S e r e n a d e.

In bet Beursgebouw vereenigden zich gisteravond de brandweervereenigingen der spuiten 6, 8, 10, 11, 14, 19, 34, 35 en „Jan v_ d. Heijden", alle aangesloten bij den Bond van Vereenigde Vrijwillige Brandweerlieden om, vergezeld van het muziekkorps „De Brandweer", met ontplooide banieren een serenade te brengen aan den hoofdman den heer M. M. Lourens.

Begeleid door bereden politie werd onder bevel van den hoofdinspecteur den heer T. Alberda om 9 uur met volle muziek afgemarcheerd, terwijl een talrijke menigte den stoet voorafging en volgde. Ook op den Heemraadssingel nabij het woonhuis van den jubilaris was de belangstelling groot. Daar werd bij aankomst gedefileerd door de vereenigingen met haar banieren en transparanten voor den jubilaris, die zich voor het venster vertoonde te midden van den schat van bloemen, die hem ter eere van zijn brandweerjubileum waren aangeboden. In een breeden familiekring en in tegenwoordigheid van enkele collega's hoofdlieden ontving de heer Lourens een deputatie van den bond en de aangesloten vereenigingen met den vice-voorzitter den heer M. De Haan wegens ontsteltenis van den voorzitter de heer J. Koomans.

De heer De Haan bracht in de eerste plaats de gelukwenschen over aan de brandweervereenigingen, die de ovatie brachten en releveerde voorts, dat onze stad twee zaken heeft waar zij trotsch op mag zijn n.l. haar havenwerken en haar vrijwillige brandweer, twee zaken, waarover volgens spreker tot ver in het buitenland met roem over gesproken wordt. Daarbij komt, dat de brandweer werkt onder een college van hoofdlieden — onze superieuren — waarover wij ons kunnen verblijden over hun toewijding aan de goede zaak, getuigen ook de vele jubilarissen onder dit achtbaar college, die het hun plicht achten jarenlang hun functies te blijven vervullen en pal te staan voor de belangen der vrijwillige brandweer. Met de wensch dat het den heer Lourens nog lang gegeven moge zijn verbonden te blijven aan de Rotterdamsche Vrijwillige brandweer, bood de heer De Haan namens den bond een grooten lauwerkrans aan met de linten in de stadskleuren, waarop „Hulde aan onzen hoofdman den heer M. M. Lourens 1884—1903. Bond van Vereenigde Vrijwillige Brandweerlieden. De rede van den heer De Haan werd luide toegejuicht, de eerewijn werd rondgediend, terwijl de muziek fanfares deed hooren.

De beer Lourens nam nu het woord om den heer De Haan en afgevaardigden dank te zeggen voor de ovatie hem hedenavond gebracht, ovatie die wederom bewijzen aflegt van de goede verstandhouding van wederzijdsche waardeering in den dienst der vrijwillige brandweer. Die organisatie is een eigenaardige, juist omdat zij een vrijwillige is herbaalde spr. De ijver is zoo groot onder de geaffecteerden, dat men ze op hoogen leeftijd er niet af kan krijgen, getuige de laatste circulaire van hoofdlieden. Zij blusschen alle branden maar het heilig vuur voor de goede zaak wordt nimmer bij hen uitgedoofd, bij die rappe gasten onzer brandweer.

Met een dronk op het welzijn van de Rotterdamsche Vrijwillige brandweer eindigde de jubilaris zijn hartelijk toegejuichte rede. Nadat de verschillende afgevaardigden waren voorgesteld aan den heer Lourens en de vereenigingen nog eens gedefileerd hadden was de ovatie geĎindigd, en marcheerde men langs 's Gravendijkwal, Middellandstraat en Kruiskade naar de Botersloot waar de stoet ontbonden werd.

Vermeld dient, dat onder de vele bloemstukken er ook een was van de Vereeniging van Assuradeuren.