spoedig gaan stijgen. Toen de aandeelen op 140 waren gekomen, gaf Van O. zljn cli‘nten den raad, de aandeelen van de hand te doen. De cli‘nten stemden daarin toe, en v. O. zou met den Amsterdamschen bankier de aandeelen verkoopen. Enigen tijd later berichtte v. O. zijn cli‘nten, dat, hij de aandeelen had verkocht, maar dat hij er niet meer dan 125 pet voor had kunnen maken. De persoon van den Heemraadssingel nam daar genoegen mee: de Vlaardinger bedong evenwel ten minste 135 pct., want de procuratiehouder van de bank — behalve dezen employŽ had de bank nog een jongsten bediende — had hem een tip gegeeven en verteld, dat hij er nog veel meer dan 125 pet. Voor kon maken.

Toen het op betalen aankwam, geraakte v. 0., die op zeer grooten voet leefde, in moeilijkheden. Hij vroeg den Amsterdamschen bankier hem te helpen en hem te betalen v——r den vervaldag. De bankier heeft hem daarop Ä 2500 gegeven, onder voorwaarde, dat v. O. de resteerends f 15,000 in een nieuw syndicaat zou storten. Zonder zijn cli‘nten hierin te kennen, heeft v. O. daarop die f 15.000, welk bedrag voor zijn cli‘nten bestemd was, in het nieuwe syndicaat — het syndicaat- Moll — gestort. Daardoor kwam dit geld, dat dus hem niet toebehoorde, vast te staan. De cli‘nten trachtten tevergeefs geld van de bank van v. O. los te krijgen. Toen dit niet gelukte, hebben zij de politie gewaarschuwd. De centrale recherche stelde een onderzoek in en daaruit bleek al spoedig, dat de f 5000 in effecten, welke de Vlaardinger aan de Rotterdamsche Deposito- en Effectenbank in onderpand had gegeven, door v. O. verkocht waren. Dit en andere, door de bank bedreven onnauwkeurigheden zijn de aanleiding tot een strafvervolging geworden. Op het oogenblik is komen vast te staan, dat in het geheel voor een bedrag van Ä 10.000 is benadeeld. Een aantal schuldeisers van de bank heeft een advocaat in den arm genomen, om langs clvielen weg te trachten, alsnog een betaling van vorderingen te krijgen. De boeken van de bank zijn in beslag genomen. Daaruit is o.a, gebleken, dat de bank het begin van December is gesloten.

 

Bron: NRC 13-1-1928